Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01328 - Heraanleg van de Overpoortstraat te Gent - ontwerpplannen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:41
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01328 - Heraanleg van de Overpoortstraat te Gent - ontwerpplannen - Goedkeuring 2022_CBS_01328 - Heraanleg van de Overpoortstraat te Gent - ontwerpplannen - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, §3, 1°

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van het proces “Heraanleg wegen” is voorzien dat, na het voeren van overleg met de diverse diensten, aan de hand waarvan het voorontwerp en ontwerp worden opgemaakt, de plannen voor goedkeuring voorgelegd worden aan het bestuur. Op die manier kunnen, na goedkeuring, bepaalde stappen vervroegd genomen worden, zoals verspreiding van de plannen naar nutsmaatschappijen, eerste coördinatievergadering ter voorbereiding van de uitvoering, de terugkoppeling naar bewoners, …

Oorsprong van het dossier:
De heraanleg van de Overpoortstraat vloeit voort uit de POD Coördinatie Overpoortbuurt als één van de deelprojecten. Om de leefbaarheid van de Overpoortbuurt te versterken, wordt meer verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers en bijkomende verblijfsruimte gecreëerd. Dit doen we door staduitwaarts eenrichtingsverkeer in de Overpoortstraat te voorzien. Hierdoor zijn er ook mogelijkheden om terrassen en meer groen te verankeren in de Overpoortbuurt.

 

WIS-kwaliteiten:
Voetpaden: hoofdzakelijk kwaliteit C1, deels B, C2, C3
Rijweg: stadinwaarts kwaliteit C1-C2 en staduitwaarts kwaliteit B

Data IKZ-vergaderingen:
2/09/2021 (voorontwerp)

Consultatie bevolking:

16 februari 2021: 1ste digitaal infomoment met bevraging waarvoor de uitnodigingen via een bewonersbrief werden verspreid in de buurt. Terrassen en vergroening werden hier als prioritaire thema’s meegegeven.

6 december 2021: 2e digitaal infomoment voor handelaars en buurt. Er waren veel positieve reacties, enkel over het eenrichtingsverkeer kwamen opmerkingen van een winkel die hierdoor een complexere belevering moet organiseren. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Uit te voeren werken:

Het plan omvat de volgende elementen:
- versmallen van de rijweg als gevolg van het eenrichtingsverkeer
- creëren van ruimte voor terrassen
- vergroening van de straat
- uitbreiding fietsenstallingen
- intekening zones voor laden en lossen
- groene zone aan Liberaal Archief
- verminderen van drempels in functie van toegankelijkheid

Vandaag is de Overpoortstraat een erfzone en autovrij gebied vanaf de Voetweg tot aan de Heuvelpoort. Met de heraanleg wordt dit erfstatuut verder uitgebreid richting het Kramersplein. Door asverschuivingen, het insnoeren van de breedte van de rijloper en aanpalende plantvakken worden de overgangen tussen de verschillende verkeersjuridische statuten voelbaar gemaakt. Door het inbrengen van plantvakken over quasi de volledige breedte van de randstroken is het voor voetgangers leesbaar dat zij ook gebruik dienen te maken van de centrale loper.

Voor het verkeer dat een toelating heeft om door deze zone te rijden zoals de bus, leveringen en Ivago wordt eenrichtingsverkeer in staduitwaartse richting ingesteld.

De rijloper wordt versmald naar 6 meter en krijgt een extra tussenlaag en een nieuwe toplaag in asfalt. Binnen deze strook kunnen de bussen, leveranciers, fietsers en voetgangers elkaar op een veilige manier kruisen. De randstroken worden verbreed en aangelegd in betonstraatstenen. Hierbij wordt ernaar gestreefd om maximaal via een zo beperkt mogelijke opstand van 2cm aan te sluiten op de rijloper, ook dit versterkt het erfgevoel en hiermee worden alle terrassen en aanpalende panden integraal toegankelijk gemaakt. Aan de bushalte ter hoogte van huisnummer 110 tot 116 wordt een kasselse boordsteen geplaatst zodat deze ook integraal toegankelijk is.

Op het Kramersplein wordt de blindengeleiding beperkt aangepast en wordt een bijkomende verlaging van de boordsteen in functie van de fietsas naar de Kantienberg voorzien. Op deze manier wordt het huidige conflict met de terrassen in deze zone weggewerkt.

Momenteel kan enkel geladen en gelost worden in de Overpoortstraat. Hiervoor worden in het ontwerp 4 specifieke zones ingetekend, in deze zones wordt de rijloper plaatselijk breder uitgevoerd. De 6 parkeerplaatsen aan de achterzijde van het Liberaal Archief worden opgebroken en vervangen door een verharding in betonstraatstenen in functie van het herpositioneren van een deel de fietsenstallingen die momenteel opgesteld staan langsheen het liberaal archief. Ook ter hoogte van het Octopusgebouw worden in het ontwerp fietsenstallingen voorzien. In totaal stijgt het aantal fietsenstallingen van 20 modules naar 28 modules voor elk 5 fietsen.

Gezien het intensief gebruik van de Overpoortstraat is ontharden slechts beperkt mogelijk. Er wordt bijkomend groen ingetekend onder de vorm van plantvakken tussen de verschillende terraszones en de zone langs het Liberaal Archief wordt deels onthard. In dezelfde zone worden houten balken voorzien die dienstdoen als zitelement.

Verhardingsbalans 

 

Bestaande toestand

Ontworpen toestand

Verschil

Verharding

3.7951 m²

100%

3.51620m²

93%

-7%

Halfverharding

  • 0        m²

0%

0 m²

0%

-%

Groen 

  • 0        m²

0%

2791 m²

7%

+7%

  • Verharding: alle oppervlakten die niet infiltrerend zijn (b.v. betonstraatsteen, asfalt, beton, …)
  • Halfverharding: alle verharde oppervlaktes die waterdoorlaten zijn (bv grasdallen, dolomiet, waterdoorlatende betonstraatstenen, grindgazon, …)
  • Groen/Onverhard: alle oppervlaktes die rechtstreeks en zonder enige beperking infiltreren in de ondergrond (bv wadi’s, gazon, plantvakken, straatgeveltuintjes, …)


De werken worden geraamd op 336.579,33 euro (excl. btw) ten laste van de stad Gent.

In functie van het jaarlijks extra onderhoud dient een gevolgkost voor het extra groen in rekening gebracht te worden van 279m² extra groen a rato van 2,34 euro/m² per jaar. Dit komt op een jaarlijkse gevolgkost van 652,86 euro.

Het huidige rioleringsstelsel wordt behouden zonder aanpassingen.

Vorige legislatuur werkte studiebureau BUUR in samenwerking met Stad & Co in opdracht van Stad Gent een langetermijnvisie uit in samenspraak met de buurt via een uitgebreid participatietraject. Deze heraanleg geeft uitvoering aan deze langetermijnvisie. In een plenaire vergadering met de buurt en thematische ateliers werden de praktische gevolgen van bepaalde opties uitgebreid doorgesproken zodat we hier maximaal rekening mee konden houden in het ontwerp.

Aangezien alle geplande werken vallen onder het vrijstellingsbesluit zal geen omgevingsvergunning aangevraagd worden voor deze werken.

Adviezen

Groendienst Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd. De plantvakken worden gelijkgronds voorzien op basis van de consensus hierover op de bespreking  IKZ heraanleg wegen. Het verdwenen boomvak ter hoogte van huisnummer 59-61 hebben we moeten schrappen in functie van de ANPR camera’s. De verdere opmerkingen houden verband met de invulling van de groenvakken die door de Groendienst zelf opgenomen zal worden en geven bijgevolg ook geen aanleiding tot wijzigingen aan de plannen.
Dienst Milieu en Klimaat Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Dienst Stadsarcheologie Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Brandweer Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd. Het afsluiten van de Overpoortstraat met dynamische palen is geen onderdeel van dit dossier. Vooraleer we dit kunnen doen dient het Mobiliteitsbedrijf een kader rond dynamische palen op te maken. De toegangscontrole is voorzien door middel van ANPR camera’s.

Mobiliteitsbedrijf Gunstig advies

Het advies wordt gevolgd.
De suggestie om blindengeleiding toe te voegen richting de middenberm van de Kunstlaan wordt niet meegenomen. Voor blinden en slechtzienden is het middeneiland een heel onleesbare plaats, de oversteek wordt voorzien langsheen de gevels die dienstdoen als leesbare gidslijnen.

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning Gunstig advies
Het advies wordt gevolgd.

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde ontwerpplannen met betrekking tot de heraanleg van de Overpoortstraat te Gent.


Bijlagen

  • Plannen
  • Wis-plan
  • Foto's