Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01329 - Wegnemen openbare verlichting aan het bouwblok De Gentse Haard tussen Aloïs Joosstraat en Nicolaas Zannekinstraat te Gent (OV22-A41) - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:42
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01329 - Wegnemen openbare verlichting aan het bouwblok De Gentse Haard tussen Aloïs Joosstraat en Nicolaas Zannekinstraat te Gent (OV22-A41) - Goedkeuring 2022_CBS_01329 - Wegnemen openbare verlichting aan het bouwblok De Gentse Haard tussen Aloïs Joosstraat en Nicolaas Zannekinstraat te Gent (OV22-A41) - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende algemene bepalingen over het energiebeleid (Energiebesluit) van 19 november 2010;
  • Het besluit van de gemeenteraad van 21 december 2004, betreffende de verkoop van het openbare verlichtingsnet aan IMEWO, met uitzondering van armaturen, lampen, palen en steunen die eigendom blijven van de stad;
  • Het besluit van de gemeenteraad van 26 oktober 2009 inzake de goedkeuring van het Lichtplan Gent II.

Voorgestelde uitgaven

€ 805,42

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Naar aanleiding van de sloop van de woontoren De Gentse Haard, tussen de Aloïsstraat en Nicolaas Zannekinstraat te Gent worden twee bestaande lichtmasten weggenomen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor het wegnemen van de openbare verlichtingsarmaturen aan de bouwblok van De Gentse Haard tussen de Aloïs Joosstraat en de Nicolas Zannekinstraat te Gent werd door Fluvius het dossier 347978-offe/MV met plan OV 347978 opgemaakt.

De werken omvatten

Het wegnemen van 2 bestaande lichtmasten met verlichtingsarmaturen.

De geraamde kostprijs op basis van de door IMEWO opgemaakte kostenraming Fluvius 347978-offe/MV van 10 december 2021 bedraagt: 655,64 euro + 139,78 euro (21% btw) = 805,42 euro.

Dit besluit wordt overgemaakt aan Fluvius.

Door Fluvius worden bewonersbrieven verspreid.

Overzicht van de uitgaven


Dienst*

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Budgetplaats

349129200

Categorie*

I

2022

€ 805,42 

Totaal

€ 805,42

 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34912 Uitvoering en toezicht op werken: integrale heraanleg of nieuwbouw

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed het wegnemen van twee bestaande verlichtingsmasten met verlichtingsarmaturen aan het bouwblok De Gentse Haard tussen de Aloïs Joosstraat en de Nicolas Zannekinstraat te Gent door Imewo die als distributienetbeheerder instaat voor het beheer en de exploitatie van het openbare verlichtingsnet op het Gentse grondgebied, voor de geraamde kostprijs van 655,64 euro + 139,78 euro (21% btw) = 805,42 euro. (kenmerk Fluvius 347978-offe/MV)


Bijlagen

  • Brief + offerte
  • Plan