Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01316 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jules de Saint-Genoisstraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:40
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01316 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jules de Saint-Genoisstraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring 2022_CBS_01316 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jules de Saint-Genoisstraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is het verwijderen van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 94 wegens overlijden van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 28 oktober 2021 werden verschillende maatregelen getroffen door een heraanleg (lokale maatregel). In Wijkpark De Porre werd een groenzone aangelegd om de rijloper te versmallen om foutparkeren tegen te gaan in functie van de bereikbaarheid van de brandweer. In de Jules de Saint-Genoisstraat werd een verdrijvingsvlak voorzien aan de overzijde van de huisnummers 100-100B en 102 tevens in functie van de doorgang voor de brandweer. Het eindbord E1 (parkeerverbod) dat opgesteld stond ter hoogte van huisnummer 101 werd op het terrein reeds verplaatst naar huisnummer 103. Dit wordt aangepast in dit aanvullend reglement.

Bij collegebesluit van 19 maart 2020 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap verwijderd ter hoogte van huisnummer 5 wegens verhuis van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Bij collegebesluit van 30 januari 2020 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht tegenover huisnummer 94-96 vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij collegebesluit van 19 oktober 2017 werden twee parkeerhaken voorzien ter hoogte van huisnummer 112 om de toegang tot de inrij van de eigendom te vrijwaren.

Bij collegebesluit van 19 januari 2017 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht ter hoogte van huisnummer 5 en aan de overzijde van huisnummer 46 vermits de aanvragers voldoen aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen

van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij Collegebesluit van 25 augustus 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werd op vraag van De Lijn een stilstand- en parkeerverbod van 10 meter aangebracht ter hoogte van het kruispunt met de Gontrodestraat. Daarnaast komen hier ook over een lengte van 10 meter gele betonblokken om dit verbod fysiek af te dwingen. Op deze manier wordt de De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het voorzien van twee parkeerhaken ter hoogte van huisnummer 112 om de toegang tot de inrij van de eigendom te vrijwaren.

Bij collegebesluit van 19 januari 2017 werd een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht ter hoogte van huisnummer 5 en aan de overzijde

van huisnummer 46 vermits de aanvragers voldoen aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen

van parkeerplaatsen voor personen met een handicap 

goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij collegebesluit van 25 augustus 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werd op vraag van De Lijn een stilstand- en parkeerverbod van 10 meter aangebracht ter hoogte van het kruispunt met de Gontrodestraat. Daarnaast komen hier ook over een lengte van 10 meter gele betonblokken om dit verbod fysiek af te dwingen. Op deze manier wordt de doorgang van de straat verzekerd voor De Lijn. van de straat verzekerd voor De Lijn.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jules de Saint-Genoisstraat, goedgekeurd in zitting van 28 oktober 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jules de Saint-Genoisstraat.