Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01315 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Raveschootstraat - heraanleg - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:39
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01315 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Raveschootstraat - heraanleg - Goedkeuring 2022_CBS_01315 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Raveschootstraat - heraanleg - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit collegebesluit worden in kader van een lokale heraanleg volgende nieuwe maatregelen getroffen: het verkeersbord B1, dat opgesteld staat aan het kruispunt met de Gustaaf Callierlaan, wordt toegevoegd aan dit reglement. Dit verkeersbord B1 staat op het terrein en wordt behouden na de heraanleg. Ten tweede worden de onderborden bij het eenrichtingsverkeer C1 en F19 van (M3/M5) gewijzigd naar respectievelijk M12/M18. Speedpedelecs en bromfietsen klasse A worden zoveel mogelijk gelijk gesteld met fietsen in straten met beperkt eenrichtingsverkeer, door het gebruik van de onderborden M12 en M18, waardoor zij ook in beide richtingen mogen rijden. Bromfietsen klasse B worden niet gelijk gesteld omdat zij door de combinatie van een hogere snelheid met een hogere massa dan fietsen een potentieel gevaar vormen voor fietsers en een grotere impact hebben bij een ongeval met fietsers. Ten derde wordt de signalisatie bij de fietsenstalling ter hoogte van huisnummer 2 verwijderd (verkeersbord E9a en onderbord M1), aangezien de fietsenstalling na de heraanleg op het trottoir komt te staan en signalisatie niet meer nodig is. Ten vierde wordt de oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van het kruispunt met de Gustaaf Callierlaan verwijderd, aangezien er na de heraanleg een doorlopend trottoir komt. Tenslotte worden gele onderbroken strepen voorzien ter hoogte van huisnummer 9, dit in functie van het garanderen van de doorstroming van de voertuigen van de brandweer en Ivago.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 7 februari 2019 werd een oversteekplaats voor voetgangers voorzien ter hoogte van het kruispunt met de Gustaaf Callierlaan.

Bij collegebesluit van 18 oktober 2018 werd de bestaande toestand geregulariseerd en de nieuwe maatregel die bij dit besluit werd getroffen is de invoering van de voorrang op de Tentoonstellingslaan conform de voorrang in deze straat en het aansluitend gedeelte Franklin Rooseveltlaan.

Bij collegebesluit van15 september 2016 werden  de bestaande bewonersplaatsen geregulariseerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Raveschootstraat, goedgekeurd in zitting van 7 februari 2019, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Raveschootstraat.