Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01326 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ganzendries- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:41
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01326 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ganzendries- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_01326 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ganzendries- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit collegebesluit worden volgende verkeersmaatregelen getroffen: het correcter signaleren van de parkeerverboden in het doodlopende gedeelte en aan de overzijde van huisnummers 204-234 alsook het verwijderen van een parkeerhaak aan de overzijde van huisnummer 52 wegens het plaatsen van een fietsenstalling. Het eenrichtingsverkeer tussen de Tuinwijklaan en de Maaltebruggestraat wordt geregulariseerd.

Bij collegebesluit van 23 april 2020 werd het beperkt eenrichtingsverkeer tussen de Poelsnepstraat en Sint-Denijslaan aangepast zodat ook bromfietsen klasse A en P, net zoals de andere straten in de cluster die aansluiten op de Sint-Denijslaan, in tegenrichting mogen rijden. In het doodlopende gedeelte van de Ganzendries worden de verkeersmaatregelen geregulariseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 21 maart 2016 werden er verschillende maatregelen genomen die kaderen binnen een geheel circulatieconcept van de zuidelijke stationsomgeving om het sluipverkeer te minimaliseren. In de Ganzendries werd ter hoogte van het kruispunt met de Poelsnepstraat een verdrijvingsvlak voorzien om het kruispunt overzichtelijker te maken.


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Ganzendries, goedgekeurd in zitting van 23 april 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer en het signalisatieplan betreffende de gemeenteweg Ganzendries.