Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01324 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Maurice Dupuislaan- nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:41
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01324 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Maurice Dupuislaan- nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring 2022_CBS_01324 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Maurice Dupuislaan- nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit collegebesluit worden volgende nieuwe verkeersmaatregelen getroffen: een denkbeeldige rand van de rijbaan vanaf 9 meter ten zuiden van huisnummer 8 tot en met huisnummer 18 alsook het parkeervak afbakenen ten gevolge van een nieuw afwegingskader anti-parkeermaatregelen.De fietssuggestiestrook volgt namelijk niet de werkelijke rand van de rijbaan aangezien er dan wagens op zouden parkeren. Aangezien bestuurders, en dus ook fietsers, steeds zo rechts mogelijk op de rijbaan moeten rijden, is het in die situaties noodzakelijk dat er een denkbeeldige rand van de rijbaan wordt aangebracht opdat fietsers niet verplicht zijn de fietssuggestiestrook te verlaten om zo rechts mogelijk te rijden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 17 juni 2021 werd een verdrijvingsvlak ter hoogte van huisnummer 23 ingesteld teneinde de straatmond met de Stormvogelstraat te vernauwen, rekening houdende met diverse draaicirkels.

Bij collegebesluit van 1 oktober 2020 werd de huidige toestand geregulariseerd ende markering van het gearceerde vlak dat de rijrichtingen scheidt ter hoogte van de R4 aangepast zodanig dat er een fietssuggestiestrook kon worden aangebracht naar en komende van de Snepkaai en zo de (brom)fietsers veiliger en comfortabeler te laten fietsen op deze as. Doorheen het gearceerde vlak werd er ook een doorsteek voor (brom)fietsers voorzien zodat (brom)fietsers als duurzamere verplaatsingsmodus vlot van en naar de afgescheiden fietssnelweg F400 langs de Binnenring-Drongen (R4) kunnen fietsen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Maurice Dupuislaan, goedgekeurd in zitting van 17 juni 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer en het signalisatieplan betreffende de gemeenteweg Maurice Dupuislaan.