Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01391 - OMV_2021165743 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport - met openbaar onderzoek - May Sartonstraat 6, 9032 Wondelgem - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:50
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01391 - OMV_2021165743 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport - met openbaar onderzoek - May Sartonstraat 6, 9032 Wondelgem - Weigering 2022_CBS_01391 - OMV_2021165743 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport - met openbaar onderzoek - May Sartonstraat 6, 9032 Wondelgem - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Yves Van Belleghem met als contactadres May Sartonstraat 6, 9032 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021165743) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 24 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het bouwen van een carport

• Adres: May Sartonstraat 6, 9032 Wondelgem

Kadastrale gegevens: afdeling 30 sectie B nr. 576C3

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 19 november 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag is gelegen in de May Sartonstraat in Wondelgem. De omgeving wordt gekenmerkt door open bebouwing, hoofdzakelijk ingevuld met de functie wonen. Het perceel in kwestie heeft een oppervlakte van ca. 705 m².  Het pand in kwestie betreft een vrijstaande eengezinswoning met één bouwlaag en een hellend dak. Tegen de achter perceelsgrens bevindt zich een bijgebouw bestaande uit een tuinberging en carport (35 m²). Links van de woning bevindt zich de oprit naar dit bijgebouw en de inpandige garage achteraan de woning.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat de regularisatie van een aangebouwde carport naast de woning. De carport heeft een oppervlakte van 26 m² (7,22 m lang en 3,60 m breed) en een hoogte van 3,80 m ten opzichte van het tuinmaaiveld. De carport heeft een aluminium structuur en een dakbedekking in transparant polycarbonaat. De afstand tot  de zijperceelsgrens (May Sartonstraat 5) bedraagt 40 cm.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 10/06/1999 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van eengezinswoning met aangebouwde dubbele garage + tuinhuis + rooien van 11 bomen. (1999/40058)

* Op 09/06/2005 werd een vergunning afgeleverd voor de rooi van een boom. (2005/40074)

* Op 24/05/2007 werd een vergunning afgeleverd voor de plaatsing van fotovoltaïsche panelen. (2007/40113)

* Op 03/03/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een veranda (18,54 m2) bijkomende aanvraag voor afwijking stedenbouwkundige voorschriften: verminderen van de bouwafstand tot achterste perceelgrens van 8 m naar 4 m. (2010/40481)

* Op 21/01/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van een boom. (2015/07242)

* Op 13/04/2017 werd een vergunning afgeleverd voor de plaatsing van een vrijstaand bijgebouw voor carport en tuinhuis van 35 m² in padoukhout. (2017/07002)

 

Verkavelingsvergunningen

* Op 05/02/1998 werd een vergunning afgeleverd voor nieuwe verkaveling. (1996 WO 078/00)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (ref. nr. 1996 WO 078/00 van 5 februari 1998). De aanvraag heeft betrekking op lot 15. De zonering volgens deze verkaveling is zone voor open bebouwing en zone voor bouwvrije zijdelingse strook.


De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling:

 

1/ Garages moeten voorzien worden in het hoofdgebouw.

2/ In de zone voor koeren en tuinen zijn enkel houten tuinhuisjes toegelaten met een maximale oppervlakte van 10 m² en een maximale hoogte van 2,50 m.  De oppervlakte van de carport bedraagt 26 m² en de hoogte bedraagt 3,81 m.

3/ De afstand tot de perceelsgrenzen dient minimaal 2 m te bedragen. De afstand tot elke bebouwing dient minimaal 5 m te bedragen. De carport bevindt zich op 40 cm van de perceelsgrens en aangebouwd tegen het hoofdvolume.

4/ De carport bevindt zich gedeeltelijk in de voortuinstrook. In deze zone laten de verkavelingsvoorschriften enkel een verharde toegang tot de woning toe.

5/ De verkavelingsvoorschriften schrijven een bouwvrije zijdelingse strook van 4,00 m voor. De carport bevindt zich in deze zone.

 

Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar, zoals deze waarbinnen de aanvraag zich situeert, vormen op zich geen weigeringsgrond meer voor aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (art. 4.3.1, §1 en 4.4.1§2). Dat betekent dat aanvragen binnen de contour van zo’n verkaveling ook getoetst moeten worden aan de goede ruimtelijke ordening en niet louter aan de verkavelingsvoorschriften (zie ‘Omgevingstoets’).

Een afwijking kan bijgevolg enkel toegestaan worden indien deze uitgaat van de goede ruimtelijke ordening, waarbij het ‘verhogen van het ruimtelijk rendement’ een nieuw onderdeel is. Om de kansen die deze verruimde afwijkingsmogelijkheden bieden te stroomlijnen met de principes van Ruimte voor Gent (het ruimtelijk structuurplan), werd de beleidsnota Ruimtelijk rendement in relatie tot Ruimte voor Gent opgesteld. In deze beleidsnota worden per deelruimte (binnenstad, kernstad, groeistad, buitengebied) de principes waarop al dan niet kan afgeweken worden, besproken. Deze afweging wordt telkens gemaakt in relatie tot de principes van Ruimte voor Gent. Voor deze aanvraag betreft dit een negatieve evaluatie:

1/ Garages moeten voorzien worden in het hoofdgebouw. Een open carport in de zijdelingse strook is echter wel aanvaardbaar indien deze in overeenstemming is met de goede ruimtelijke ordening. Een afwijking op dit voorschrift is aanvaardbaar.

2/ In de zone voor koeren en tuinen zijn enkel houten tuinhuisjes toegelaten met een maximale oppervlakte van 10 m² en een maximale hoogte van 2,50 m.  Aangezien er zich reeds een bijgebouw van 35 m² op het perceel aanwezig (vergund in 2017), zijn bijkomende bijgebouwen op dit perceel niet aanvaardbaar. De maximaal aanvaardbare bebouwingsgraad is bereikt voor dit perceel.

3/ De afstand tot de perceelsgrenzen dient minimaal 2 m te bedragen. De afstand tot elke bebouwing dient minimaal 5 m te bedragen. De carport bevindt zich op 40 cm van de perceelsgrens en aangebouwd tegen het hoofdvolume. De afstand tussen de carport en de perceelsgrenzen is onvoldoende om de hinder naar de aanpalenden te beperken. Voor dergelijke constructies is een minimale afstand van 1 m tot de perceelsgrens vereist.

4/ De garage bevindt zich gedeeltelijk in de voortuinstrook. In deze zone laten de verkavelingsvoorschriften enkel een verharde toegang tot de woning toe. Volgens de beleidsnota Ruimtelijk Rendement blijft het principe van bouwverbod behouden in de voortuinen. Groene voortuinen zijn waardevol in het straatbeeld, zeker als ze een groen karakter hebben. Zij dragen bovendien bij aan de klimaatrobuustheid van de stad. Een afwijking op dit voorschrift is bijgevolg niet aanvaardbaar.

5/ Het voorzien van een open constructie met een beperkte oppervlakte zoals een carport in de zijtuin van een vrijstaande woning is aanvaardbaar -mits het houden van voldoende afstand tot de zijdelingse perceelsgrens (min. 1 m). Het voorzien van deze constructie in de bouwvrije zijtuinstrook is aanvaardbaar.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze carport moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de carport terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering.

 

De omliggende tuin bij de woning is momenteel reeds sterk verhard en bebouwd. Voorliggende plannen geven onvoldoende inzicht hoe het hemelwater van zowel de verharding als de carport worden opgevangen en kunnen infiltreren op het terrein zelf. In dat opzicht concluderen we dat dit project de watertoets niet doorstaat.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 27 november 2021 tot 26 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werd 1 bezwaar ingediend.

 
De bezwaren worden als volgt samengevat:
1/ De carport heeft een breedte van 385 cm i.p.v. 360 cm. Deze werd reeds gebouwd.

2/ De carport is op zich niet storend maar wel de grote mobilhome die er zo goed als het hele jaar onder staat en zichtbaar is vanaf de aanpalende panden en vanaf de straatzijde.


Naar aanleiding van het stedenbouwkundig onderzoek van deze aanvraag worden de bezwaren als volgt besproken:
1/ Het bezwaar wordt weerhouden. De plannen zijn slechts een summiere weergave en geven de verharding en bebouwing op het perceel onnauwkeurig weer. Het inplantingsplan is gedateerd en niet meer conform de huidige aanleg. Bovendien wordt niet vermeld dat de aanvraag een regularisatie betreft. De aangeleverde informatie is onvolledig en niet correct.

2/ Het bezwaar wordt niet weerhouden. Het voorzien van een autostaanplaats op deze locatie heeft een beperkte visuele impact op de omgeving, maar is stedenbouwkundig echter wel aanvaardbaar – mits het vrijwaren van bebouwing in de voortuinstrook en het houden van een afstand van minimaal 1 m tot de zijdelingse perceelsgrens.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag omvat de regularisatie van een aangebouwde carport bij een vrijstaande eengezinswoning. Het perceel reeds in grote mate verhard en bebouwd. In 2017 werd reeds een afwijking op de verkavelingsvoorschriften inzake bijgebouwen in de zone voor koeren en tuinen toegestaan en werd een carport en tuinberging van 35 m² vergund. De woning beschikt bovendien over een dubbele inpandige garage. Een bijkomende carport met bijhorende verharding is bijgevolg niet aanvaardbaar. Het voorstel komt niet voor vergunning in aanmerking.

 

Bijkomend wordt opgemerkt dat het perceel in grote mate verhard is in zowel voor-/zij- als achtertuin. De niet-strikt noodzakelijke verharding, zoals de verharding in de zijdelingse tuinstrook, werd mogelijk niet vergund. De verharding maakt echter geen deel uit van de aanvraag. Het verharden van oppervlaktes dient tot het strikt noodzakelijke beperkt te worden.

 

Plantechnische opmerkingen

De plannen zijn onvoldoende gedetailleerd. Het inplantingsplan is gedateerd en niet meer conform de huidige aanleg. De verhardingen op het volledige perceel werden niet aangeduid. Bovendien is de aangeleverde informatie inzake oppervlaktes en volume niet correct. De aanvraag omvat onvoldoende en foutieve informatie.


CONCLUSIE

Ongunstig, omwille van de reeds aanzienlijke bebouwingsgraad van het perceel.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport aan Yves Van Belleghem gelegen te May Sartonstraat 6, 9032 Wondelgem.