Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01385 - OMV_2021149776 R - Weigering omgevingsaanvraag voor het verkavelen van een perceel in 3 loten, 2 voor halfopen en 1 voor gesloten bebouwing - met openbaar onderzoek - Louis Delebecquelaan, 9051 Afsnee - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:50
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01385 - OMV_2021149776 R - Weigering omgevingsaanvraag voor het verkavelen van een perceel in 3 loten, 2 voor halfopen en 1 voor gesloten bebouwing - met openbaar onderzoek - Louis Delebecquelaan, 9051 Afsnee - Weigering 2022_CBS_01385 - OMV_2021149776 R - Weigering omgevingsaanvraag voor het verkavelen van een perceel in 3 loten, 2 voor halfopen en 1 voor gesloten bebouwing - met openbaar onderzoek - Louis Delebecquelaan, 9051 Afsnee - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het gemeentedecreet van 15 juli 2005, artikel 57

Het decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen  weigert  de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Herman Roose met als contactadres Caritasstraat 76, 9090 Melle heeft een aanvraag (OMV_2021149776) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 5 oktober 2021.

De omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling handelt over:

• Onderwerp: het verkavelen van een perceel in 3 loten: 2 voor halfopen en 1 voor gesloten bebouwing

• Adres: Louis Delebecquelaan, 9051 Afsnee

• Kadastrale gegevensafdeling 25 sectie D nrs. 339T en 339S

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14 november 2021.  De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 27 januari 2022:

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.    BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De bouwplaats situeert zich in Sint-Denijs-Westrem langs de Louis Delebecquelaan die evenwijdig aan de E40 loopt. De noordzijde van deze straat is overwegend bebouwd met vrijstaande woningen. Het terrein in kwestie maakt deel uit van de site Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Camillus.

 

De aanvraag betreft het verkavelen van een perceel in 3 loten: 2 voor halfopen en 1 voor gesloten bebouwing. Lot 1 is ca. 569,9 m², lot 2 is ca. 424,1 m² en lot 3 is ca. 569,1 m² groot. 
De afstanden tot de zijdelingse kavelgrenzen bedraagt 3 m. De woningen worden op 11,20 m van de rooilijn ingeplant. De bouwzones zijn 8,45 m breed, 18 m diep op het gelijkvloers en 12 m diep op de verdieping. Er worden twee bouwlagen onder de kroonlijst toegelaten, eventueel vermeerderd met één onderdakse bouwlaag. Elk woning beschikt over een achtertuin met een diepte van 20,80 m.

 

Voor het bouwrijp maken van het perceel dienen verschillende bomen geveld te worden. De aanvraag betreft bijgevolg ook het vellen van hoogstammige bomen. Er worden een 15-tal bomen gerooid. De bomen zijn een mix van eik, berk, beuk en naaldbomen. Het merendeel van de bomen die worden verwijderd bevinden zich in de voortuin, zijtuin en ter hoogte van de bouwzone

2.    HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

  • Op 29/03/2018 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het aanleggen van acht parkeerplaatsen (OMV_2018001380).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 10/03/2016 werd een weigering afgeleverd voor het bouwen van een woonerf met 1 gebouw voor een gemeenschappelijke woning voor 5 personen en 2 studio's en 4 gebouwen met 14 studio's en gemeenschappelijke ruimten. (2015/05228)
  • Op 19/10/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een woonerf. (2017/05093 Dig)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.    EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

3.1.  Ongunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 18 november 2021 onder ref.AV/411/2021/01419:

1. Schending direct werkende normen 

Conform artikel 4.3.3. VCRO moet de vergunning worden geweigerd of moeten er voorwaarden opgelegd worden in de vergunning indien uit het advies van het Agentschap Wegen en Verkeer blijkt dat het aangevraagde strijdig is met direct werkende normen binnen de beleidsvelden waarvoor het Agentschap bevoegd is.

“Indien uit de verplicht in te winnen adviezen blijkt dat het aangevraagde strijdig is met direct werkende normen binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening, of indien dergelijke strijdigheid manifest reeds uit het aanvraagdossier blijkt, wordt de vergunning geweigerd of worden in de aan de vergunning verbonden voorwaarden waarborgen opgenomen met betrekking tot de naleving van de sectorale regelgeving.”

 

In casu moet de vergunningsaanvraag worden geweigerd, aangezien volgende direct werkende normen geschonden worden:

a. Schending van het Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2019 betreffende de vrije stroken langs autosnelwegen

Artikel 1 van het BvR (verder: het BvR Bouwvrije Stroken) bepaalt dat de vrije stroken langs het autosnelwegdomein 30 meter bedragen.

Artikel 2, 1° van het BvR Bouwvrije Stroken bepaalt dat het verboden is te bouwen, te herbouwen of bepaalde constructies overeenkomstig artikel 4.1.1, 3°, VCRO te verbouwen. Dat verbod geldt niet voor instandhoudings- en onderhoudswerken.

De vergunningsaanvraag is strijdig met de bepalingen van het BvR Bouwvrije Stroken gelet op volgende redenen: De woningen en inrichting van de voortuinen liggen in de bouwvrije strook.

 

Besluit:

Om deze redenen adviseert het Agentschap Wegen en Verkeer ONGUNSTIG betreffende voorliggende aanvraag.

 

3.2.  Gunstig advies van FARYS afgeleverd op 23 december 2021 onder ref. VK-21-1450:

DRINKWATER

De 3 loten van deze verkaveling kunnen op normale en reglementaire wijze aangesloten worden op het bestaand drinkwaterdistributienet.

Er is uiteraard geen uitbreiding noodzakelijk.

 

RIOLERING

Algemeen 

Op basis van het definitief zoneringsplan van stad Gent ligt de verkaveling in het collectief te optimaliseren buitengebied.

In de zone van de geplande verkaveling ligt een gemengde riolering in de vorm van een grachtenstelsel waarop kan worden aangesloten.

In de toekomst wordt er echter een rioleringsproject gepland waarbij een gescheiden rioleringsstelsel zal worden aangelegd. Voor meer inlichtingen betreffende het toekomstig rioleringsproject kan contact opgenomen worden met projectleider Veerle Vancayzeele

(veerle.vancayzeele@farys.be).

 

Toepasselijke reglementen, documenten en richtlijnen

Alle werkzaamheden dienen in overeenstemming te zijn met het ‘Bijzonder waterverkoopreglement deel huisaansluitingen’. Dit reglement kan u terugvinden op onze website www.farys.be/bijzonder-waterverkoopreglement-huisaansluitingen. Op eenvoudig verzoek kan u hiervan ook een schriftelijke versie verkrijgen.

De richtlijnen uit de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013, in werking vanaf 1 januari 2014, inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, dienen strikt gevolgd te worden. Tevens dient voldaan te zijn aan het Algemeen Bouwreglement van de stad Gent.

Conform de Vlarem regelgeving dienen woningen te worden uitgerust met een goed werkende septische put met een inhoud van minimaal 3.000 liter tot 5 IE plus 600 liter per bijkomend IE (IE = Inwoner Equivalent), waarbij zowel grijs als zwart afvalwater moet aangesloten worden op de septische put. Na uitvoering van rioleringswerken op openbaar domein (aanleg gescheiden stelsel aangesloten op een zuiveringsinstallatie) wordt aangeraden, bij aansluiting op de riolering, om het grijs water van de septische put af te koppelen en aan te sluiten op de overloopleiding van de septische put voor een optimale werking van de septische put. De buizen voor deze latere afkoppeling worden dan ook best nu reeds voorzien zodat deze ingreep op gemakkelijke wijze kan uitgevoerd worden zonder bijkomende opbraak. Deze buizen kunnen in tussentijd afgesloten worden door middel van het plaatsen van stoppen.

Om lokale problemen van wateroverlast te vermijden adviseren wij volgende richtlijnen na te leven:

* het niveau van de gelijkvloerse verdieping dient minstens 20 cm boven maaiveld aangelegd te worden;

* overlopen van regenwaterputten, infiltratie en-of bufferbekken dienen beveiligd te worden tegen terugslag;

* kelders dienen waterdicht uitgevoerd te worden;

* inritten naar ondergrondse garages worden bij voorkeur voorzien van een drempel om deze te beveiligen tegen instromend water;

* de aanleg van verharding dient zoveel mogelijk beperkt te worden.

 

Specifieke bemerkingen op het dossier

Elk lot dient afzonderlijk te worden aangesloten op de riolering. Per lot is te voorzien in een dubbele huisaansluiting, één voor afvalwater en één voor regenwater.

Verordening Hemelwater: Wanneer een bouwaanvraag voor de 3 nieuwe loten ingediend wordt dient men zich aan de regels van de GSV (Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening) te houden en er voor te zorgen dat voor elk lot een regenwaterput en een infiltratievoorziening voorzien wordt.

De verkavelingsaanvraag betreft een opsplitsing van een perceel in 3 loten voor de bouw van drie eengezinswoningen. In de straat ligt een gemengd grachtenstelsel en hierdoor moet na de rooilijn het afval- en regenwater worden samengevoegd tot één aansluiting op de bestaande riolering.

Voor elk van deze drie loten is een nieuwe aansluiting noodzakelijk, en dient deze tijdig te worden aangevraagd bij FARYS (bij uitvoering door FARYS). De aanvraag dient men in een zo vroeg mogelijk stadium in te dienen zodat bij aanleg van het private stelsel rekening kan gehouden worden met de beschikbare niveaus.

Indien geen aanvraag ingediend wordt bij FARYS|TMVW dient een technisch dossier opgemaakt te worden zoals opgelegd door stad Gent.

 

Besluit 

Het ontwerp kan gunstig worden geadviseerd.

De rioolaansluitingen kunnen aangevraagd worden via de website van FARYS waarvoor de link https://www.farys.be/nl/nieuwe-rioolaansluiting kan aangewend worden.

 

3.3.  Voorwaardelijk gunstig advies van Fluvius System Operator afgeleverd op
10 december 2021 onder ref. 361330:

De aanleg van laagspanningsnet is noodzakelijk om deze verkaveling aansluitbaar te maken.

Aansluiting met standaard vermogens is hierna mogelijk.

Referentie netwerk 361330

Offerte met verkavelingsvoorwaarden is mee opgeladen in het omgevingsloket.

Indien er voor dit project nog betonpalen of netten dienen verplaatst te worden dient de verkavelaar hiervoor contact op te nemen met Fluvius voor een bijkomende offerte.

 

3.4.  Gunstig advies van Proximus NV afgeleverd op 8 december 2021

Proximus voorziet geen uitbreidingen voor de aansluiting van dit project.

Aanvragen tot aansluiting op het Proximus netwerk kunnen door de aanvrager gericht worden naar onze klantendienst via het nummer 0800 22 800. 

In functie van de beschikbare capaciteit van onze infrastructuur op dat moment, bekijken we de mogelijkheden om een aansluiting te voorzien.

 

3.5.  Gunstig advies van TELENET afgeleverd op 30 november 2021 onder ref. 25077823:
Aansluitbaar Telenet met clausule: zie bijlage omgevingsloket 

 

4.    TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied

volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

- Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is, voor zover dit voor een verkaveling kan worden nagegaan, in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

- Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

- Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.    WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel laat de verkaveling toe bebouwing en verharding op te richten die de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt.

Dit zal bij de aanvragen worden gecompenseerd door de plaatsing van hemelwaterputten, overeenkomstig de normen vastgelegd in het algemeen bouwreglement van de Stad Gent, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

 

Aangezien er, als gevolg van het project, minder infiltratie zal zijn van hemelwater, moet rekening gehouden wordt met een aantal randvoorwaarden om een negatieve impact te vermijden:

  • De aanvraag vermeldt bij de stedenbouwkundige voorschriften voor de voortuinstrook dat de verhardingen in de voortuin tot het noodzakelijke worden beperkt.
  • In de zijtuinstrook dienen de verhardingen tot een minimum te worden beperkt volgens de voorschriften.
  • In de achtertuin laten de voorschriften toe dat er een terras en eventueel een tuinpad aangelegd worden. Dit voorschrift doet geen uitspraak over verhardingen in functie van andere inrichtingen (zwembad,…). Bijgevolg wordt het voorschrift aangepast naar: “De oppervlakte van de verhardingen worden beperkt tot maximaal 20% van de tuinzone (zij-en achtertuin samen). Alle verhardingen moeten gebeuren in waterdoorlatende materialen, materialen toegepast met brede voeg of moet infiltratie op het eigen terrein mogelijk maken.”
  • Verharde oppervlakten zoals terrassen, parkings en inritten dienen aangelegd in waterdoorlatende materialen op een waterdoorlatende fundering of dienen af te wateren naar een voldoende grote onverharde randzone en niet naar de riolering.

 

Voor bijkomende randvoorwaarden wordt verwezen naar het advies van FARYS.

 

Om het negatieve effect van de toekomstige gebouwen en verhardingen op de waterhuishouding te beperken zullen eveneens milderende maatregelen opgelegd worden via de toekomstige stedenbouwkundige vergunning(en). Deze maatregelen zijn gebaseerd op het algemeen bouwreglement (vnl. artikel 13 en 14) van de stad Gent en de gewestelijke verordening inzake hemelwater (bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding). Prioriteit moet uitgaan naar hergebruik van hemelwater, en vervolgens naar infiltratie boven buffering met vertraagde afvoer.

 

De aanstiplijst hemelwater van de stad Gent dient aan het aanvraagdossier van de stedenbouwkundige vergunning toegevoegd te worden (www.gent.be/bouwreglement).

 

Indien voor de bouw een grondwaterbemaling noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, dan is dit volgens VLAREM indelingsplichtig (rubriek 53.2) en dient dit gemeld te worden. Het bemalingswater dient zoveel mogelijk terug in de grond gebracht te worden (retourbemaling, infiltratie, ...). Indien dit technisch onmogelijk is dient het bemalingswater in eerste instantie geloosd te worden op oppervlaktewater of op de leiding voor regenwaterafvoer van de openbare riolering.

6.    PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening en heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. Dit wil zeggen dat er voor voorliggend project een project-m.e.r.-screening moet opgemaakt worden.

Een project-m.e.r.-screeningsnota is toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Na onderzoek van de kenmerken van het project, de locatie van het project en de kenmerken van de mogelijke milieueffecten, wordt geoordeeld dat geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals ook uit de project-m.e.r.-screeningsnota blijkt. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat een nieuw project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

7.    OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 24 november 2021 tot 23 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.    OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 

Gezien het bindend ongunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent 
(18 november 2021 onder ref.AV/411/2021/01419) en het negatief advies van de groendienst kan de aanvraag niet in aanmerking komen voor vergunning. De bebouwing binnen  de verkaveling wordt binnen de reservatiestrook van de autosnelweg gerealiseerd (de afstand is slechts 11,20 m in de plaats van minimaal 30m).

 

Aanwezige bomen en groen

Het terrein betreft een 'parktuin' met opgaand groen (struiken en bomen) langs de straatzijde en langs linker en rechter begrenzing. Voor de realisatie van de verkaveling zoals ingediend is de impact op het bomenbestand te groot. Een 15-tal bomen zal gerooid moeten worden, waaronder de monumentale eik aan de straatzijde. Deze boom heeft een kruinbreedte van zo'n 16 m en is (foutief) aangeduid op plan aan de hand van twee bomen. Deze eik kan onmogelijk behouden worden indien 3 loten worden gerealiseerd, waarbij in de voortuin dan nog oprit en ondergrondse technische constructies (waterput, nutsleidingen) moeten aangebracht worden.

 

In het verleden werd al een bouwproject met verschillende bouwunits voorbesproken. In deze voorbesprekingen diende de enorme eik, samen met de bomen aan de linker perceelsgrens ook behouden te worden. Om deze bomen voldoende duurzame overlevingskansen te geven, dient de bouwzone verschoven te worden tot op 6 m van de linker perceelsgrens (3 m aan de rechter grens vormt geen probleem). Met oprit en ondergrondse constructies moet 5 m afstand gehouden worden van de eik en de bomen langs de linker perceelsgrens. Op deze wijze worden nog steeds een 12-tal bomen opgegeven, maar dit was ook het geval bij het eerder geadviseerde project op dit terrein. Drie loten zijn niet haalbaar, maar een concept met twee woningen is realiseerbaar rekening houdend met de gestelde randvoorwaarden qua afstand ten opzichte van de te behouden bomen (eik en bomen langs de linker perceelsbegrenzing).

 

Verhardingen, bijgebouwen en afsluitingen

De aanvraag laat het toe 40 m² aan bijgebouwen te plaatsen. Garage, carport, tuinhuis, berging en serre vallen onder bijgebouwen, echter vijver en zwembad dient onder verharding te worden gezien. In de achtertuin zal geen autobergplaats worden toegestaan. Autobergplaatsen in de achtertuin zorgen immers altijd voor een grote oppervlakte verharding om deze te bereiken. De wagen kan tot diep in het perceel getrokken worden wat niet aanvaardbaar is. Verder heeft dergelijke lange oprit een negatieve impact op het gebruik van de achterliggende ruimte als tuinzone. In de zijtuinstrook kan een carport worden toegestaan, garages dienen inpandig voorzien te worden. De woningen bezitten voldoende gevelbreedte om eventueel een inpandige garage te voorzien.

  

Verder laten de voorschriften het toe in de voortuin paden, palend aan de bebouwing en toegangspaden met een maximale breedte van 1,50 m aan te leggen alsook opritten à rato van 3,50 m per vergunde garage, carport en/of toerit naar parkeervoorziening. In de voortuin worden enkel strik-noodzakelijke verhardingen toegestaan dit wil zeggen één pad tot de voordeur. Opritten zullen enkel worden toegelaten om een carport/inpandige staanplaats voor een wagen toegankelijk te maken. Parkeren in de voortuin wordt niet meer toegestaan.

 

Tot slot laten de voorschriften het toe de zijtuinstrook 50 % te verharden, in de achtertuin wordt een terras achter de woning en eventueel een tuinpad toegestaan. De grootte van het terras wordt niet uitgedrukt in percentages of vierkante meters. Dit voorschrift doet verder ook geen uitspraak over verhardingen in functie van andere inrichtingen (zwembad,…). De verharding in de zij-en achtertuinstrook dient samen gezien te worden. Er zal maximaal 20 % van de tuinzone (zij-en achtertuin samen) verhard mogen worden.

 

Omwille van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening niet worden aanvaard.

9.       PLANTECHNISCHE OPMERKINGEN

De te rooien eik wordt op de plannen foutief aangeduid als 2 bomen.

 

CONCLUSIE

Ongunstig, bindend negatief advies verleend door het Agentschap Wegen en Verkeer - District Gent

(18 november 2021 onder ref.AV/411/2021/01419), het project wordt deels binnen de reservatiestrook langsheen de autosnelweg gerealiseerd en de aanvraag houdt onvoldoende rekening met het bestaande bomenbestand op het perceel.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het verkavelen van een perceel in 3 loten, 2 voor halfopen en 1 voor gesloten bebouwing aan de heer Herman Roose gelegen te Louis Delebecquelaan, 9051 Afsnee