Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01321 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Kartuizerlaan - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:40
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01321 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Kartuizerlaan - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring 2022_CBS_01321 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Kartuizerlaan - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is het verwijderen van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 59 wegens overlijden van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 17 december 2020 werd de parkeerplaats voor schoolbussen verwijderd ter hoogte van huisnummer 70. De school  'De Triangel' is (tijdelijk) verhuisd en bijgevolg zal deze parkeerplaats voor schoolbussen de komende jaren niet gebruikt worden. Echter als de school terug zal verhuizen naar de Sleepstraat, dan wordt een nieuw dossier opgestart om de parkeerplaats opnieuw te voorzien.

Bij collegebesluit van 13 oktober 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en om de verkeersveiligheid op het kruispunt van de Kartuizerlaan met Berouw te verhogen werd op de Kartuizerlaan ter hoogte van huisnummer 119 een gedeelte parkeerstrook gesupprimeerd. Dit vergroot de zichtbaarheid op de Kartuizerlaan voor fietsers en autobestuurders komende uit Berouw. Dit stuk parkeerstrook tussen boordsteen en groenzone ter hoogte van huisnummers 119A-119F meet 3 meter. Dit betekent dat voertuigen die hier parkeren steeds worden gedwongen om gedeeltelijk op het voetpad te parkeren wat verboden is.

De Kartuizerlaan maakt deel uit van de zone 30 (binnen de R40 Stadsring).

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Kartuizerlaan, goedgekeurd in zitting van 17 december 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Kartuizerlaan.