Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01390 - OMV_2021175718 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een buitenzwembad met de exploitatie van een bronbemaling, de regularisatie van een gerooide boom, het aanleggen van een groendak op de garage en het verminderen van de verharding rond de woning - zonder openbaar onderzoek - Schuiterstraat 28, 9031 Drongen - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:50
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01390 - OMV_2021175718 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een buitenzwembad met de exploitatie van een bronbemaling, de regularisatie van een gerooide boom, het aanleggen van een groendak op de garage en het verminderen van de verharding rond de woning - zonder openbaar onderzoek - Schuiterstraat 28, 9031 Drongen - Vergunning 2022_CBS_01390 - OMV_2021175718 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een buitenzwembad met de exploitatie van een bronbemaling, de regularisatie van een gerooide boom, het aanleggen van een groendak op de garage en het verminderen van de verharding rond de woning - zonder openbaar onderzoek - Schuiterstraat 28, 9031 Drongen - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Eddy Vanoverbeke met als contactadres Schuiterstraat 28, 9031 Drongen heeft een aanvraag (OMV_2021175718) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 16 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het aanleggen van een buitenzwembad met de exploitatie van een bronbemaling, de regularisatie van een gerooide boom, het aanleggen van een groendak op de garage en het verminderen van de verharding rond de woning

• Adres: Schuiterstraat 28, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie C nr. 853L

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 3 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag betreft een gecombineerde omgevingsvergunningsaanvraag met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit

 

Het onderwerp van de aanvraag situeert zich langs de Schuiterstraat in Drongen. Het perceel in kwestie ligt in een woonomgeving met hoofdzakelijk open en halfopen bebouwing, zowel onder een hellend dak als met plat dak. De aanvraag betreft het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad en een regularisatie voor het rooien van een boom bij een halfopen bebouwing (2 bouwlagen). Op het perceel bevindt zich reeds een carport (21 m²) in de zijtuin die aansluit op een garage (21,9 m²) die zich hoofdzakelijk in de achtertuin positioneert. Verder bevindt er zich in de achtertuin een vijvertje (5 m²) en een terras (12,9 m²) met afdak (14,1 m²) palend aan de achtergevel.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag beoogt het aanleggen van een zwembad. De vijver zal verwijderd worden en plaats maken voor het zwembad. Het zwembad wordt tevens ingeplant op de plaats van een te regulariseren boom in de achtertuin. Voor de aanleg van het zwembad dient een bronbemaling uitgevoerd te worden. Het zwembad heeft een footprint van 7,6 m op 3,6 m incl. zwembadboord in natuursteen en een diepte van 1,50 m. Het zwembad wordt aangelegd in de achtertuin op min. 1 m van de achterste perceelsgrens, min. 1 m van de linker en min. 1,25 m van de rechter perceelsgrens en op ca. 7,23 m van de achtergevel van de woning. De te rooien boom (soort: Paulownia) bevond zich op 4,22 m van de achterste perceelsgrens en op 1,49 m van de linker perceelsgrens. De boom werd gerooid omdat deze rot en verouderd was.

 

Voor het overige zullen de kiezelstenen in de voortuin verwijderd worden en vervangen door groenaanleg. Het platte dak van de garage zal aangelegd worden als groendak.


Beschrijving van de aangevraagde inrichtingen of activiteiten

Volgende rubriek wordt aangevraagd:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Maximaal dagdebiet: 53m3/dag

Totaal debiet: 964m3/jaar | klasse 3 | Nieuw

964 m³/jaar

 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 30/04/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een bronbemaling ikv plaatsing zwembad (OMV_2021075659).

* Op 10/05/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad (OMV_2021078126).

* Op 18/05/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad (OMV_2021085889).

* Op 30/09/2021 werd een weigering afgeleverd voor het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad en regularisatie voor het rooien van een boom (OMV_2021113319).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 15/03/1967 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een garage. (1967 DR 026).

* Op 21/03/2013 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een carport. (2013/10013).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op

14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

 

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het plaatsen van een zwembad en het regulariseren van het vellen van een hoogstammige boom. Voor de aanleg van het zwembad dient een bronbemaling uitgevoerd te worden.

Voor een gelijkaardige aanvraag op dit perceel werd recent een weigering (ref. nr. OMV_2021113319) afgeleverd. Er werd geoordeeld dat het plaatsen van een zwembad op de locatie van de te regulariseren boom de overheid voor een voldongen feit stelt. Het uitbreiden van verharding op het perceel strijdig is met artikel 12 van het algemeen bouwreglement gezien de grote oppervlakte verhardingen en constructies in de bestaande toestand. Tenslotte leidde de aanleg van het zwembad ertoe dat er onvoldoende ruimte beschikbaar blijft om een nieuwe boom volwaardig te laten uitgroeien.

Boom

De te regulariseren boom stond op de plaats waar nu een zwembad wordt voorzien. Principieel wordt het vellen van een boom niet toegestaan voor het plaatsen van bijgebouwen of zwembaden. Aangezien de boom reeds gerooid werd, worden we als vergunningverlenende overheid voor een voldongen feit gesteld. Echter omdat duidelijk werd aangetoond dat de boom rot was, kan het rooien van de boom aanvaard worden. De boomsoort Paulownia is een eerder breed uitgroeiende boom en dus niet zo geschikt voor een kleinere stadtuin. In de vorige aanvraag was de ruimte beperkt om een nieuwe boom aan te planten aangezien de volledige achtertuin werd aangelegd met constructies. In de huidige aanvraag is de ruimte nog steeds beperkt om de boom volwaardig uit te laten groeien, echter is het wel mogelijk. Ter compensatie dient een nieuwe hoogstammige loofboom (met minimumstamomtrek HS10/12) aangeplant worden (dit kan wel met een boomsoort van kleinere grootte-orde zoals veldesdoorn of meidoorn).  De heraanplant gebeurt ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het plaatsen van het zwembad en op minstens 2 m van de perceelsgrens. Dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

 

Verharding

In de huidige aanvraag zal het zwembad (27,56 m²)  anders georiënteerd worden. Het zwembad wordt 90 graden gedraaid. Hiervoor zal men de bestaande vijver supprimeren. Verder wordt de kiezelverharding uit de voor- en zijtuin verwijderd en zal men in de plaats groene beplanting voorzien. De strikt noodzakelijke verhardingen nl. een pad naar de voordeur en de oprit naar de carport worden behouden. In de achtertuin wordt het terras (29,84 m²) langs de achtergevel behouden. Ten opzichte van de vorige aanvraag wordt extra verharding verwijderd. In de nieuwe toestand zullen er zich nog 57,4 m² aan niet-overdekte constructies in de zij-en achtertuin bevinden. Verder bevinden de bestaande garage, carport en afdak zich nog in de zij- en achtertuin.

Met het aanleggen van het zwembad wordt het maximaal aan verharding voor het perceel bereikt. Er zullen geen bijkomende constructies meer worden toegestaan.

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

bodem en grondwater

De bronbemaling moet voldoen aan onderafdeling 5.53.6.1 van Vlarem II en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM, 2019).

 

Er zal bemaald worden om een grondwaterpeil verlaging van 2 m te bekomen.  Het grondwater zal onttrokken worden aan een debiet van maximaal 2,2 m³/uur. Het grondwater wordt volgens de aanvraag geloosd in de riolering.

 

retourbemaling

Door de dense bebouwing is er te weinig ruimte voor retourbemaling. In de buurt van de bemalingswerken is geen oppervlaktewater aanwezig.

 

De lozingen van het onttrokken grondwater dienen 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys – Gent netexploitatie, Stropstraat 1, 9000 Gent of netexploitatie.gent@farys.be. Met het oog op een goede werking van de openbare riolering wordt dit als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

wateroverlast

De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

zettingen

De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen). Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

droogte

Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt kunnen de effecten van droogte versterken. Deze bemalingen dienen daarom beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk.

 

De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode van 30 dagen. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is dient, in uitvoering van de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater.

 

Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

 

Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een aftapmogelijkheid voorzien te worden op de lozingsleiding. Het aftappunt moet het eenvoudig en kosteloos hergebruik van grondwater voor particuliere derden, mogelijk maken.

Er dient bijkomend voldaan te worden aan volgende eisen:

-          Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het aftappunt, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is.

-          De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Er dient aangegeven te worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is.

Er werd door de Stad een affiche opgemaakt die door de exploitant kan gebruikt worden om de maatregel aan te kondigen. Deze affiche is terug te vinden op de website: https://stad.gent/nl/groen-milieu/omgaan-met-water/hergebruik-van-opgepompt-grondwater-bij-bouwwerven.

De installatie van de aftapmogelijkheid dient te gebeuren bij aanvang van de bemalingswerken. De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie, een foto van de opstelling en de affiche naar de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer.

 

Geluid

Er wordt gebruik gemaakt van een pomp die continue in werking zal zijn. Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt als opmerking meegenomen.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

De gevraagde omgevingsvergunning is mits voorwaarden milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

 

Volgende rubriek wordt gunstig beoordeeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | maximaal dagdebiet: 53m3/dag

totaal debiet: 964m3/jaar | Nieuw

964 m³/jaar

 

TERMIJN

De gevraagde bemaling wordt vergund op datum van dit besluit en dient binnen het jaar te starten. De bemaling zelf dient conform de bijzondere voorwaarden te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode van 30 dagen. Start- en einddatum dienen gemeld te worden.

Dit doet geen afbreuk aan de geldigheidsduur (verval) van voorliggende vergunning (Omgevingsvergunningsdecreet - hoofdstuk 8, afdeling 1).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het aanleggen van een buitenzwembad met de exploitatie van een bronbemaling, de regularisatie van een gerooide boom, het aanleggen van een groendak op de garage en het verminderen van de verharding rond de woning aan de heer Eddy Vanoverbeke gelegen te Schuiterstraat 28, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

De rubriek voor de inrichting/activiteit Bronbemaling Schuiterstraat 28 met inrichtingsnummer 20211116-0071 beslist het college als volgt:

 

Vergunde rubriek:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | Maximaal dagdebiet: 53m3/dag

Totaal debiet: 964m3/jaar | Nieuw

964 m³/jaar

 

 

 

 

Artikel 2

De gevraagde vergunning voor de stedenbouwkundige handeling kan verleend worden voor onbepaalde duur vanaf de datum van dit besluit.


De gevraagde vergunning voor de ingedeelde inrichting of activiteit voor de bemaling wordt verleend voor een termijn van 1 jaar. De termijn begint te lopen vanaf de datum van opstart bemalingswerken. Deze datum dient gemeld te worden conform de bijzondere voorwaarde. 

Dit doet geen afbreuk aan de geldigheidsduur (verval) van voorliggende vergunning (Omgevingsvergunningsdecreet - hoofdstuk 8, afdeling 1).


Artikel 3

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. De lozingen van het onttrokken grondwater dienen 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys – Gent netexploitatie, Stropstraat 1, 9000 Gent of netexploitatie.gent@farys.be

2. De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

3. De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode van 30 dagen. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden.

4. Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een aftapmogelijkheid voorzien te worden op de lozingsleiding. Het aftappunt moet het eenvoudig en kosteloos hergebruik van grondwater voor particuliere derden, mogelijk maken.

Er dient bijkomend voldaan te worden aan volgende eisen:

- Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het aftappunt, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is.

- De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Er dient aangegeven te worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is.

Er werd door de Stad een affiche opgemaakt die door de exploitant kan gebruikt worden om de maatregel aan te kondigen. Deze affiche is terug te vinden op de website: https://stad.gent/nl/groen-milieu/omgaan-met-water/hergebruik-van-opgepompt-grondwater-bij-bouwwerven.

De installatie van de aftapmogelijkheid dient te gebeuren bij aanvang van de bemalingswerken. De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie, een foto van de opstelling en de affiche naar de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

Bijzondere voorwaarde voor de geplande werken:

 

Riolering:

De overloop/leegloop van het buitenzwembad dient op de regenwaterleiding of RWA aangesloten te worden (bij leegloop moet de chloordosering op tijd stoppen), terugspoelwater/de backwash van de filter moet op de vuilwaterleiding of DWA aangesloten te worden.

 

Boom:

Minstens één nieuwe hoogstammige loofboom (met minimumstamomtrek HS10/12) wordt heraangeplant (dit mag met een boomsoort van kleinere grootte-orde zoals veldesdoorn of meidoorn) en dit ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het plaatsen van het zwembad en op minstens 2 m van de perceelsgrens.

 

 

Artikel 4

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Bemaling:

1. De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen).

2. Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II.