Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01389 - OMV_2021147151 K - aanvraag omgevingsvergunning voor GSP073 - Inrichting B-TR (DRP) - het bouwen van een (tijdelijk) depot voor de huisvesting van de treinbestuurders en -begeleiders - zonder openbaar onderzoek - Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent - Advies

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:50
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01389 - OMV_2021147151 K - aanvraag omgevingsvergunning voor GSP073 - Inrichting B-TR (DRP) - het bouwen van een (tijdelijk) depot voor de huisvesting van de treinbestuurders en -begeleiders - zonder openbaar onderzoek - Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent - Advies 2022_CBS_01389 - OMV_2021147151 K - aanvraag omgevingsvergunning voor GSP073 - Inrichting B-TR (DRP) - het bouwen van een (tijdelijk) depot voor de huisvesting van de treinbestuurders en -begeleiders - zonder openbaar onderzoek - Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN met als contactadres Frankrijkstraat 91, 1070 Brussel heeft een aanvraag (OMV_2021147151) ingediend bij de vlaamse overheid op 18 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: GSP073 - Inrichting B-TR (DRP) - het bouwen van een (tijdelijk) depot voor de huisvesting van de treinbestuurders en -begeleiders

• Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nr. 649T

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 12 januari 2022.

De vlaamse overheid heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 12 januari 2022.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 3 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Voorliggende aanvraag betreft het bouwen van een (tijdelijk) depot voor de huisvesting van de treinbestuurders en -begeleiders bij het stationsgebouw Gent Sint-Pieters, gelegen te Koningin Fabiolalaan, Koningin Maria Hendrikaplein, Koningin Mathildeplein en Sint-Denijslaan, 9000 Gent.

 

Het oude stationsgebouw van architect Louis Cloquet dateert uit 1913 en is beschermd als monument en ook opgenomen op de vastgestelde Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed:

 

Het Sint-Pietersstation

‘Het Sint-Pietersstation ontworpen door L. Cloquet te Gent, werd beschermd als monument op 10-11-1995 met inbegrip van de reizigers- en goederentunnel. In het wijzigingsbesluit van 09-03-2005 worden deze laatst genoemden uit de bescherming geschrapt’

 

‘Ingenieur architect Louis Cloquet kreeg circa 1908 de opdracht het nieuwe station te ontwerpen, de uitvoering werd toevertrouwd aan de aannemers Van Herrewege en De Wilde. Het definitief ontwerp werd uitgevoerd in eclectische stijl, eigen aan L. Cloquet en geïnspireerd op nationale middeleeuwse elementen.’

 

In de zone achter het beschermd monument ondergaat het station Gent Sint-Pieters een metamorfose: de huidige reizigerstunnels onder de treinsporen maken plaats voor een grote open hal en de sporen en perrons worden volledig vernieuwd.  De smalle tunnels die de toegang vormen tot de perrons verhinderen een vlotte doorstroming van de reizigers. Daarom worden ze afgebroken en vervangen door een grote hal met daarin een geïntegreerd tramstation, fietsenparkings, twee overdekte kiss & rides, een taxizone, winkeltjes, horeca en andere diensten. Deze werken werden initieel vergund op 19 december 2006 (dossier met referentienummer 2006/175 – zie historiek).

 

Eind 2010 startten de werken aan de zuidzijde van het station. De eerste fase, met overkapping van de sporen 8 tot 12, van het Sint-Pietersstation is achter de rug.

 

Op 6 mei 2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het wijzigingen van deze vergunde werken (dossier met referentienummer OMV_2019058370 – zie historiek), voornamelijk omwille van oplopende kosten. Daarom werd in het nog aan te leggen tweede deel, perron 1 tot 7 , onder andere een knipping in de ondergrondse uitgravingen en inperking van het programma voorzien en alternatieven voor de opbouw en ontwerp van de overkapping.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Voorliggende aanvraag strekt tot het bouwen van een (tijdelijk) depot voor de huisvesting van de treinbestuurders- en begeleiders. Gedurende de tweede fase van de verbouwingswerken van het station dienen de treinbestuurders en -begeleiders een tijdelijke huisvesting hebben. In een latere fase zal op een andere locatie een definitief depot voorzien worden (deze locatie is momenteel nog niet beschikbaar). Het depot huisvest een kantoorfunctie voor de administratieve ondersteuning (werkplekken en overlegruimte), een verpozingsruimte (kitchenette, relaxruimte,… ) en sanitair en heeft een grondoppervlakte van 288 m².

 

Het depot wordt voorzien op de gelijkvloerse verdieping van het reeds gerenoveerde station in de zone tussen de trappen naar de perrons 9-10 en 11-12, naast de onderdoorgang van de reizigers en is opgebouwd uit 1 bouwlaag, afgewerkt met een plat dak met een dakrandhoogte van 3,19 meter (gemeten tegenover het bestaande niveau van  de gelijkvloerse verdieping). De gevels worden afgewerkt een beplating in verschillende kleuren (grijs en tinten rood). Het depot zal opgebouwd worden uit een houtskeletstructuur, zodat de constructie op eenvoudige manier terug kan verwijderd worden als de definitieve huisvesting gerealiseerd is.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen:

* Op 07/08/1967 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een liftkoker. (KW S-32-67)

* Op 20/05/1976 werd een vergunning afgeleverd voor slopen voorportaal aan ingang rijwielberging. (KW K-12-76)

* Op 09/11/1989 werd een weigering afgeleverd voor het bouwen van doorgang voor m.i.v.g.- tramlijnen te gent onder het station gent-sint-pieters. (1988/2125)

* Op 02/10/1992 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een uurwerk met publiciteit op dak van diensthuisje. (1992/188)

* Op 09/06/1995 werd een vergunning afgeleverd voor slopen 2 perronhuisjes en oprichten 2 drankgelegenheden (regularisatie). (1995/250)

* Op 04/05/1998 werd een vergunning afgeleverd voor het moderniseren van de westvleugel van het stationgebouw gent - sint-pieters. (1998/2023)

* Op 25/05/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de restauratie van de uurwerktoren van het station gent-sint-pieters. (2004/135)

* Op 24/08/2004 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een nieuwe luifel aan het station. (2004/361)

* Op 24/12/2004 werd een vergunning afgeleverd voor het herinrichten van de zone van de wachtzaal in de oostervleugel. (2004/686)

* Op 12/10/2006 werd een weigering afgeleverd voor de plaatsing van een publiciteitspaneel van 36 m² en verfraaiing van de directe omgeving. (2004/541)

* Op 10/08/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het behoud van een vergund publiciteitspaneel van 8m² voor de gevel van de nmbs. (2010/139)

* Op 02/12/2010 werd een weigering afgeleverd voor het tijdelijk plaatsen van een werfbord type 15 in de werfafsluiting mbt de heraanleg van de sint-pietersstation-site (regularisatie). (2010/833)

* Op 23/07/2015 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een pakketautomaat 'bpack 24/7' op een terrein van het nmbs station. (2015/10088)

* Op 15/06/2017 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een apothekerskruis op de voorgevel. (2017/10049)

 

Omgevingsvergunningen:

* Op 06/05/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het verbouwen van het stationsgebouw gent sint-pieters (OMV_2019058370).

* Op 16/09/2021 werd een aktename afgeleverd voor de exploitatie van een bouwwerf voor de renovatie van station gent-sint-pieters (sporen 1 tem 7) (OMV_2021138466).

* Op 28/10/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het behouden van de aanwezige pakketautomaat op het terrein van nmbs (OMV_2021127709).

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.


Geen tijdig advies van Brandweerzone Centrum. De adviesvraag is verstuurd op 25 januari 2022. Op 31 januari 2022 is nog géén advies ontvangen. Aan Brandweerzone Centrum werd gevraagd het advies na te sturen naar de vergunningverlenende overheid.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied, woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde en gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

In de woongebieden met culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

In de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn de voorzieningen toegelaten, welke gericht zijn op het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. Woongelegenheid kan toegestaan worden voor zover die noodzakelijk is voor de goede werking van de inrichtingen (artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen).

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Stationsomgeving Gent Sint-Pieters en Fabiolalaan' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 december 2006), in volgende zone:

Artikel 2 – Stationsplaats is een overdruk binnen het RUP.

De stationsplaats is een zeer divers, maar samenhangend gebied waarin voorzieningen worden aangebracht ifv het trein-, tram- en busstation, ifv het overstappen tussen de verschillende vervoersmodi en ifv het realiseren van kwalitatieve verblijfsruimten. Delen van dit gebied, die de verbinding mogelijk maken tussen het Koningin-Maria-Hendrikaplein en het St-Denijsplein, zullen toegankelijk zijn voor het publiek. Bij de aanleg van ondergrondse delen gaat bijzondere aandacht naar de sociale veiligheid. De bestemmingen aangegeven door de grondkleur van het vigerende plan van aanleg of het ruimtelijk uitvoeringsplan blijven behouden.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften. Het depot bevindt zich op de gelijkvloers verdieping van dit gebied en is de huisvesting van de treinbestuurders- en begeleiders: een voorziening in functie van het treinstation. Het ontworpen depot brengt een vlotte verbinding tussen Koningin-Maria-Hendrikaplein en het St-Denijsplein en de sociale veiligheid in het algemeen niet in het gedrang: zie ook rubriek “OMGEVINGSTOETS”.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

Het depot is niet publiek toegankelijk: het betreft een ruimte die alleen toegankelijk is voor werknemers. De gewestelijke verordening toegankelijkheid is niet van toepassing.

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

4.5.   Archeologienota

Er wordt geen vergunningsplichtige ingreep in de bodem uitgevoerd.
Aan de aanvraag dient geen archeologienota toegevoegd te worden.

5.       WATERPARAGRAAF

De vergunningverlenende overheid staat in voor de opmaak van de waterparagraaf. Met betrekking tot de waterparagraaf wordt volgend advies uitgebracht:

 

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte vermits het depot gebouwd wordt onder de (vergunde) overkapping van de stationshal en sporen en op een bestaande (vergunde) verharding. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

7.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De vergunningverlenende overheid heeft in het kader van het volledig- en ontvankelijkheidsonderzoek geoordeeld dat de aanvraag afdoende werd getoetst aan de relevante selectiecriteria zoals opgenomen in bijlage II van het DABM: Er werd vastgesteld dat in het licht van de kenmerken van het project, de plaatselijke omstandigheden en de kenmerken van zijn potentiële effecten, er op basis van de gegevens in de aanvraag geen aanzienlijke gevolgen voor het milieu zijn en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten zal bevatten. Bijgevolg moet er voor onderhavige aanvraag geen milieueffectenrapport worden opgemaakt.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het ontworpen depot betreft een tijdelijke oplossing tot wanneer een definitief depot afgewerkt is. De gekozen inplanting vormt geen hinder voor de reizigers vermits de centrale doorgang nagenoeg even breed blijft. Een vlotte verbinding tussen het Koningin-Maria-Hendrikaplein en het St-Denijsplein komt hierdoor eveneens niet in het gedrang.

Het depot is voorzien van gevelopeningen aan alle gevels. De positie van verblijfsruimtes zoals vergaderruimtes en rustruimtes werd maximaal gekoppeld aan deze gevelopeningen en de sanitaire en technische ruimtes werden centraler in het depot voorzien. Op deze manier bieden de actievere ruimtes een zicht op de delen rond het gebouw die door de specifieke positie van de kolommen in de doorgang, de trappen en de technische ruimtes mogelijks een beperktere zichtbaarheid krijgen. Het gebruik van de ruimtes loopt gelijk met het gebruik van het station. De aanwezigheid van de gevelopeningen grenzend aan verblijfsruimtes aan alle zijden van het depot zorgt ervoor dat er voldoende sociale controle wordt gegenereerd en dit gedurende de openingsuren van het station. Hierdoor wordt geoordeeld dat er voldoende aandacht werd besteed aan de sociale veiligheid.

Het depot is voorzien op een bestaande verharding en onder de bestaande overkapping. Voorts is het ook ingeplant tussen bestaande constructies zoals de trappen naar de perrons en tussen twee technische lokalen. De constructie heeft hierdoor een eerder grillige grondoppervlakte, maar is wel afgestemd op de bestaande constructies. Omwille van deze specifieke inplanting is de ruimtelijke impact van de ontworpen constructie beperkt en daardoor aanvaardbaar. De gekozen gevelmaterialen zijn te beschouwen als kwalitatief en passend binnen zijn onmiddellijke omgeving.  De medewerkers die zullen werken in het depot zijn momenteel ook reeds werkzaam in de directe omgeving van het station, waardoor ook geen bijkomende mobiliteit te verwachten valt.

Vanuit de tijdelijkheid van het depot is gekozen voor een houtskeletstructuur waardoor de constructie relatief makkelijk te verwijderen is. Hoewel er duidelijk sprake is van een tijdelijke oplossing, is de aanvraag aangevraagd voor onbepaalde duur. Om voldoende de garanderen dat de constructie geen definitief element wordt, wordt als bijzondere voorwaarde voor een gunstig advies opgelegd dat de constructie dient verwijderd te worden van zodra het definitieve depot in gebruik is.

CONCLUSIE

De aanvraag wordt beslist door de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).

 

De stad Gent verleent een voorwaardelijk gunstig advies.

      

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen aan de Vlaamse Regering over omgevingsvergunningsaanvragen die door de Vlaamse Regering worden behandeld (vlaamse projecten).

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen brengt voorwaardelijk gunstig advies uit over de omgevingsaanvraag voor GSP073 - Inrichting B-TR (DRP) - het bouwen van een (tijdelijk) depot voor de huisvesting van de treinbestuurders en -begeleiders van NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN, gelegen te Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent.

Artikel 2

Verzoekt de Vlaamse Regering om volgende voorwaarden voor de geplande werken op te nemen:


Tijdelijkheid:

Het tijdelijke depot dient verwijderd te worden van zodra het definitieve depot in gebruik is genomen.