Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01395 - OMV_2021184953 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van het plaatsen van verlichte doosletters op een profiel tegen de gevel van een gebouw - zonder openbaar onderzoek - Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:51
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01395 - OMV_2021184953 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van het plaatsen van verlichte doosletters op een profiel tegen de gevel van een gebouw - zonder openbaar onderzoek - Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_01395 - OMV_2021184953 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van het plaatsen van verlichte doosletters op een profiel tegen de gevel van een gebouw - zonder openbaar onderzoek - Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Arteveldehogeschool VZW met als contactadres Hoogpoort 15, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021184953) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 3 december 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het regulariseren van het plaatsen van verlichte doosletters op een profiel tegen de gevel van een gebouw

• Adres: Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 4 sectie D nr. 3494A

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 22 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het pand waarop de aanvraag betrekking heeft, ligt in de Brusselsepoortstraat en grenst aan de achterzijde aan de Nederschelde. De omgeving is zeer divers en bestaat uit eengezinswoningen, meergezinswoningen, handelspanden en schoolgebouwen. Het pand in kwestie betreft een studentenhuisvestingsproject van de Artevelde Hogeschool.

 

De gebouwen werden volgens de kadastrale legger opgericht in 1978. Ze hebben voor die periode een kenmerkende architecturale vormgeving in een brutalistische betonarchitectuur, zonder daarbij vooruitstrevend te zijn voor de periode waarin ze werd opgericht.


Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Voorliggende aanvraag betreft de regularisatie van een publiciteitsinrichting bestaande uit verlichte doosletters met het opschrift ‘ARTEVELDE HOGESCHOOL’ en bijhorend logo.

 

Deze doosletters worden bevestigd op een profiel dat tegen de zijgevel van het pand wordt voorzien, dit ter hoogte van de toegang tot de site. De publiciteit wordt voorzien in de kleuren oranje, groen en blauw. De publiciteitsinrichting heeft een totale breedte van 4,00 m en een totale hoogte van 1,00 m. De uitsprong ten opzichte van het gevelvlak bedraagt ca. 40 cm. De publiciteit bevindt zich op 2,30 m hoogte ten opzichte van het maaiveld en houdt ca. 3,50 m afstand tot de rechtse perceelsgrens.

 

De voorgevel van het pand staat niet volledig ingeplant op de rooilijn. Deze zet ter hoogte van de rechterperceelsgrens wel aan op de rooilijn maar loopt hier niet parallel naast of op. Dit geeft als gevolg dat de publiciteit geheel op het eigen terrein werd voorzien.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

 • Op 29/07/2019 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het veranderen door plaatsing van een airco  van een kantorengebouw, gebruikt door Arteveldehogeschool (OMV_2019095488).
 • Op 05/09/2019 werd een aktename afgeleverd voor het veranderen door plaatsing van een extra  airco  en regularisatie van de huidige vergunning van een kantorengebouw (OMV_2019101931).
 • Op 14/01/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het aanpassen van een studentenhuisvestingscomplex (OMV_2020036974).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

 • Op 22/02/1971 werd een vergunning afgeleverd voor het uitvoeren van veranderings- en aanpassingswerken aan de voorgevel (KW B-44-70).
 • Op 04/10/1971 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een gewezen kazerne (KW B-21-71).
 • Op 22/10/1973 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een complex gebouwen (gewezen kazerne). (KW B-27-73)
 • Op 09/06/1975 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten kantoorgebouw met winkelruimte op het gelijkvloers en een ondergrondse parking voor 73 auto's na slopen van gedeelte van gewezen kazerne (Litt. B-2-75).
 • Op 02/06/1980 werd een vergunning afgeleverd voor het opstellen van een lichtreclame (KW B-31-80).
 • Op 22/05/1990 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van twee prefabklassen (1989/1825).
 • Op 09/07/1991 werd een vergunning afgeleverd voor het aanbouwen van noodtrappen (1991/30).
 • Op 03/01/1997 werd een vergunning afgeleverd voor installeren gsm-zendcel (1996/720).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Gewestplan

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.
 

Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Bijzonder plan van aanleg

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL MUINKPARK, goedgekeurd op 9 juni 1995, en is bestemd als Klasse 2 voor tuinstrook en binnenkern, multifunctionele zone en zone voor open ruimten en tuinen.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het deel van het terrein waar de aanvraag zich op bevindt ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De publiciteitsinrichting heeft beperkte afmetingen, staat in verhouding met de schaal van het pand, is afgestemd op de bestaande gevelopbouw en integreert zich op een aanvaardbare wijze in de omgeving. De publiciteit wordt volledig op het private domein voorzien.
 

ERFGOED
De aanvraag betreft de regularisatie van een opschrift met verlichte doosletters met het opschrift ‘Artevelde hogeschool’ en bijhorend logo. Gezien de projectsite gelegen is binnen een op het gewestplan ingekleurd woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde, worden voor de beoordeling van dergelijke opschriften vanuit erfgoedwaardering volgende richtlijnen gehanteerd:

-      Er kan maximaal 1 opschrift en 1 uithangbord per gevel worden toegestaan. Deze kunnen zich enkel in de zone bevinden boven de muuropeningen van de gelijkvloerse verdieping en onder de raamopeningen van de eerste verdieping.

-      Een opschrift kan enkel bestaan uit losse letters die qua schaal en vormgeving afgestemd zijn op de architectuur van het pand. Een gesloten lichtbak of paneel die de gevel afdekken zijn niet aanvaardbaar.

-      Een uithangbord dat haaks op de gevel wordt geplaatst kan maximaal 60 x 60 cm groot zijn.

 

Voorliggende publiciteitsinrichting beantwoordt aan deze richtlijnen en wordt bijgevolg gunstig beoordeeld.
 

Voorliggende aanvraag komt in aanmerking voor vergunning.


CONCLUSIE

Gunstig, de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg. 
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het regulariseren van het plaatsen van verlichte doosletters op een profiel tegen de gevel van een gebouw aan Arteveldehogeschool vzw (O.N.:0474120360) gelegen te Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

       

Artikel 2

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein
De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Lichtplan

Algemene voorschriften vanuit het Lichtplan:

Goede verlichte reclames en uithangborden, zowel deze die aangelicht worden als deze die van binnenuit verlicht zijn, hebben een sobere, stabiele (niet flikkerende of dynamische) verlichting, met wit of zachtgekleurd licht. Dergelijke van binnenuit verlichte reclames en uithangborden geven op de aanliggende gevels en openbaar domein niet meer licht dan 2 lux. Bij aangelichte reclames is het licht goed en enkel gericht op de reclame zelf; deze ontvangt maximaal een lichthoeveelheid van 10 lux. Bij van binnenuit verlichte reclames verdient verlichting met negatief contrast (door het uitsnijden letters of figuren uit een donker vlak) de voorkeur. Andere van binnenuit verlichte reclames bevinden zich bij voorkeur onder de ramen van de eerste verdieping. Het gebruik van LED’s voor de verlichting van reclames is meer dan wenselijk gelet op de vele voordelen daarvan (laag verbruik, lange levensduur, goede zichtbaarheid zonder te veel te verlichten).

 

Algemene voorschriften vanuit de bestaande regelgeving:

 

Voor de intensiteit van aan te brengen verlichting, verwijzen we naar:

*Vlarem 2

Deel 4: algemene milieuvoorwaarden voor ingedeelde inrichtingen

Hoofdstuk 4.6 beheersing van hinder door licht:

 

• (artikel 4.6.01) Onverminderd andere reglementaire bepalingen treft de exploitant de nodige maatregelen om lichthinder te voorkomen.

• (artikel 4.6.02) Het gebruik en de intensiteit van lichtbronnen in open lucht zijn beperkt tot de noodwendigheden inzake uitbating en veiligheid. De verlichting is dermate geconcipieerd dat niet-functionele lichtoverdracht naar de omgeving maximaal wordt beperkt.

• (artikel 4.6.03) Klemtoonverlichting mag uitsluitend gericht zijn op de inrichting of onderdelen ervan.

• (artikel 4.6.04) Lichtreclame mag de normale intensiteit van de openbare verlichting niet overtreffen.

 

*Artikel 80.2 (lid 1) van de wegcode

 

• Artikel 80.2 van de wegcode verbiedt het aanbrengen op de openbare weg van reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen die de bestuurders verblinden, die hen in dwaling brengen, die, zij het ook maar gedeeltelijk, verkeersborden voorstellen of nabootsen, die van verre met deze verkeersborden worden verward, of die op enige andere wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden verminderen.

 

• Indien het gaat om verlichting die wordt aangevraagd in de buurt van verkeerslichten, geldt ook volgende  regel uit Artikel 80.2 lid 1 Wegcode: Het is verboden een luminositeit met een rode of groene tint te geven aan alle reclameborden, uithangborden of inrichtingen die zich, binnen een afstand van 75 meter van een verkeerslicht, op minder dan 7 meter boven de grond bevinden.

 

Voor dit dossier zijn volgende specifieke voorschriften van toepassing:

• Om alle vormen van lichthinder of lichtvervuiling tegen te gaan, wordt opgelegd om een dimmer te voorzien op de LED-lichtinstallatie. Bij vermoeden/melding van lichthinder zal ter plaatse geëvalueerd en bepaald worden hoeveel de lichtinstallatie moet gedimd worden (conform bestaande normen en richtlijnen).  

 

• Geen dynamische of flikkerende verlichting te gebruiken. Dit geldt ook voor LED-schermen die achter glas worden geplaatst, en zichtbaar zijn vanop openbaar domein.  Als regel wordt vooropgesteld dat een bepaalde lichtkleur of lichtbeeld (vanaf valavond) minstens 15 seconden vast moet blijven staan, alvorens naar een ander statisch verlicht beeld of kleur over te springen.

 

• De commerciële verlichting wordt bij voorkeur gedoofd bij sluitingstijd van de handelszaak (of na de kantooruren), of ten laatste om 24u (tenzij de handelszaak nog open is na 24u). NB Zo ook wordt de monument- en sfeerverlichting in Gent gedoofd om 24u (uitgezonderd de 3 torens van Gent).