Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01401 - OMV_2021176115 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de uitvoering van een borstwering rond het vergunde terras van de derde verdieping en de regularisatie van een beplanking als afwerking van het platte dak - zonder openbaar onderzoek - Hof ten Walle 1 en 2, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01401 - OMV_2021176115 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de uitvoering van een borstwering rond het vergunde terras van de derde verdieping en de regularisatie van een beplanking als afwerking van het platte dak - zonder openbaar onderzoek - Hof ten Walle 1 en 2, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning 2022_CBS_01401 - OMV_2021176115 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de uitvoering van een borstwering rond het vergunde terras van de derde verdieping en de regularisatie van een beplanking als afwerking van het platte dak - zonder openbaar onderzoek - Hof ten Walle 1 en 2, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

De heer Louk Koopmans met als contactadres Hof ten Walle 2/301, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021176115) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 30 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: de uitvoering van een borstwering rond het vergunde terras van de derde verdieping en de regularisatie van een beplanking als afwerking van het platte dak

• Adres: Hof ten Walle 1 en 2, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 15 sectie F nr. 3577N

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het pand waarop de aanvraag betrekking heeft bevindt zich aan Hof ten Walle in de wijk ‘Prinsenhof’. Het pand is beschermd als monument “Textielbedrijf Van Acker:  machine- en ketelhuis, schoorsteen, stoomketel met toebehoren en gedeelte met sheddaken”, beschermd bij MB van 05-10-1993. Het pand is gelegen binnen het beschermd stadsgezicht: Poortgebouw Donkere Poort, Sastehuis, brouwerij Gebroeders Vanden Berghe, katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier en stadswoningen. Het pand is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (relict ID-nr. 86235) en wordt hierin als volgt omschreven: voormalige katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier, ontstaan circa 1825, en vanaf 1850-1851 spinnerij en weverij; sedert het einde van de 19e eeuw in handen van de textielfamilie Van Acker-Vanden Broecke.

 

Deze aanvraag heeft betrekking op de buitenruimte bij de derde verdieping, die grenst aan één van de woongelegenheden in het pand. De aanvraag omvat de plaatsing van een borstwering rond het vergunde terras (3,88 m diep en 8,59 m breed) en de regularisatie voor de omvorming van het groendak naar een afwerking met houten planken. Het gaat om een oppervlakte van ca. 56 m².

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 25/06/1982 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van fabrieks- en schoolgebouw met bijgebouwen. (1982/119)
  • Op 20/07/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een industrieel pand naar twee wooneenheden en kantoor. (2011/351)
  • Op 22/03/2012 werd een vergunning afgeleverd voor wijziging  bouwvergunning 2011/351 - vervanging raam 4e verdieping. (2011/963)

 

Handhaving

Op 21 augustus 2020 werd door de dienst Bouw- en Woontoezicht het volgende vastgesteld:

De bijzondere voorwaarde met betrekking tot het plaatsen van een borstwering omheen het vergund terrasgedeelte is niet nageleefd. Het groendak werd niet aangelegd. De zone voor groendak werd recent aangelegd in houten beplanking en kan betreden worden.

 

Er werd op 10 september 2020 en op 11 maart 2021 een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen afgeleverd op 14 januari 2022 onder ref. 4.002/44021/136.7.

Samenvatting

Het ‘textielbedrijf Van Acker: onderdelen’ is beschermd als monument omwille van de industrieel-archeologische, historische en documentaire waarde.

De aanvraag betreft de regularisatie van een dakterras en de plaatsing van een borstwering.

Het dakterras in beplanking heeft geen invloed op de erfgoedwaarden van het monument. Dit plat dak kent door deze wijziging geen aanpassing aan het exterieur van het gebouw. De toevoeging van een borstwering is voorzien op een beperkte zone van het dak en wordt een aantal meter achter de kroonlijst geplaatst. Samen met een éénvoudige en transparante vormgeving zijn we van mening dat

deze borstwering geen storend effect heeft op het monument.

 

Ons advies is gunstig als de handelingen voldoen aan volgende voorwaarden:

  • De borstwering moet in een fijne metalen structuur met een éénvoudige verdeling uitgewerkt worden en in een grijze kleur afgewerkt worden.

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 24 december 2021 onder ref. 034776-007/PV/2021.

 

De volledige adviezen zijn raadpleegbaar via het omgevingsloket.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

De aanvraag is niet in overeenstemming met artikel 14 van dit reglement. Dit artikel verplicht elke nieuwe dakoppervlakte met een hellingsgraad tot 15 graden aan te leggen als een groendak bij nieuwbouw, herbouw en bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding). In de vergunde toestand is de dakoppervlakte aangelegd als groendak. Deze aanvraag wenst een regularisatie te bekomen voor de afwerking in houten beplanking (oppervlakte ca. 56 m²). Dit is strijdig met het ABR, met de voorgaande vergunning en is niet aanvaardbaar. De dakconstructie zou niet voldoende draagkrachtig zijn, maar dit wordt niet grondig gemotiveerd. Bovendien blijkt uit de foto’s dat het dak is ingericht als terras. Deze beperkte motivatie vormt dan ook geen grond om een afwijking toe te staan. De omvorming van het groendak naar een afwerking met houten planken wordt ongunstig geadviseerd en uitgesloten uit deze vergunning. Hierdoor moet de dakoppervlakte cfr. de vergunde toestand worden aangelegd als groendak.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De omvorming van het groendak naar een afwerking met houten planken wordt ongunstig geadviseerd en uitgesloten uit deze vergunning. Hierdoor moet de dakoppervlakte cfr. de vergunde toestand worden aangelegd als groendak en wijzigt de voorliggende aanvraag noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening en van de erfgoedwaarden

Algemeen

Het pand werd beschermd omwille van de industrieel archeologische waarde. Het beschermingsdossier motiveert de industrieel-archeologische waarde van de onderdelen van het voormalig textielbedrijf Van Acker als volgt: "als voorbeeld van een machine- en ketelhuis met toebehoren uit de periode 1896-1900 en als voorbeeld van een vierkante fabrieksschouw van vóór 1850." Daarnaast werd het ook beschermd omwille van de historische waarde.

Het textielbedrijf is eveneens gelegen in de als stadsgezicht beschermde industriële site. Het stadsgezicht omvat het eind 15de-, begin 16de-eeuwse poortgebouw Donkere Poort van het voormalige Prinsenhof en de aansluitende constructies, de brouwerij Gebroeders Vanden Berghe uit het derde kwart van de 19de eeuw, katoenspinnerij Vanden Broecke-Grenier uit begin 19de eeuw, de architectenwoning J. Colin uit 1791 en enkele burgerhuizen en stadswoningen. Dit stadsgezicht werd ook beschermd omwille van de industrieel archeologische waarde.

 

Omvorming groendak naar afwerking met houten planken

In de erfgoednota wordt gemotiveerd dat de onderliggende draagconstructie visueel werd geïnspecteerd waaruit werd geconcludeerd dat de structuur onvoldoende draagkrachtig is om te gebruiken als groendak of terras. Het dak in kwestie was in oorsprong een watertank in functie van de werking van de stoommachine. Het is onduidelijk of de oorspronkelijke (geklonken) watertank nog aanwezig is, vermoedelijk wel. Deze constructie is zichtbaar in de gevelopbouw door de zeer hoge dakrand. Deze constructie was een essentieel onderdeel voor de werking van dit ketelhuis en heeft dan ook industrieel archeologische waarde.

Het aanleggen van een extensief groendak op deze watertank, sluit nauw aan bij de oorspronkelijke functie ervan (waterbuffering), weliswaar in een modern jasje. De aanvraag voorziet in het volledig dichtleggen met planken van deze watertank op een hoger niveau. Hierdoor verdwijnt de afleesbaarheid van dit onderdeel van het ketelhuis. Dit tast de industrieel archeologische waarde van dit monument aan. 

 

De ingreep heeft een negatieve impact op de industrieel archeologische waarde en de beeldwaarde van het monument en van het stadsgezicht. 

 

Er werd reeds gemotiveerd dat de aanvraag strijdig is met het algemeen bouwreglement.

 

Om bovenstaande redenen wordt de aanvraag ongunstig geadviseerd wat betreft de omvorming van het groendak naar een afwerking met houten planken en uitgesloten uit deze vergunning. Hierdoor moet de dakoppervlakte cfr. de vergunde toestand worden aangelegd als groendak.

 

Borstwering

De plaatsing van de borstwering werd opgelegd als bijzondere voorwaarde bij vergunning 2011/351 voor het verbouwen van het pand naar twee wooneenheden en kantoor. De toevoeging van een borstwering is voorzien op een beperkte zone van het dak en wordt een aantal meter achter de kroonlijst geplaatst. Samen met een eenvoudige en transparante vormgeving zijn we van mening dat deze borstwering geen storend effect heeft op het monument, op voorwaarde dat de borstwering in een fijne metalen structuur met een eenvoudige verdeling moet uitgewerkt worden en in een grijze kleur afgewerkt worden. De plaatsing van de borstwering wordt aldus voorwaardelijk gunstig geadviseerd. 


CONCLUSIE 

Ongunstig wat betreft de omvorming van het groendak naar een afwerking met houten planken, wegens de strijdigheid met artikel 14 van het algemeen bouwreglement en de schending van de erfgoedwaarden die dit tot gevolg heeft.


Voorwaardelijk gunstig wat betreft het plaatsen van een borstwering, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN? 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor de uitvoering van een borstwering rond het vergunde terras van de derde verdieping en de regularisatie van een beplanking als afwerking van het platte dak aan de heer Louk Koopmans gelegen te Hof ten Walle 1 en 2, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op: 

Volgende handelingen worden uitgesloten uit de vergunning:

De omvorming van het groendak naar een afwerking met houten planken (regularisatie).

De dakoppervlakte moet cfr. de vergunde toestand worden aangelegd als groendak

 

Externe adviezen:

-      Brandweer: de brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 24/12/2021 met kenmerk 034776-007/PV/2021).

-      Onroerend Erfgoed: het advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen (advies van 14/01/2022, met kenmerk 4.002/44021/136.7) moeten strikt nageleefd worden, in het bijzonder:

  • De borstwering moet in een fijne metalen structuur met een eenvoudige verdeling uitgewerkt worden en in een grijze kleur afgewerkt worden.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:
Rookmelder:

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.