Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01394 - OMV_2021185475 K - aanvraag omgevingsvergunning voor aanvraag hospitawonen - zonder openbaar onderzoek - Nekkersputstraat 72, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:51
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01394 - OMV_2021185475 K - aanvraag omgevingsvergunning voor aanvraag hospitawonen - zonder openbaar onderzoek - Nekkersputstraat 72, 9000 Gent - Weigering 2022_CBS_01394 - OMV_2021185475 K - aanvraag omgevingsvergunning voor aanvraag hospitawonen - zonder openbaar onderzoek - Nekkersputstraat 72, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

De heer Jan Van Dyck met als contactadres Nekkersputstraat 72, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021185475) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 5 december 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: aanvraag hospitawonen

• Adres: Nekkersputstraat 72, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 16 sectie K nr. 804R2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 3 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het perceel van de aanvraag bevindt zich in de Nekkersputstraat, in de wijk ‘Brugse Poort – Rooigem’. De omgeving wordt gekenmerkt door rijwoningen van 3 bouwlagen en een dak aan de ene zijde van de weg, en appartementen aan de andere zijde. De betreffende woning, is een bel-étagewoning met 3 bouwlagen en is afgewerkt met een hellend dak. Het kadastraal perceel heeft een oppervlakte van 197 m². De straatgevelbreedte bedraagt ca. 5,98m.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het inrichten van een hospitakamer. Op het gelijkvloers wenst men de bestaande wasplaats, hobbykamer en apart toilet in te richten tot een hospitakamer. De hospitakamer zou beschikken over een studeerhoek, zit-en slaaphoek, in totaal 18,6m². Het bestaande toilet wordt samen met de ruimte onder de bestaand trap omgevormd tot een badcel, horende bij de hospitakamer. De badcel is enkel toegankelijk vanuit de hospitakamer. De hospitakamer heeft ook rechtstreekse toegang tot de achterliggende tuin. De hospitakamer zelf is enkel rechtstreeks bereikbaar vanuit de garage. De gedeelde keuken op de eerste verdieping kan bereikt worden via de trap in de hal.

De verdere bovenliggende verdiepingen worden niet gedeeld, deze zijn exclusief voor de bestaande eengezinswoning.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend: 

Stedenbouwkundige vergunningen 

* Op 22/03/2018 werd een vergunning afgeleverd voor het aanleggen van een terras aan de tuinzijde van een bel-etage. (2017/06297 Dig)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving..
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, het wijkt af op de volgende punten:

 

Definitie hospitawoning: een zelfstandige woning waarbij de eigenaar (of houder van een zakelijk recht) zijn hoofdverblijfplaats behoudt in die zelfstandige woning maar tegelijk één kamer in die zelfstandige woning verhuurt aan een persoon die geen deel uitmaakt van het gezin van de eigenaar (of zakelijk rechthouder).

Toetsing: in voorliggende aanvraag bestaat de hospitawoning uit meer dan één kamer, met nagenoeg alle functies: badkamer, slaap en -zithoek en studeerhoek. 

 

Artikel 16: Garage en garagepoorten: Een garage mag niet rechtstreeks uitgeven op een kamer of een studio.

Toetsing: Op de voorliggende plannen geeft de hospitakamer met zit-en slaaphoek rechtstreeks uit op de garage. Dit betreft ook de enige toegang tot de hospitakamer vanaf het openbare domein. Hierdoor wordt onvoldoende afscherming voorzien van de hospitakamer en de verbrandingsgassen van de motorvoertuigen uit de garage. Om deze reden dient de aanvraag te worden geweigerd.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag beoogt het inrichten van een hospitakamer. Hiervoor wordt op het gelijkvloers de huidige wasplaats en hobbykamer heringericht tot zit- en slaaphoek, studeerhoek en een aparte ruimte als badcel met toilet. Op deze manier wordt de kamer als bijna volledig afzonderlijk functionerend geheel met badkamer ingericht. Er kan ook vanuit de hospitakamer directe toegang genomen worden naar de achterliggende tuin. Enkel de keuken op de eerste verdieping zal gedeeld worden. Bijgevolg bestaat de hospitakamer uit meer dan 1 kamer, waarbij enkel de ‘keukenfunctie’ ontbreekt. Hierdoor ontstaat een verdoken opdeling van het pand tot een meergezinswoning met 2 afzonderlijk functionerende woonentiteiten. Dit staat haaks op het opzet van een hospitakamer die uitgaat van gedeeld gebruik en voldoende sociale interactie met de eigenaar/bewoner.

 

Bovendien neemt de hospitakamer directe toegang via de garage, dit betreft dan ook nog de enige toegang tot deze kamer. Hierdoor is er onvoldoende afscherming van de kamer ten opzichte van de verbrandingsgassen van de motorvoertuigen in de garage. Dit heeft een ernstige negatieve invloed op de woon- en leefkwaliteit van de hospitakamer. (zie ook 4.3 – Algemeen bouwreglement).

 

Het inrichten van één hospitakamer in de woning is principieel wel aanvaardbaar. Echter is de voorgestelde inrichting strijdig met het Algemeen Bouwreglement en getuigd deze niet van voldoende kwaliteit. Bijgevolg dient de aanvraag te worden geweigerd. De inrichting en het gedeeld gebruik zal moeten worden herbekeken in een aangepast ontwerp.


CONCLUSIE

Ongunstig, de inrichting van de hospitakamer is strijdig met artikel 16 van het algemeen bouwreglement, aangezien de kamer rechtstreeks uitgeeft op de garage. Verder beantwoordt de inrichting van de hospitakamer ook niet aan de bepalingen voor een hospitawoning conform het Algemeen Bouwreglement. De aanvraag leidt tot een verdoken opdeling van de woning.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor aanvraag hospitawonen aan de heer Jan Van Dyck gelegen te Nekkersputstraat 72, 9000 Gent.