Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01479 - OMV_2022012695 - melding voor het exploiteren van een mobiele breekinstallatie - Skaldenstraat 112-114, 9042 Desteldonk - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 09:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01479 - OMV_2022012695 - melding voor het exploiteren van een mobiele breekinstallatie - Skaldenstraat 112-114, 9042 Desteldonk - Aktename 2022_CBS_01479 - OMV_2022012695 - melding voor het exploiteren van een mobiele breekinstallatie - Skaldenstraat 112-114, 9042 Desteldonk - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

DEVAGRO NV met als contactadres Pitantiestraat 100, 8792 Waregem heeft een aanvraag (OMV_2022012695) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 28 januari 2022.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een mobiele breekinstallatie

• Adres: Skaldenstraat 112-114, 9042 Desteldonk

Kadastrale gegevens: afdeling 13 sectie B nr. 395K

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een mobiele breekinstallatie.

 

Volgende rubriek wordt gemeld:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

2.2.2.h)

opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen afkomstig van één specifiek bouw- en sloopwerf of wegenwerk, waarbij:

- minstens 50 % van de stoffen na behandeling nuttig worden aangewend op de plaats van ontstaan

- de inrichting niet langer dan één jaar in exploitatie zal zijn

- de inrichting zich op maximaal 1 000 m van het wegenwerk bevindt of ter plaatse (op het perceel zelf of op een aangrenzend perceel) van de bouw- en sloopwerf | breken met copro gekeurde breekinstallatie van 8000 T betonpuin en 3000 T mengpuin | klasse 3 | Nieuw

11000 T

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 23/09/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een mobiele breekinstallatie (OMV_2021149985).

* Op 05/10/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een mobiele breekinstallatie (OMV_2021152722).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 08/08/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een bedrijfsgebouw. (1989/820)

* Op 31/01/1991 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden en verbouwen van een export-uitsnijderijbedrijf. (1991/50103)

* Op 21/06/1994 werd een weigering afgeleverd voor het bouwen van een loods. (1994/90017)

* Op 09/08/1994 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een magazijn. (1994/50130)

* Op 23/05/1996 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een exportuitsnijderij. (1996/90022)

* Op 21/08/1997 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een biologisch waterzuiveringsstation. (1997/90032)

* Op 28/01/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een wasplaats aan een vleesverwerkend bedrijf. (1998/90107)

* Op 25/07/2013 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van 7 windturbines in het skaldenpark haven gent. (2013/50064)

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).
Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.
Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid..
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005). De locatie is volgens dit RUP gelegen in Afbakening Zeehavengebied Gent - Fase 2.

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving. De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

Volgende rubriek wordt geakteerd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

2.2.2.h)

opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen afkomstig van één specifiek bouw- en sloopwerf of wegenwerk, waarbij:

- minstens 50 % van de stoffen na behandeling nuttig worden aangewend op de plaats van ontstaan

- de inrichting niet langer dan één jaar in exploitatie zal zijn

- de inrichting zich op maximaal 1 000 m van het wegenwerk bevindt of ter plaatse (op het perceel zelf of op een aangrenzend perceel) van de bouw- en sloopwerf | breken met copro gekeurde breekinstallatie van 8000 T betonpuin en 3000 T mengpuin | Nieuw

11000 T

 

 

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

Er zijn geen opmerkingen over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door DEVAGRO nv (O.N.:0437460397) voor het exploiteren van een mobiele breekinstallatie, gelegen Skaldenstraat 112-114, 9042 Desteldonk, met inrichtingsnummer 20210922-0010, omvattende volgende rubriek:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

2.2.2.h)

Aktename

opslag en nuttige toepassing van afvalstoffen afkomstig van één specifiek bouw- en sloopwerf of wegenwerk, waarbij:

- minstens 50 % van de stoffen na behandeling nuttig worden aangewend op de plaats van ontstaan

- de inrichting niet langer dan één jaar in exploitatie zal zijn

- de inrichting zich op maximaal 1 000 m van het wegenwerk bevindt of ter plaatse (op het perceel zelf of op een aangrenzend perceel) van de bouw- en sloopwerf | breken met copro gekeurde breekinstallatie van 8000 T betonpuin en 3000 T mengpuin  (Nieuw)

11000 T

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Er worden geen opmerkingen gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.