Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01392 - OMV_2021179839 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een reeds aangebrachte uitkragende lichtbak voor publiciteitsdoeleinden aan de gevel - zonder openbaar onderzoek - Hofbouwlaan 6, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:51
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01392 - OMV_2021179839 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een reeds aangebrachte uitkragende lichtbak voor publiciteitsdoeleinden aan de gevel - zonder openbaar onderzoek - Hofbouwlaan 6, 9000 Gent - Weigering 2022_CBS_01392 - OMV_2021179839 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een reeds aangebrachte uitkragende lichtbak voor publiciteitsdoeleinden aan de gevel - zonder openbaar onderzoek - Hofbouwlaan 6, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Dirtzen Desnouck met als contactadres Hofbouwlaan 6, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021179839) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 24 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het regulariseren van een reeds aangebrachte uitkragende lichtbak voor publiciteitsdoeleinden aan de gevel

• Adres: Hofbouwlaan 6, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 8 sectie H nr. 1G13

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Voorliggende aanvraag betreft een pand gelegen in de Hofbouwlaan tegenover het Museum voor Schone Kunsten. De betreffende straatzijde kenmerkt zich door rijwoningen, type drie bouwlagen met een hellend dak.

Het pand Hofbouwlaan 6 vormt een burgerhuis van drie traveeën en drie bouwlagen, daterend uit het laatste kwart van de 19de eeuw. Het pand wordt gekarakteriseerd door een bepleisterde lijstgevel. De lijstgevel wordt verlevendigd door: doorlopende kordonlijsten, omlijste getoogde deur- en vensteropeningen, imitatiebanden, etc.
 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De huidige aanvraag heeft enkel betrekking op het regulariseren van het verlichte uithangbord dat haaks op de voorgevel werd geplaatst.


Het dwarse uithangbord is verlicht en springt 50 cm uit ten opzichte van de gevel. Het uithangbord is 60 cm hoog en heeft een dikte van 10 cm. De afstand ten opzichte van het voetpad bedraagt 3,18 m, de bovenkant van het uithangbord is gelijk aan de bovenkant van het buitenschrijnwerk van het gelijkvloers. Het haakse bord wordt voorzien op 1,54 m van de linkse perceelsgrens. Op de publiciteitsinrichting wordt het logo van de achtergelegen vergunde reca-zaak weergeven.

In de nota wordt een alternatieve versie van het uithangbord voorgesteld, waarbij de hoeken niet afgerond zijn. Daar het hier gaat over een regularisatie wordt er in de beoordeling rekening gehouden met de reeds uitgevoerde werken, namelijk een haaks uithangbord met afgeronde hoeken (zoals weergegeven op de plannen en foto’s).

 

Verder wordt ook opgemerkt dat de belettering tegen de voorgevel in een andere lettertype werd aangebracht dan conform de vergunde toestand. Deze belettering bevat de naam van de reca-zaak, is niet verlicht en bevindt zich tussen het buitenschrijnwerk van het gelijkvloers en de 1e verdieping, op een hoogte van ca. 3,80 m t.o.v. het voetpad. De belettering is 1,68 m breed, 34 cm hoog, bevindt zich in het gevelvlak en houdt afstand tot de linkse en rechtse perceelsgrens (respectievelijk 2 m en 2,38 m).

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen, weigeringen en/of bouwmisdrijven zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 09/01/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een eengezinswoning tot een eengezinswoning met als nevenfunctie een koffiebar (OMV_2019114035).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 05/02/1991 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een bijgebouw. (1990/408).

* Op 17/11/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het betegelen van de voorgevel. (2011/697).

 

Bouwmisdrijven

* Op 22 juni 2021 werd het volgende vastgesteld: ‘Tussen de gelijkvloers en eerste verdieping is dwars op de voorgevel een verlicht publiciteitsbord geplaatst.’

* Op 12 juli 2021 werd een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven. De adviezen zijn integraal na te lezen op het Omgevingsloket.


Geen tijdig advies van Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen. De adviesvraag is verstuurd op 20/12/2021. Op 1 februari 2022 is nog géén advies ontvangen. Omdat de decretaal omschreven adviestermijn verstreken is, kan aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 18 januari 2022:
Zie bijlage.

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het pand Hofbouwlaan 6 is op het gewestplan ingekleurd als woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. In dit gebied wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.


De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De aanvraag omvat het regulariseren van een verlicht haaks uithangbord. Volgende richtlijnen worden toegepast bij het plaatsen van uithangborden en gevelsignalisaties:

  • Er kan maximaal 1 haaks uithangbord en 1 gevelopschrift per gevel toegelaten worden. Deze kunnen zich enkel bevinden in de zone boven de muuropeningen van de gelijkvloerse verdieping en onder de doorlopende vensterdorpel van de eerste verdieping. Het uithangbord en/of het gevelopschrift mogen daarbij niet conflicteren met bestaande geveldetails.
  • Een gevelopschrift kan enkel bestaan uit losse letters die qua schaal en vormgeving afgestemd zijn op de architectuur van het pand. Een paneel of lichtbak wordt niet aanvaard.
  • Een haaks uithangbord kan maximaal 60x60 cm groot zijn (inclusief bevestigingspunten).
  • Indien er verlichting wordt gebruikt moet hiervoor het advies ingewonnen worden van de stedelijk lichtadviseur.

Het te regulariseren haaks uithangbord voldoet qua grootte aan bovenstaande richtlijnen. Qua positie wijkt het uithangbord echter af van deze richtlijnen. Om te voldoen aan de gestelde richtlijnen dient het bord in de zone boven de vensteropeningen van de gelijkvloerse verdieping te plaatsen, op dezelfde hoogte van het eerder vergunde gevelopschrift. Bij voorkeur wordt het haaks uithangbord daarbij gepositioneerd op de uiterst rechter- of linkerzijde van de straatgevel en niet centraal op de gevel.

Daar deze voorwaarden een dusdanige aanpassing van het ontwerp met zich meebrengen en het hier gaat over een regularisatie, het uithangbord is reeds geplaatst, is het niet mogelijk dit te verwerken via bijzondere voorwaarden. Een aangepaste omgevingsaanvraag, rekening houdend met bovenstaande richtlijnen, dient te worden aangevraagd.

Daarnaast wordt ook opgemerkt dat het eerder vergunde gevelopschrift op de voorgevel subtieler was en beter afgestemd op de gevelarchitectuur, dan het uiteindelijke uitgevoerde exemplaar. Desondanks kan er vanuit erfgoedoogpunt wel worden akkoord gegaan met het uitgevoerde exemplaar, daar het bestaat uit losse letters die qua positie en grootte verenigbaar zijn met de richtlijnen.


CONCLUSIE

Ongunstig, wegens strijdigheid met de goede ruimtelijke ordening en niet inpasbaar in het gevelbeeld.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het regulariseren van een reeds aangebrachte uitkragende lichtbak voor publiciteitsdoeleinden aan de gevel aan Dirtzen Desnouck gelegen te Hofbouwlaan 6, 9000 Gent.