Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01410 - OMV_2021180534 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 3 entiteiten en 5 garages, naar een meergezinswoning met 4 entiteiten en 4 garages + fietsenberging - zonder openbaar onderzoek - Brusselsesteenweg 673, 675 en 677, 9050 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:53
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01410 - OMV_2021180534 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 3 entiteiten en 5 garages, naar een meergezinswoning met 4 entiteiten en 4 garages + fietsenberging - zonder openbaar onderzoek - Brusselsesteenweg 673, 675 en 677, 9050 Gent - Vergunning 2022_CBS_01410 - OMV_2021180534 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 3 entiteiten en 5 garages, naar een meergezinswoning met 4 entiteiten en 4 garages + fietsenberging - zonder openbaar onderzoek - Brusselsesteenweg 673, 675 en 677, 9050 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Ozgur Sezer met als contactadres Schooldreef 50, 9050 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021180534) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 25 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 3 entiteiten en 5 garages, naar een meergezinswoning met 4 entiteiten en 4 garages + fietsenberging

• Adres: Brusselsesteenweg 673, 675 en 677, 9050 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 22 sectie B nr. 198H3

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 23 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag is gelegen langsheen de Brusselsesteenweg, een belangrijke invalsweg naar de stadskern in de deelgemeente Gentbrugge. Langs de steenweg komen woningen en detailhandel voor. Het bouwpatroon kent een diffuus karakter. De woningen kennen een overwegend gabariet van twee volle bouwlagen met zadeldak. Op een aantal plekken langs de steenweg komen grotere meergezinswoningen in een gabariet van twee tot drie volle bouwlagen, al dan niet met onderdakse of teruggetrokken dakvolume. De handelszaken zetten zich vaak verder af van de straat, waarbij de tussenliggende ruimte is ingericht als parking.
Op het perceel bevindt zich een halfopen meergezinswoning, bestaande uit drie bouwlagen en een plat dak. Achteraan het perceel langs de linker perceelsgrens bevindt zich een garagegebouw met 5 garageboxen.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 3 entiteiten en 5 garages tot 4 entiteiten met 4 garages en fietsenberging.

 

Voor dit perceel werd recent een weigering afgeleverd voor een gelijkaardige aanvraag (ref. nr. OMV_2021118867). De aanvraag was in strijd met verschillende artikelen van het Gentse Algemeen Bouwreglement. Deze aanvraag is een herindiening na aanpassingen.


Het hoofdvolume wordt voorzien van een vierde, teruggetrokken bouwlaag over de volledige breedte van het hoofdvolume (8,20 m). Deze optopping wordt aan de voor- en achterzijde teruggetrokken binnen het gabariet (45° regel) van de aanpalende gebuur (linker zijde). De maximale bouwdiepte gemeten vanaf de voorgevel bedraagt 11,65 m, de nieuwe dakrand ligt op 11,75 m. Langs de linker perceelsgrens wordt de scheidingsmuur ca. 3 m opgehoogd over een diepte van 9,4 m.

Het appartement op de tweede verdieping wordt opgesplitst waardoor in combinatie met de optopping twee duplex appartementen voorzien worden, één aan de voorzijde en één aan de achterzijde. Het duplexappartement aan de voorzijde wordt een entiteit met 2 slaapkamers en wordt voorzien van een dakterras van 9,9 m² aan voorgevelzijde.

In het achterliggende dakappartement, wordt een entiteit met één slaapkamer voorzien van een inpandig terras van 5,2m² palend aan de leefruimte op de 2e verdieping en een dakterras van 10,90 m². Het appartement op de eerste verdieping wordt voorzien van een inpandig terras (9,02 m²) t.h.v. de hoek rechts vooraan.

 

Aan de voorgevel wordt de bestaande uitkraging afgebroken en vervangen door een nieuwe uitkraging op de eerste en tweede verdieping die 40 cm voorbij de rooilijn komt.

Aan de achterzijde van het gebouw wordt de achterbouw + terras, welke over de 3 bouwlagen voorzien is, afgebroken, hierdoor komt de maximale bouwdiepte van het hoofdvolume op 15,40 m. Voor het overige wordt het gelijkvloerse appartement intern heringericht. De gevels van het hoofdvolume worden afgewerkt met lichtgrijs gevelmetselwerk en witte sierpleister. Het nieuwe dakvolume wordt afgewerkt met aluminium gevelbekleding.

 

Omgevingsaanleg

De bestaande oprit wordt gedeeltelijk omgevormd tot tuinzone welke wordt toegevoegd aan het appartement op de gelijkvloerse verdieping. Hierdoor vergroot de tuinzone horende bij het gelijkvloerse appartement van 25m² naar 50m². Er wordt 1 van de 5 garages omgevormd naar een fietsenberging. De bestaande asfaltverharding wordt grotendeels heraangelegd in grasdallen (154 m²).

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 28/10/2021 werd een weigering afgeleverd voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 3 entiteiten en 5 garages tot 4 entiteiten met 4 garages en fietsenberging (OMV_2021118867).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 09/08/1967 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een appartementswoning. (1967 GB 85/77)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 28 december 2021:
Besluit: VOORWAARDELIJK GUNSTIG, mits te voldoen aan de hiervoor vermelde maatregelen en reglementeringen.

 

Bijzondere aandachtspunten :

- Om de achterste woonentiteit op +2/+3 te kunnen bereiken (dmv een opstelplaats op max. 10m van een gevelopening en loodrecht tov de openbare weg) dient de oprit aan de eisen van een brandweerweg te voldoen.

Meer specifiek dienen bij de aansluiting van de openbare weg de boordstenen van het trottoir over de volledige breedte van de brandweerweg (draaistalen 11/15) een maximale opstand van 3 cm t.o.v. de rijbaan te vertonen en dienen er voldoende anti-parkeermaatregelen genomen te worden om deze doorgang te garanderen (bvb. parkeerverbod, voetpaduitstulping, parkeerhaken, arcering,...)

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 6 januari 2022:
Zie bijlage

 

Gedeeltelijk voorwaardelijk gunstig advies van Fluvius System Operator afgeleverd op 6 januari

2022:
Zie bijlage.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput (7.500 l), overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

Verder worden de platte daken ter hoogte van de vierde teruggetrokken bouwlaag aangelegd als groendak (22,1 m²). Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel. Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening en heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. Dit wil zeggen dat er voor voorliggend project een project-m.e.r.-screening moet opgemaakt worden.

 

Een project-m.e.r.-screeningsnota is toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Na onderzoek van de kenmerken van het project, de locatie van het project en de kenmerken van de mogelijke milieueffecten, wordt geoordeeld dat geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals ook uit de project-m.e.r.-screeningsnota blijkt. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat een nieuw project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werden geen bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het doel van de aanvraag betreft het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 3 entiteiten en 5 garages tot 4 entiteiten met 4 garages en fietsenberging.

 

Recent werd voor een gelijkaardige aanvraag voor dit perceel een weigering afgeleverd (ref. nr. OMV_2021118867). De aanvraag was in strijd met verschillende artikelen van het Gentse Algemeen Bouwreglement.


Verhogen aantal entiteiten
Voorliggende aanvraag wenst een bestaande meergezinswoning te verbouwen en uit te breiden met het oog op het aanpassen ervan aan de hedendaagse comforteisen en het optimaliseren van de bewoonbare oppervlakte. De verbouwingswerken betekenen een meerwaarde voor deze meergezinswoning. Het ontwerp voldoet aan artikel 23 van het algemeen bouwreglement in die zin dat er wordt voorzien in een mix qua types entiteiten: 1 met 1 slaapkamer, 2 met 2 slaapkamers en 1 met 3 slaapkamers. De gemiddelde netto vloeroppervlakte komt na de verbouwing op 85,65 m², wat zorgt voor een gezonde mix. Ten opzichte van het eerder ingediende ontwerp (ref. nr. OMV_2021118867) worden alle woonentiteiten voorzien van een voldoende grote private buitenruimte en een voldoende grote bergruimte. Er wordt voldoende leefkwaliteit gerealiseerd.

 

Optopping

Het voorzien van een vierde teruggetrokken bouwlaag is op deze locatie ruimtelijk inpasbaar. Het bijkomende volume wordt aan de voor- en achterzijde teruggetrokken binnen het gabariet (45° regel) van de aanpalende gebuur (linker zijde). De bouwdiepte blijft beperkt tot 11,65 m. Hierdoor wordt de impact op de linker aanpalende voldoende beperkt. De rechterbuur bevindt zich op voldoende afstand (4 m bouwvrije zijdelingse strook) waardoor de privacy voldoende gerespecteerd wordt. Door deze optopping kan een extra woonentiteit gecreëerd worden. De twee bekomen duplexen worden voorzien van voldoende private buitenruimte onder de vorm van dakterrassen. Deze dakterrassen behouden voldoende afstand van de perceelsgrenzen en voldoen aan de bepalingen omtrent lichten en uitzicht volgens het Burgerlijk Wetboek. De impact op de aanpalenden is beperkt, er werden bovendien geen bezwaren ingediend.

 

Mobiliteit

De parkeerrichtlijnen van de stad Gent vragen minimum 12 fietsparkeerplaatsen voor bewoners en 1 voor bezoekers en 3 tot 8 autoparkeerplaatsen voor bewoners en 1 voor bezoekers voor dit project. Dit aantal fiets- en autoparkeerplaatsen sluit het beste aan bij de functie en ligging van het project. De voorgestelde plannen voldoen; er wordt een voldoende ruime (26,5 m²) gemeenschappelijke fietsenstalling voorzien in een omgevormde garage voor 15 fietsen. De inrichting ervan is conform de richtlijnen van de stad. Er blijven 4 bestaande garageboxen behouden. Bestaande garageboxen mogen behouden blijven, maar mogen niet worden afgebroken en opnieuw gebouwd. Er werden enkel nog open parkeerplaatsen toegestaan.

De oprit tot de garages en fietsenberging dienen te voldoen aan de eisen voor een brandweerweg. De brandweer vraagt een minimum breedte van 4 m. Dit wordt opgelegd via bijzondere voorwaarden.

 

Openbaar domein

De vernieuwde voorgevel springt vanaf het eerste verdiep ca. 40 centimeter uit op een hoogte van 3 meter. Ten opzichte van de eerdere weigering (ref. nr. OMV_2021118867) heeft men de voorgeveluitsprong aangepast waardoor deze wel conform het ABR is.

 

Het aangepaste ontwerp komt tegemoet aan de opmerkingen en strijdigheden met het algemeen bouwreglement uit het eerder geweigerde ontwerp (ref. nr. OMV_2021118867).

 

Omwille van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 3 entiteiten en 5 garages, naar een meergezinswoning met 4 entiteiten en 4 garages + fietsenberging aan de heer Ozgur Sezer gelegen te Brusselsesteenweg 673, 675 en 677, 9050 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

De brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 28/12/2021 met kenmerk 066653-002/PV/2021).

 

De voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer (advies van 06/01/2022, met kenmerk AV/411/2021/01588) moeten strikt nageleefd worden.

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De  locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een voldoende grote septische put.

 

De regenwaterpijp op de straatgevel mag maximaal 10 cm uitspringen. Deze moet onderaan, tot 1 m hoogte, uitgevoerd worden in gietijzer of in een ander materiaal dat evengoed bestand is tegen breuk of blijvende beschadiging.

Indien de regenwaterpijp verder dan 1,5 m van de rioolvertakking verwijderd is, moet de bouwheer deze binnenshuis op het interne rioleringssysteem aansluiten.

Voor het plaatsen van een regenwaterpijp op de straatgevel moet een vergunning inname openbaar domein aangevraagd en bekomen worden. Het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ regenwaterafvoerpijp in het zoekveld). Dit ingevulde formulier kan u mailen naar innames@stad.gent, opsturen per post naar Dienst Wegen, bruggen en waterlopen, afdeling Innames publieke ruimte, Botermarkt 1, 9000 Gent of afgeven aan de Balie Bouwen, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent.

 

De afwatering van de terrassen moet aangesloten worden op het inpandig rioleringsstelsel. Spuiers die afwateren op het openbaar domein zijn niet toegelaten.

 

Openbaar domein:

Oprit:

Er zal slechts één oprit met een breedte van maximum 4 meter op het openbaar domein worden toegestaan. Er moet voldaan worden aan de eisen van een brandweerweg (zie advies brandweer). Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn.

 

Opbouw:

Bij het vastleggen van de vloerpassen en dorpelpeilen van het gebouw moet de bouwheer rekening houden met het bestaande peil van de dichtst bijgelegen rand van de openbare verhardingen. Het openbaar domein (zowel verharde als onverharde stroken) wordt aangelegd met een dwarshelling van 2% richting de as van de straat. De peilen van de bestaande verhardingen worden niet aangepast in functie van aanpalende bouwwerken. Er worden ook geen trappen en/of hellingen toegestaan op het openbaar domein om de gebouwen toegankelijk te maken.

 

De aangepaste gevel dient inclusief de afwerking binnen de eigendomsgrens opgetrokken worden zodanig dat het nieuwe voorgevelvlak de eigendomsgrens volgt.

 

Deuren en ramen op het gelijkvloers mogen niet opendraaien over openbaar domein.

 

Constructieve geveluitsprongen mogen maximaal 60 cm bedragen vanaf een hoogte van 3 m boven het peil van het trottoir of van de openbare weg. De uitsprong moet eveneens 60 cm verwijderd blijven van de boordsteen van het trottoir. De aanvrager draagt alle gevolgen bij aanrijding en schade, er zullen geen obstakels, palen e.d. in het openbaar domein aangebracht worden om dergelijke voorvallen te voorkomen.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Voor het eventueel wegnemen en terugplaatsen van de distributiekabel die zich op de gevel bevindt, moet contact worden opgenomen met Telenet, tel. 015 66 66 66.

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld).