Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01408 - OMV_2021175767 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van kamerwoning naar eengezinswoning met hospitakamer - zonder openbaar onderzoek - Toekomststraat 23, 9040 Sint-Amandsberg - Tijdelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:53
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01408 - OMV_2021175767 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van kamerwoning naar eengezinswoning met hospitakamer - zonder openbaar onderzoek - Toekomststraat 23, 9040 Sint-Amandsberg - Tijdelijke Vergunning 2022_CBS_01408 - OMV_2021175767 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van kamerwoning naar eengezinswoning met hospitakamer - zonder openbaar onderzoek - Toekomststraat 23, 9040 Sint-Amandsberg - Tijdelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent tijdelijk  de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Johan Snellinckx met als contactadres  , 9040 Sint-Amandsberg heeft een aanvraag (OMV_2021175767) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 29 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: een functiewijziging van kamerwoning naar eengezinswoning met hospitakamer

• Adres: Toekomststraat 23, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 19 sectie C nr. 1188V5

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 21 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat het realiseren van een hospitawoning in een bestaand pand langs de Toekomststraat in Sint-Amandsberg. 

Het hoofdgebouw telt 3 bouwlagen, afgewerkt met een hellend dak.

Achter het hoofdgebouwen staan gelijkvloerse bijgebouwen.

 

Het pand met adres Toekomststraat nr. 23, 9040 Sint-Amandsberg is opgenomen op de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed als 'Twee neoclassicistische burgerhuizen' in de inventaris van het bouwkundig erfgoed https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/26829

 

Stedenbouwkundig misdrijf

Op 15 september 2021 werd het volgende vastgesteld:

Het aantal woongelegenheden in het gebouw werd gewijzigd door de kamerwoning met 4 woongelegenheden in te richten als eengezinswoning met een complementaire nevenfunctie ‘diensten’.

Er werd op 1 oktober 2021 een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.

 

Bestaande toestand

Volgens de beschrijvende nota van de huidige eigenaar wordt het pand momenteel gebruikt als een eengezinswoning met gelijkvloerse ruimten voor een nevenfunctie en waarbij de oudere kinderen ook gebruik maken van de behouden tweede keuken op de 2e verdieping in functie van wat extra privacy.

 

Gewenste toestand

De aanvraag beoogt het inrichten van een hospitakamer op de 2e verdieping, deze heeft een oppervlakte van 15,40 m² en wordt verlicht door een ruim dakvlakraam.

Volgens de nota/plannen zullen het wc, de douchecel en de tweede keuken op de 2e verdieping gemeenschappelijk gedeeld worden met de oudere kinderen van de eigenaar/bewoner.

 

Er worden geen aanpassingen aan het bouwvolume voorzien, enkel (volgende de Dienst Bouwtoezicht) beperkte, niet-constructieve aanpassingen binnen het gebouw.

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het pand heeft een architectuurhistorische erfgoedwaarde. Deze waarde wordt niet alleen bepaald door het waardevol uitzicht van het pand maar heeft meerdere dimensies. Ook de structuur, indeling, ruimtelijkheid en authentieke interieurelementen hebben waarde en bepalen het karakter van het pand.

De aanvraag betreft een functiewijziging van kamerwoning naar eengezinswoning, waarbij ook hospitawonen wordt aangevraagd. Er zijn geen werkzaamheden nodig die ingrijpen op de hierboven beschreven erfgoedwaarde. Daarom is er vanuit erfgoedoogpunt geen bezwaar tegen de ingediende aanvraag.

 

De voorschriften rond hospitawonen uit het algemeen bouwreglement zijn voldoende gedetailleerd opgesteld en worden geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te geven.

De hospitakamer deelt gemeenschappelijke ruimten (2e keuken, douche cel en wc) met de volwassen kinderen van de eigenaar, maar de gebruiker van de hospitakamer mag ook gebruik maken van de tuin en wasruimten van de eigenaar. 

Gelet op het feit dat er op de 2e verdiepingen een extra wc, douchecel en keuken aanwezig zijn, wordt er benadrukt dat deze hospitakamer niet mag evolueren naar een zelfstandige 2e woongelegenheid binnen dit pand.

 

De ruimtelijke impact van de voorgestelde werken is minimaal : er worden geen volume-wijzigingen of interne verbouwingswerken voorzien aan het pand.

 

In conclusie kan worden gesteld dat – mits het uitvoeren van de bijzondere voorwaarden - het voorstel stedenbouwkundig aanvaardbaar is binnen zijn omgeving en geen negatieve impact heeft op de woonkwaliteit van de betreffende eengezinswoning.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor een functiewijziging van kamerwoning naar eengezinswoning met hospitakamer aan Johan Snellinckx gelegen te Toekomststraat 23, 9040 Sint-Amandsberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

      

Artikel 2

Verleent de vergunning voor bepaalde duur vanaf 22 maart 2022 tot en met 21 maart 2027.

       

Artikel 3

Legt volgende voorwaarden op:

-  De stedenbouwkundige vergunning is 5 jaar geldig en vervalt vroeger wanneer de eigenaar in deze periode niet meer in de woning is gedomicilieerd.
-  De omvorming tot hospitawoning laat maximaal de verhuur van 1 kamer toe.

-  Gezien de gemeenschappelijke functies (wc, keuken en douchecel) dubbel aanwezig zijn in het pand, mag de hospitakamer niet evolueren tot een tweede afzonderlijke woongelegenheid in dit pand.

      

 

Artikel 4

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Rookmelder

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.