Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01480 - OMV_2021145546 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen (IIOA) + bijstellingen - zonder openbaar onderzoek - Henri Farmanstraat 25, 9000 Gent - Advies

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 09:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01480 - OMV_2021145546 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen (IIOA) + bijstellingen - zonder openbaar onderzoek - Henri Farmanstraat 25, 9000 Gent - Advies 2022_CBS_01480 - OMV_2021145546 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen (IIOA) + bijstellingen - zonder openbaar onderzoek - Henri Farmanstraat 25, 9000 Gent - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

COMPAGNIE BELGE DE MANUTENTION NV met als contactadres Skaldenstraat 1, 9042 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021145546) ingediend bij de deputatie op 16 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen (IIOA) + bijstellingen

• Adres: Henri Farmanstraat 25, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 12 sectie P nr. 639G20

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 10 januari 2022.

De deputatie heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 10 januari 2022.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

 

 1. BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

 

Het betreft het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen (IIOA) + bijstellingen.

 

Compagnie Belge de Manutention (C.B.M.) nv maakt deel uit van de groep SEA-Invest. SEA-invest is gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen in zeehavens.

 

C.B.M. is een dienstverlenend bedrijf dat op vraag van klanten droge bulkgoederen op- en overslaat en tijdelijk stockeert. C.B.M.. is nooit eigenaar van de goederen maar staat enkel in voor de op- en overslag in opdracht van de klant. Hiertoe beschikt C.B.M. over een aantal sites in de haven van Gent. Bij C.B.M. gaan er geen bedrijfs- en productieprocessen door.

 

Op de site aan het Sifferdok is een oppervlakte van 20 ha vergund voor de opslag in open lucht van kolen, cokes, petcokes, ‘Kronocrab’ (filterkoek van de firma Kronos), schroot en ‘Olive Cake’ (olijfpitten). De stroom ‘Olive Cake’ komt vrij als bijproduct uit de industriële olijfolieproductie en wordt als afvalstof gecatalogeerd.

 

Op vraag van een klant dient C.B.M. de afvalstroom ‘Olive Cake’ binnen/afgeschermd op te slaan. Deze inpandige opslag van 6.500 ton ‘Olive Cake’ zou tijdelijk kunnen plaatsvinden in een loods aan het zuiddok (kaai 500).

 

C.B.M. beschikt reeds over een aktename (klasse 3 melding) afgeleverd door het College van Burgemeester en Schepenen (14986/E/1) voor de opslag van andere dan IMDG-goederen (vb Pig iron) in de loods aan kaai 500. Met voorliggende aanvraag wenst C.B.M. de huidige aktename tijdelijk uit te breiden met de opslag van 6.500 ton ‘Olive Cake’. Hiervoor wordt de rubriek 2.1.1.a)2° aangevraagd. De reeds geakteerde rubriek 48.1.2. zal niet van toepassing zijn op het ogenblik dat er ‘Olive Cake’ wordt opgeslagen. Beide rubrieken zullen dus niet gelijktijdig voorkomen in de loods.

 

De aanvoer van ‘Olive Cake’ gebeurt per schip aan het Sifferdok (kaai 930). De afvoer zal gebeuren per vrachtwagen naargelang de wens van de klant. De transporten van kaai 930 naar de loods aan kaai 500 zullen gebeuren d.m.v. 4 kaaiwerkers die met vrachtwagens ongeveer 1.500 ton/shift naar de loods kunnen voeren.

 

Volgende rubriek wordt aangevraagd:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

2.1.1.a)2°

andere afvalstoffen dan de afvalstoffen, vermeld in b), meer dan 100 ton | Tijdelijke opslag van 6.500 'Olive Cake' (olijfpitten/resten) | klasse 1 | Nieuw

6500 ton

 

Volgende rubrieken zijn ongewijzigd:

48.1.2. | Opslag van andere dan IMDG-goederen (zoals pig iron) in een loods | 30000 m³

 

 

Volgende bijstelling van de sectorale voorwaarden wordt aangevraagd:
 

Er word teen afwijking gevraagd op onderstaande bepalingen:

 1. Artikel 5.2.1.5. §5: groenscherm
 2. Artikel 5.2.1.2. §3 en artikel 5.2.1.6. §4: uitbatingsuren
 3. Artikel 5.2.1.5. §1: uitgangsbord
 4. Artikel 5.2.1.5. §3: parkeerruimte
 5. Artikel 5.2.1.2. §2: weegbrug

 

Motivatie

 

 1. Artikel 5.2.1.5. §5: groenscherm

Het groenscherm moet rondom het terrein aangelegd worden over een breedte van 5 meter. De praktische aanleg van een dergelijk scherm is onmogelijk omdat het terrein grenst aan kades. C.B.M. heeft geen concessie over deze strook. De opslag van ‘Olive Cake’ heeft toch geen bijkomend visueel effect gezien deze afvalstof inpandig wordt opgeslagen. Bovendien is de opslag tijdelijk.

 

 1. Artikel 5.2.1.2. §3 en artikel 5.2.1.6. §4: uitbatingsuren

De site aan kaai 500 wordt nu ook reeds 24/24 uur en 7/7 dagen geëxploiteerd. De geldende geluidsnormen worden gerespecteerd. Gezien de ligging in havengebied op ruime afstand van woongebied wordt wegens de uitbating gedurende 24/24 uur en 7/7 dagen geen relevante negatieve invloed verwacht op de omgeving.

 

 1. Artikel 5.2.1.5 §1 Uitgangsbord

Op de inrichting worden geen afvalstoffen verwerkt, enkel op- en overgeslagen in opdracht van de klant. De opgeslagen afvalstoffen worden aangeleverd per schip aan het Sifferdok en worden vervolgens met vrachtwagens naar de loods aan kaai 500 gebracht. Na opslag in de loods wordt de stof per vrachtwagen opgehaald. Omwille van de beperkte activiteiten met betrekking tot afvalstoffen wenst de exploitant dan ook geen uitgangsbord aan de ingang van de inrichting te plaatsen. Bovendien is de opslag tijdelijk.

 

 1. Artikel 5.2.1.5 §3 Parkeerruimte

Parkeerruimte voor werknemers is beschikbaar bij de kantoren en nabij de weegbrug van C.B.M aan het zuiddok. Extra parkeerruimte voorzien is overbodig gezien de site voornamelijk onbemand is. Bovendien is de opslag tijdelijk.

 

 1. Artikel 5.2.1.2 §2 Weegbrug

Aan het zuiddok nabij kaai 500 is al een weegbrug aanwezig die reeds in de huidige situatie wordt gebruikt voor alle vrachtwagens die laden of lossen op de sites van C.B.M. De plaatsing van een nieuwe weegbrug bij de site aan kaai 500 is dus overbodig.

 

Voorstel

 

 1. Artikel 5.2.1.5. §5: groenscherm

Er wordt geen groenscherm rond het terrein voorzien

 

 1. Artikel 5.2.1.2. §3 en artikel 5.2.1.6. §4: uitbatingsuren

De inrichting wordt 24/24 uur en 7/7 dagen geëxploiteerd

 

 1. Artikel 5.2.1.5 §1 Uitgangsbord

Er wordt geen uitgangsbord aan de ingang van het terrein voorzien.

 

 1. Artikel 5.2.1.5 §3 Parkeerruimte

Er dient geen extra parkeerruimte voorzien te worden op het terrain.

 

 1. Artikel 5.2.1.2 §2 Weegbrug

Er dient geen nieuwe weegbrug voorzien te worden bij de site aan kaai 500.

 

 1. HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Milieuvergunningen

Op 11/05/2017 werd door het college van burgemeester en schepenen akte genomen voor het exploiteren van een opslag- en overslagplaats voor niet IMDG-goederen, nl piekijzer. (14986/E/1)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

 

 1. EXTERNE ADVIEZEN

Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.

 

 1. TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN
  1. Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in gebied voor zeehaven- en watergebonden bedrijven en bestaande waterwegen volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 28 oktober 1998).

Dit gebied is uitsluitend bestemd voor zeehaven- en watergebonden bedrijven, distributiebedrijven, logistieke bedrijven en opslag- en overslaginrichtingen evenals toeleveringsbedrijven en synergiebedrijven van de watergebonden bedrijven en de bestaande gevestigde productiebedrijven. In dit gebied worden ook de volgende dienstverlenende bedrijven toegelaten, voor zover zij complementair zijn met de voornoemde bedrijven: bankagentschappen, benzinestations en collectieve restaurants ten behoeve van de in de zone gevestigde bedrijven.
Er wordt een bufferzone aangelegd aan de grens met de omliggende gebieden. In deze bufferzone worden geen handelingen en werken toegelaten die afbreuk doen aan de bufferfunctie, of aan de bestemming en/of de ruimtelijke kwaliteiten van het aangrenzend gebied. Het gebied en de bufferzone die het omvat, kunnen slechts worden gerealiseerd en beheerd door de overheid.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening Zeehavengebied Gent - Inrichting R4-oost en R4-west' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 15 juli 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

 

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

 

 1. BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

 1. OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten
Er worden geen opmerkingen gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

 

CONCLUSIE

Er wordt geen advies gegeven.

 

De aanvraag wordt beslist door de deputatie (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

 

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen bij de deputatie over omgevingsvergunningsaanvragen die door de deputatie worden behandeld (klasse 1 inrichtingen en/of provinciale projecten).

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies over de omgevingsaanvraag voor het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen (IIOA) + bijstellingen van COMPAGNIE BELGE DE MANUTENTION nv, gelegen te Henri Farmanstraat 25, 9000 Gent.

Artikel 2

Er worden geen aandachtspunten meegegeven.