Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01478 - OMV_2020095487 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en verder exploiteren van een logistiek bedrijf van voornamelijk auto-onderdelen en de export van bloembollen - met openbaar onderzoek - Antwerpsesteenweg 1132 en 1136, 9041 Oostakker - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 09:03
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01478 - OMV_2020095487 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en verder exploiteren van een logistiek bedrijf van voornamelijk auto-onderdelen en de export van bloembollen - met openbaar onderzoek - Antwerpsesteenweg 1132 en 1136, 9041 Oostakker - Vergunning 2022_CBS_01478 - OMV_2020095487 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en verder exploiteren van een logistiek bedrijf van voornamelijk auto-onderdelen en de export van bloembollen - met openbaar onderzoek - Antwerpsesteenweg 1132 en 1136, 9041 Oostakker - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

TROPACK BV met als contactadres Antwerpsesteenweg 1136, 9040 Gent heeft een aanvraag (OMV_2020095487) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 4 augustus 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het veranderen en verder exploiteren van een logistiek bedrijf van voornamelijk auto-onderdelen en de export van bloembollen

• Adres: Antwerpsesteenweg 1132 en 1136, 9041 Oostakker

Kadastrale gegevens: afdeling 17 sectie C nrs. 12K2, 12L2, 13F, 16Y en 62K

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 3 september 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het betreft het veranderen en verder exploiteren van een logistiek bedrijf van voornamelijk auto-onderdelen en de export van bloembollen.

 

TROPACK:

Tropack is een industriële toeleverancier en dienstverlener. De core business bestaat uit het "opslaan en verpakken van goederen, onderdelen en wisselstukken voor de non-food sector" vooral Volvo Gent.

 

Samengevat is het bedrijf gespecialiseerd in het (her)verpakken, pre-assembling, kitting en opslaan van onderdelen, wisselstukken en supplies.

 

Daarnaast voorzien zij in een groot aanbod van waardetoevoegende activiteiten, afhankelijk van de specifieke klantenbehoeften en prioriteitscodes. Enkele van deze waardetoevoegende activiteiten zijn:

 

• Laden en lossen in samenwerking met externe transporteurs

• Controle van geleverde hoeveelheden: tellen van onderdelen

• Kwaliteitscontrole

• Het elektronisch wegen en tellen van onderdelen

• Folieverpakken

• Etiketteren

• Houtbewerking: betreft het maken van het houten kisten om stukken te verpakken op vraag van de klant.

 

 

TROCH JULES:

In dezelfde gebouwen is tevens het bedrijf Troch Jules gevestigd. Troch Jules is een bedrijf van dezelfde familie Troch die Tropack uitbaat. Troch Jules is een bedrijf voor de "export van bloembollen o.a. begonia's". 

 

In de toekomst wil Tropack-Troch blijven investeren in nieuwe magazijnen, zij zijn kandidaat om een locatie te bekomen op de nieuwe nabijgelegen industriële site “R4 Noord Oostakker”.

 

De vergunningstoestand in het verleden was gescheiden hetzij voor Troch Jules een klasse 3 aktename van melding (zie besluit 23/05/1996) en voor Tropack een klasse 2 milieuvergunning (meest recente uitbreiding besluit 10/7/2013).

 

Gezien de bloembollen activiteit van Jules Troch vooral seizoensgebonden werk is, is een deel van het gebouw op momenten van niet activiteit soms gebruikt voor de activiteiten van Tropack. 

Zowel Jules Troch als Tropack zijn gelegen op het adres Antwerpsesteenweg 1136 - 9041 Oostakker. 

 

Gezien de hoofdactiviteiten voor Tropack zijn, is Tropack in deze diegene die als "exploitant" wordt aanzien en de vergunning in deze aanvraagt. De klasse 3 activiteiten van Troch Jules worden mee opgenomen en de bestaande aktename van melding voor Troch Jules kan dan als vervallen worden aanschouwd.

 

Deze vergunningsaanvraag betreft aldus het vroegtijdig vernieuwen van de milieuvergunning van een bedrijfssite die gespecialiseerd is in het opslaan en verpakken van goederen. Dit enerzijds omdat er een gescheiden rioleringsstelsel moet komen naar aanleiding van wegenwerken. Anderzijds omdat het bedrijf momenteel opgesplitst is in 2 takken (onderdelen voor de Volvo-site enerzijds en bloembollen anderzijds – seizoensgebonden) met 2 verschillende vergunningen en dat men deze wenst samen te voegen onder 1 exploitant.

 

Er zijn geen klachten gekend afkomstig van de inrichting.

 

Volgende rubrieken worden aangevraagd:

 

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.2.2°a)

lozen van huishoudelijk afvalwater (niet afkomstig van woongelegenheden) zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan (meer dan 600 m³/jaar) | Lozen van 660 m³ huishoudelijk afvalwater via septische put (en bezinput) afkomstig van de toiletten en sanitaire installaties in de gebouwen. 660 m³ afkomstig van tussen 80 à 100 personen à 30 l/dag = 3 m³/dag of 660 m³/jaar. Toekomstig aan te leggen afwateringsgestel volgens dossier/plannen Farys. | klasse 3 | Nieuw

660 m³

3.4.1°a)

lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) | Lozen van mogelijks vervuild bedrijfsafvalwater via 2 kws-afscheiders in de riolering aan de Antwerpsesteenweg. Afvalwater is afkomstig van het reinigen van de magazijnen. 1x/dag wordt het magazijn gereinigd met water en reinigingsproduct. Het toestel wordt gevuld met 100 liter water. Lozing via kws naar riolering maar een deel verdampt en een deel blijft achter op de vloer zodat slechts 50% geloosd wordt. Het water hiervan wordt niet telkens geloosd omdat het slechts 2x/week wordt ververst. Zo komen we op een lozing van gemid. 100 l/week, 50 werkweken = 5000 l of 5m³/jaarbasis (berekend op 306 werkdagen), hetzij 16 l/dag of 0,016 m³/dag. | klasse 3 | Nieuw

1 m³/uur

6.4.1°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l | Opslag van 1000 liter afvalolie in m³-vat op lekbak. Wanneer dit vat vol is wordt dit door een erkend verwerker leeggezogen.  (VA1 - TROPACK). Afvalolie afkomstig van aflaten restolie motoren/Volvo- onderdelen van return onderdelen Volvo. | klasse 3 | Nieuw

1000 liter

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | klasse 3 | Hernieuwing

250 kVA

12.3.2°

Accumulatoren: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren (meer dan 10 kW) - uitgezonderd laadpalen | Vermeerdering met 79,93 kW | klasse 3 | Verandering

79,93 kW

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | Vermeerdering met 38 voertuigen andere dan personenwagens | klasse 2 | Verandering

38 aantal voertuigen

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | Vermeerdering met 692,935 kW | klasse 2 | Verandering

692,935 kW

17.3.2.1.2.1°

overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton | Opslag van 1 x 200 l vat op lekbak reinigingsproduct 0,2 ton (R3-TROPACK) voor de vloer van het magazijn. 1x/dag wordt magazijn gereinigd. | klasse 3 | Nieuw

0,2 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3 | Hernieuwing

100 liter

19.3.1°b)

inrichtingen voor het mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | Vermeerdering met 5,5 kW | klasse 3 | Verandering

5,5 kW

19.6.2°a)

opslagplaatsen van hout van meer dan 40 m³ tot en met 200 m³ in een lokaal, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | klasse 3 | Hernieuwing

50 m³

19.6.2°b)

opslagplaatsen van hout van meer dan 200 m³ tot en met 800 m³ in open lucht, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is een een ander gebied dan industriegebied | Vermeerdering opslag hout in openlucht met 50 m³ | klasse 3 | Verandering

50 m³

33.4.2°c)

opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 meer dan 20 ton in een lokaal | klasse 2 | Hernieuwing

300 ton

43.1.1°b)

stookinstallaties met een vermogen van 300 kW tot en met 2000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en  gestookt wordt met aardgas | Er zijn 3 verwarmingsketels Optimagaz Ygnis 3 x 232 kW = 696 kW. (V1-2-3-TROPACK)

3 warmteblazers in magazijn N 4 x 73 kW = 292 kW (V4-TROPACK) + 1 warmteblazers in magazijn M hetzij 43 kW (V5-TROPACK), 4 warmteblazers in magazijn M hetzij 4 x 35 kW = 140 kW. (V6)

Tot. 1171 kW | klasse 3 | Nieuw

1171 kW

 

Volgende rubrieken zijn niet meer van toepassing:

17.3.6.1.b. | Opslag vloeistoffen met ontvlammingspunt > 55° C maar dat 100° C niet overtreft: 2540 liter

Opslag van 1.500 liter rode mazout in bovengrondse dubbelwandige extern gekeurde tank voor voeding van heftruck + Opslag van 5 x 208 liter afvalolie = 1.040 liter (VERGUND TROPACK)

+ Mazouttank van 16.000 liter (VERGUND TROCH) | 18540 liter

29.5.2.1.b. | Smederijen en/of mech. behandelen van metalen... Tot. 50 kW

(gelegen in gebied woonzone met landelijk karakter / handelszone) | 50 kW

17.3.9.1. | Brandstofverdeelinstallaties 1 verdeelslang voor bevoorrading eigen heftrucks met rode mazout. | 1 verdeelslang

 

 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 09/06/2016 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van betonverharding, het plaatsen van stapelrekken en het rooien van bomen. (2016/02032)

 

 

Milieuvergunningen

* Op 23/05/1996 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning afgeleverd voor sorteren, drogen, kuisen, opslaan van en de handel in alle bloembollen en alle bloemisterijprodukten met een mazouttank van 16.000 liter (rubriek 17.3.6.1.). (59/E/1)

* Op 04/07/1996 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning afgeleverd voor verpakken en opslaan van goederen (vooral auto- en machineonderdelen), het exploiteren van een mazouttank van 10.000 liter (rubriek 17.3.6.1.) en het lozen van normaal huisafvalwater in de gewone oppervlaktewateren of in de kunstmatige afvoerwegen voor regenwater (rubriek 3.2.). (60/E/1)

* Op 20/10/2011 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning afgeleverd voor het veranderen (door uitbreiding) van een bedrijf die voornamelijk auto- en machineonderdelen verpakt en opslaat. (60/E/2)

* Op 10/07/2013 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning afgeleverd voor het veranderen (door wijziging/uitbreiding en toevoeging) van een bedrijf die voornamelijk auto- en machineonderdelen verpakt en opslaat. (60/E/3)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 15 december 2021 onder ref. 020765-009/MN/2021.

 

Aandachtpunten: 

* door de kleine verhoging van de hoeveelheid opslag buiten, moet de exploitant verzekeren dat alle gebouwen en goederen goed bereikbaar blijven voor de brandweer

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg


Volgens het gewestelijk RUP 'Afbakening Grootstedelijk Gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005) is het bouwperceel bestemd als Deelproject R4/N70 Oostakker Zuid (3B) art. 1 Specifiek regionaal bedrijventerrein: kleinhandelszone.

 

De voorgestelde inrichting of activiteiten zijn in overeenstemming met de voorgeschreven planologische bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

5.       WATERPARAGRAAF

 

Het project is niet gelegen in effectief of mogelijks overstromingsgebied. Het project ligt in het stroomgebied van een waterloop onder beheer van de Polder Moervaart en Zuidlede.

 

Er worden geen wijzigingen aangebracht aan gebouwen, verhardingen of het reliëf, waardoor de effecten van de inrichting op het overstromingsrisico voor de omgeving niet zullen wijzigen.

 

De lozing van het afvalwater is een ingedeelde activiteit. De impact van de lozing wordt besproken onder het aspect afvalwater. De lozing moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II (en de bijzondere voorwaarden) waardoor verontreiniging zal voorkomen worden.

 

Er wordt bodemvreemd materiaal opgeslagen (indelingsplichtig) in niet overstromingsgevoelig gebied.

De impact van het bodemvreemd materiaal wordt besproken onder het aspect bodem en grondwater. De opslag moet voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II waardoor verontreiniging zal voorkomen worden.

 

Er kan geconcludeerd worden dat voorliggende aanvraag mits toepassing van bovenstaande maatregelen de watertoets doorstaat.

 

De Dienst Milieu en Klimaat verleent onderhavig advies op basis van de gegevens uit de watertoetskaarten (http://www.waterinfo.be).

 

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

 

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 15 september 2021 tot 14 oktober 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

 

Een tweede openbaar onderzoek werd gehouden naar aanleiding van een wijzigingslus van 4 december 2021 tot 2 januari 2022.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

 

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten
 

aspect afval

De voortgebrachte afvalstoffen worden volgens VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) beschouwd als bedrijfsafval. VLAREMA stelt dat bedrijfsafval gescheiden ingezameld moet worden en opgehaald moet worden door een erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor verdere verwerking door een erkende verwerker. De bedrijfsafvalstoffen kunnen door het gemeentelijke inzamelsysteem opgehaald worden op voorwaarde dat hiervoor de reële kostprijs wordt betaald, dat de capaciteit van de gemeentelijke inzamelsystemen niet overbelast wordt en dat een zo goed mogelijke afzonderlijke registratie van dit bedrijfsafval wordt gevoerd. Het is ook verplicht om een afvalstoffenregister bij te houden. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

aspect afvalwater

De inrichting ligt in niet ingekleurd gebied  volgens het zoneringsplan van Stad Gent, vastgesteld door de Vlaamse Regering in de stroomgebiedbeheerplannen 2016-2021 op 18 december 2015.

 

Volgende afvalwaterstromen worden geloosd op het bedrijf:

-          Huishoudelijk afvalwater (660 m³/j) afkomstig van het sanitair via septische put;

-          Bedrijfsafvalwater (1 m³/u) afkomstig van het reinigen van de magazijnen via KWS-afscheider.

De kws-afscheiders worden regelmatig en min. 1x/jaar extern gereinigd. Een logboek is

aanwezig en wordt op kwartale basis bijgehouden door de exploitant om de goede werking van de kws-afscheider op te volgen.  

De voertuigen worden gereinigd bij een externe carwash.

 

Naar aanleiding van de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel op de Antwerpsesteenweg is het bedrijf momenteel onderwerp van een afkoppelingsstudie door Farys. De afkoppeling is voorzien voor de zomer van 2022. Als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd dat binnen een termijn van 12 maanden na het verlenen van de vergunning een volledig rioleringsplan van de nieuwe toestand met aanduiding van de lozingspunten moet bezorgd worden aan de dienst Toezicht van de stad Gent (toezicht@stad.gent) met vermelding van het dossiernummer.

 

aspect hemelwater

Het hemelwater van de daken wordt opgevangen in een hemelwaterput met hergebruik voor het sanitair in het laatst bijgebouwde gedeelte en het reinigen van de magazijnen. Het bedrijf beschikt tevens over een wadi en buffervoorziening.

 

aspect bodem

De tranformator is oliegekoeld en voorzien van een lekbak. De transfo is opgesteld in een hoogspanningscabine en wordt jaarlijks gekeurd. Een recent keuringsattest werd toegevoegd aan de aanvraag.

 

Afvalolie is opgeslagen in een m³-tank geplaatst op een lekbak.

Reinigingsproduct voor het reinigen van de vloer is tevens opgeslagen in een m³-vat op een lekbak. 

 

Nieuwe producten voor reinigen van o.a. burelen worden opgeslagen in kleine verpakkingen op lekbakken.

 

De oude tank die werd gebruikt voor de bevoorrading van de heftruck is buitengebruik gesteld en verkocht.

Mogelijke emissies naar de bodem kunnen afkomstig zijn van:

- accidentele spills bij overgieten van afvalolie in de afvalolietank echter dit gebeurt binnen op ondoordringbare ondergrond.

- accidentele lekkages van afvalolie bij het uitvoeren van kwaliteitscontrole op exchange afdeling.

- accidentele lekkage van de opslaghouders (afvalolie en reinigingsproduct), dit zijn m³-tanken die geplaatst zijn op een lekbak dus lekkages zouden onmiddellijk worden opgemerkt en opgevangen in de onderstaande bak.

 

Tropack/Troch heeft volgende preventieve maatregelen zijn genomen om eventuele emissies naar de bodem te voorkomen of in het geval ze zich  en zouden voordoen de ernst ervan te beperken:

 

- ondoordringbare ondergrond op de site vooral gedeelte Exchange

- absorptiemateriaal is in voldoende mate aanwezig

- medewerkers zijn opgeleid om spills te voorkomen maar als ze zich voordoen weten ze hoe absorptiemateriaal te gebruiken

- good housekeeping zowel van de infrastructuur als van het machinepark zodat accidentele lekkages worden voorkomen

- toezicht door de exploitant bij het leegzuigen van de afvalolietank

- goed onderhoud van de kws afscheiders, nazicht en registratie in logboek, externe lediging/reiniging van de kws-afscheiders 

 

Door deze maatregelen wordt het risico op bodem-en grondwaterverontreiniging tot een minimum beperkt.

 

aspect lucht

Bij de exploitatie wordt gebruik gemaakt van verschillende stookinstallaties op gas met een totaal nomimaal thermisch ingangsvermogen van 1171 kW.De stookinstallaties hebben elk afzonderlijk een nominaal thermisch ingangsvermogen van minder dan 300 kW zodat geen emissiegrenswaarden van toepassing zijn. De stookinstallaties worden regelmatig onderhouden,  bijgevolg wordt geen onmiddellijke hinder verwacht bij het gebruik van de installaties.

 

Verder kunnen luchtemissies optreden bij laad-en losactiviteiten. Om geluidshinder en luchtverontreiniging tot een minimum te beperken, wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd dat de motoren van de voertuigen moeten stilgelegd worden tijdens laden en lossen en tijdens pauzes.

 

Het gebruikte koelmiddel in de koelinstallaties/warmtepompen/airconditioninginstallaties is van het type HKF.

Het gebruik van natuurlijke koelmiddelen (CO2, NH3, propaan, …) of koelmiddelen met een laag Global Warming Potential (GWP < 2500) dient nagegaan te worden.

 

De koelinstallaties/warmtepompen/airconditioninginstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van Vlarem II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige overeenkomstig VLAREL. Er werden recente keuringsattesten toegevoegd aan het dossier.

 

De koelinstallatie/warmtepomp/airconditioninginstallatie die een hoeveelheid koelmiddel in ton CO2-equivalent ≥ 5 ton bevatten, moeten conform Vlarem II periodiek moet onderzocht worden op goed functioneren en op mogelijke lekverliezen door een erkende koeltechnicus.

 

De exploitant moet het relatief lekverlies (kg toegevoegd koelmiddel ten opzichte van totale koelmiddelinhoud installatie) te allen tijden beperken tot 5% per jaar (artikel 5.16.3.3.§6 van Vlarem II). Bij controles dient het gebruikte koelmiddel op jaarbasis berekend te worden ten opzichte van de koelmiddelinhoud. Bij een RLV van meer dan 10% tijdens twee opeenvolgende kalenderjaren, dient de installatie buiten bedrijf gesteld te worden.

 

Deze elementen worden als opmerking opgenomen.

 

aspect geluid

De effecten naar omgeving inzake geluid gecreëerd door de houtbewerkingsmachines zijn zo goed als nihil. Enige geluid dat hierdoor wordt geproduceerd blijft sowieso binnenshuis in het magazijn waar deze machines zijn geplaatst. Er wordt steeds gewerkt met gesloten poorten. Poorten gaan enkel open en dicht voor leveringen/ophalingen en betreffen kortstondige momenten. Er zijn geen ramen. 

 

De houtbewerkingsmachines zijn opgenomen in een onderhoudsagenda teneinde preventief en periodiek onderhoud en reiniging op de machines te borgen. Zo worden defecten die mogelijks geluidsoverlast zouden meebrengen volledig uitgesloten.  

 

De machines zijn geluidsdempend uitgevoerd en geplaatst in functie van welzijn en preventie op het werk. Het machinepark is recent  en de technologie is er zo op vooruit gegaan dat de geluidsproductie van dergelijke houtbewerkingsmachines binnen de aanvaardbaarheid zitten. De externe dienst voor preventie en bescherming op het werk en onze interne preventie dienst houdt 

hier tevens toezicht op.

 

De buitenunits van de koelinstallaties/airco’s zijn recente installaties die op het dak geplaatst zijn.

Daarenboven is Tropack-Troch gelegen langs de drukke Antwerpsesteenweg. Er wordt geen hinder verwacht afkomstig van de installaties, de geluidsnormen van Vlarem II moeten echter te allen tijde gerespecteerd worden. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

aspect mobiliteit

Er worden volgens de geleverde documenten geen wijzigingen verwacht op vlak van mobiliteit ten opzichte van de huidige werking van dit bedrijf.

Het bedrijf heeft een  100-tal werknemers met 75 vergunde autoparkeerplaatsen en verwacht 50 vrachtwagens per dag. Er worden, volgens de nota, maatregelen genomen om het gebruik van de fiets te stimuleren.  Er wordt door deze aanvraag geen noemenswaardige wijziging veracht op mobiliteit.

 

aspect energie

Het bedrijf komt in aanmerking voor energiecoaching van de stad Gent. De energiecoach geeft professioneel advies op maat voor zowel renovaties, nieuwbouw of voor een algemene verlaging van het energieverbruik binnen het bedrijf.

Contact en meer info: Energiecoaching@stad.gent of 09 268 23 00 of http://www.stad.gent/energiecoaching. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

aspect (brand)veiligheid

Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen dient te gebeuren in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden uit het advies (met referentie 020765-009/MN/2021) van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

Het advies van de brandweer vermeldt volgend aandachtspunt:

“Door de kleine verhoging van de hoeveelheid opslag buiten, moet de exploitant verzekeren dat alle gebouwen goederen goed bereikbaar blijven voor de brandweer.” Dit wordt als opmerking opgenomen.

 

Er zijn 2 compressoren van 15 KW aanwezig met een pxV>3000 bar.liter. De compressoren moeten 5 jaarlijks gekeurd worden door een erkend deskundige. Er werd een recent keuringsverslag bij de aanvraag gevoegd.

 

CONCLUSIE

 

De gevraagde omgevingsvergunning is mits voorwaarden milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving, bijgevolg is het verslag voorwaardelijk gunstig.

 

Volgende rubrieken worden gunstig beoordeeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.2.2°a)

lozen van huishoudelijk afvalwater (niet afkomstig van woongelegenheden) zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan (meer dan 600 m³/jaar) | Lozen van 660 m³ huishoudelijk afvalwater via septische put (en bezinput) afkomstig van de toiletten en sanitaire installaties in de gebouwen. 660 m³ afkomstig van tussen 80 à 100 personen à 30 l/dag = 3 m³/dag of 660 m³/jaar. Toekomstig aan te leggen afwateringsgestel volgens dossier/plannen Farys. | Nieuw

660 m³

3.4.1°a)

lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) | Lozen van mogelijks vervuild bedrijfsafvalwater via 2 kws-afscheiders in de riolering aan de Antwerpsesteenweg. Afvalwater is afkomstig van het reinigen van de magazijnen. 1x/dag wordt het magazijn gereinigd met water en reinigingsproduct. Het toestel wordt gevuld met 100 liter water. Lozing via kws naar riolering maar een deel verdampt en een deel blijft achter op de vloer zodat slechts 50% geloosd wordt. Het water hiervan wordt niet telkens geloosd omdat het slechts 2x/week wordt ververst. Zo komen we op een lozing van gemid. 100 l/week, 50 werkweken = 5000 l of 5m³/jaarbasis (berekend op 306 werkdagen), hetzij 16 l/dag of 0,016 m³/dag. | Nieuw

1 m³/uur

6.4.1°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l | Opslag van 1000 liter afvalolie in m³-vat op lekbak. Wanneer dit vat vol is wordt dit door een erkend verwerker leeggezogen.  (VA1 - TROPACK). Afvalolie afkomstig van aflaten restolie motoren/Volvo- onderdelen van return onderdelen Volvo. | Nieuw

1000 liter

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Hernieuwing

250 kVA

12.3.2°

Accumulatoren: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren (meer dan 10 kW) - uitgezonderd laadpalen | Vermeerdering met 79,93 kW | Verandering

79,93 kW

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | Vermeerdering met 38 voertuigen andere dan personenwagens | Verandering

38 aantal voertuigen

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | Vermeerdering met 692,935 kW | Verandering

692,93 kW

17.3.2.1.2.1°

overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton | Opslag van 1 x 200 l vat op lekbak reinigingsproduct 0,2 ton (R3-TROPACK) voor de vloer van het magazijn. 1x/dag wordt magazijn gereinigd. | Nieuw

0,2 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | Hernieuwing

100 liter

19.3.1°b)

inrichtingen voor het mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | Vermeerdering met 5,5 kW | Verandering

5,5 kW

19.6.2°a)

opslagplaatsen van hout van meer dan 40 m³ tot en met 200 m³ in een lokaal, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | Hernieuwing

50 m³

19.6.2°b)

opslagplaatsen van hout van meer dan 200 m³ tot en met 800 m³ in open lucht, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is een een ander gebied dan industriegebied | Vermeerdering opslag hout in openlucht met 50 m³ | Verandering

50 m³

33.4.2°c)

opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 meer dan 20 ton in een lokaal | Hernieuwing

300 ton

43.1.1°b)

stookinstallaties met een vermogen van 300 kW tot en met 2000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en  gestookt wordt met aardgas | Er zijn 3 verwarmingsketels Optimagaz Ygnis 3 x 232 kW = 696 kW. (V1-2-3-TROPACK)

3 warmteblazers in magazijn N 4 x 73 kW = 292 kW (V4-TROPACK) + 1 warmteblazers in magazijn M hetzij 43 kW (V5-TROPACK), 4 warmteblazers in magazijn M hetzij 4 x 35 kW = 140 kW. (V6)

Tot. 1171 kW | Nieuw

1171 kW

 

 

 

De geactualiseerde vergunningstoestand van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit (inrichtingsnummer 20200715-0052) is:

 

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.2.2°a)

lozen van huishoudelijk afvalwater (niet afkomstig van woongelegenheden) zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan (meer dan 600 m³/jaar) | Lozen van 660 m³ huishoudelijk afvalwater via septische put (en bezinput) afkomstig van de toiletten en sanitaire installaties in de gebouwen. 660 m³ afkomstig van tussen 80 à 100 personen à 30 l/dag = 3 m³/dag of 660 m³/jaar. Toekomstig aan te leggen afwateringsgestel volgens dossier/plannen Farys. | klasse 3

660 m³

3.4.1°a)

lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) | Lozen van mogelijks vervuild bedrijfsafvalwater via 2 kws-afscheiders in de riolering aan de Antwerpsesteenweg. Afvalwater is afkomstig van het reinigen van de magazijnen. 1x/dag wordt het magazijn gereinigd met water en reinigingsproduct. Het toestel wordt gevuld met 100 liter water. Lozing via kws naar riolering maar een deel verdampt en een deel blijft achter op de vloer zodat slechts 50% geloosd wordt. Het water hiervan wordt niet telkens geloosd omdat het slechts 2x/week wordt ververst. Zo komen we op een lozing van gemid. 100 l/week, 50 werkweken = 5000 l of 5m³/jaarbasis (berekend op 306 werkdagen), hetzij 16 l/dag of 0,016 m³/dag. | klasse 3

1 m³/uur

6.4.1°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l | Opslag van 1000 liter afvalolie in m³-vat op lekbak. Wanneer dit vat vol is wordt dit door een erkend verwerker leeggezogen.  (VA1 - TROPACK). Afvalolie afkomstig van aflaten restolie motoren/Volvo- onderdelen van return onderdelen Volvo. | klasse 3

1000 liter

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Gebruik van een hoogspanningscabine 250 kVA (HS1-TROPACK) | klasse 3

250 kVA

12.3.2°

Accumulatoren: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren (meer dan 10 kW) - uitgezonderd laadpalen | 3 laadzones verspreid over de site tot. 140,87 kW (LZ1-2-3 -TROPACK).

Div. kleine batterijladers voor stapelaars, heftrucks, veegtoestellen, ...

OPMERKING - AANVULLING: Er zijn extra batterijen t.o.v. de vergunde toestand gezien doorheen de jaren Tropack meer gebruik maakt van elektrische stapelaars/heftrucks. Deze worden gevoed d.m.v. batterij.

Het betreft dus geen vervanging of verwijdering van andere batterijen alleen uitbreiding van tot. hoeveelheid. | klasse 3

140,87 kW

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | Stallen van 48 stapelaars/heftrucks/veegmachines (P3-4-5 TROPACK) | klasse 2

48 aantal voertuigen

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | Gebruik van 2 compressoren elk 15 kW (C1-2 TROPACK). Tot. 30 kW. Compressoren zijn elk voorzien met persluchtvat van  1000 liter, druk 10 bar. Onderworpen aan 5-jaarlijkse externe keuring. Gebruik van een koelcel voor opslag van planten/bloemen 8,4 kW (K1-TROCH).

Warmtepompsysteem 13 x 23 kW + 1,035 kW = 300,035 kW (K2-TROPACK) voor gebouw .

Airco burelen 13 x 29 kW = 377 kW (K3-TROPACK)

Totaal 715,43 kW.

OPMERKING - AANVULLING: De compressor van 7,5 kW, persluchtvat 1000 liter, druk 10 bar werd vervangen door compressor van 15 kW. Het betreft énerzijds een vervanging van compressor en anderzijds gewoon een uitbreiding in deze rubriek = toevoeging. De toevoeging zijn de andere installaties hetzij airco's en warmtepompsysteem dewelke in de voorgaande vergunning niet werden opgegeven. De koelcel was opgenomen in de vergunning van Troch. Zo komen we nu tot een nieuwe tot. hoeveelheid onder deze rubriek. | klasse 2

715,43 kW

17.3.2.1.2.1°

overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton | Opslag van 1 x 200 l vat op lekbak reinigingsproduct 0,2 ton (R3-TROPACK) voor de vloer van het magazijn. 1x/dag wordt magazijn gereinigd. | klasse 3

0,2 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | Div. kleine hoeveelheden van reinigingsprod. op lekbakken voor het onderhoud van burelen (R2-TROPACK) en dienstig in de werkplaats/magazijn (R1-TROPACK). Verpakkingen individueel max 30 l/kg maar alles samen max. 100 l/kg | klasse 3

100 liter

19.3.1°b)

inrichtingen voor het mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | Gebruik van houtbewerkingsmachines tot. 30,5 kW (HB1-TROPACK)

OPMERKING - AANVULLING: Totaal is met 5,5 kW omhoog gegaan door aankoop en plaatsing van nieuwe cirkelzaagmachine van 5,5 kW | klasse 3

30,5 kW

19.6.2°a)

opslagplaatsen van hout van meer dan 40 m³ tot en met 200 m³ in een lokaal, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | Opslag van 50 m³ hout binnen voor maken van verpakkingen (volvo kisten) (H1-TROPACK) Gelegen in gebied woonzone met landelijk karakter / handelszone. | klasse 3

50 m³

19.6.2°b)

opslagplaatsen van hout van meer dan 200 m³ tot en met 800 m³ in open lucht, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is een een ander gebied dan industriegebied | Opslag van hout: Gestapeld buiten in open lucht 300 ton voor het maken van houten verpakkingen. Incl. Inleverbare paletten. (H2-TROPACK). Gelegen in gebied woonzone met landelijk karakter / handelszone. | klasse 3

300 m³

33.4.2°c)

opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 meer dan 20 ton in een lokaal | Opslag van papier en karton (kartonnen verpakkingsmateriaal) max. 300 ton binnen in de magazijnen (PK1-TROPACK) | klasse 2

300 ton

43.1.1°b)

stookinstallaties met een vermogen van 300 kW tot en met 2000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en  gestookt wordt met aardgas | Er zijn 3 verwarmingsketels Optimagaz Ygnis 3 x 232 kW = 696 kW. (V1-2-3-TROPACK)

3 warmteblazers in magazijn N 4 x 73 kW = 292 kW (V4-TROPACK) + 1 warmteblazers in magazijn M hetzij 43 kW (V5-TROPACK), 4 warmteblazers in magazijn M hetzij 4 x 35 kW = 140 kW. (V6)

Tot. 1171 kW | klasse 3

1171 kW

 

De lopende vergunningen worden opgeheven.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het veranderen en verder exploiteren van een logistiek bedrijf van voornamelijk auto-onderdelen en de export van bloembollen aan TROPACK bv (O.N.:0471634487) gelegen te Antwerpsesteenweg 1132 en 1136, 9041 Oostakker.

 

De rubrieken voor de inrichting/activiteit Tropack-Troch met inrichtingsnummer 20200715-0052 beslist het college als volgt:

 

Vergunde rubrieken:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.2.2°a)

lozen van huishoudelijk afvalwater (niet afkomstig van woongelegenheden) zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan (meer dan 600 m³/jaar) | Lozen van 660 m³ huishoudelijk afvalwater via septische put (en bezinput) afkomstig van de toiletten en sanitaire installaties in de gebouwen. 660 m³ afkomstig van tussen 80 à 100 personen à 30 l/dag = 3 m³/dag of 660 m³/jaar. Toekomstig aan te leggen afwateringsgestel volgens dossier/plannen Farys. | Nieuw

660 m³

3.4.1°a)

lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) | Lozen van mogelijks vervuild bedrijfsafvalwater via 2 kws-afscheiders in de riolering aan de Antwerpsesteenweg. Afvalwater is afkomstig van het reinigen van de magazijnen. 1x/dag wordt het magazijn gereinigd met water en reinigingsproduct. Het toestel wordt gevuld met 100 liter water. Lozing via kws naar riolering maar een deel verdampt en een deel blijft achter op de vloer zodat slechts 50% geloosd wordt. Het water hiervan wordt niet telkens geloosd omdat het slechts 2x/week wordt ververst. Zo komen we op een lozing van gemid. 100 l/week, 50 werkweken = 5000 l of 5m³/jaarbasis (berekend op 306 werkdagen), hetzij 16 l/dag of 0,016 m³/dag. | Nieuw

1 m³/uur

6.4.1°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l | Opslag van 1000 liter afvalolie in m³-vat op lekbak. Wanneer dit vat vol is wordt dit door een erkend verwerker leeggezogen.  (VA1 - TROPACK). Afvalolie afkomstig van aflaten restolie motoren/Volvo- onderdelen van return onderdelen Volvo. | Nieuw

1000 liter

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Hernieuwing

250 kVA

12.3.2°

Accumulatoren: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren (meer dan 10 kW) - uitgezonderd laadpalen | Vermeerdering met 79,93 kW | Verandering

79,93 kW

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | Vermeerdering met 38 voertuigen andere dan personenwagens | Verandering

38 aantal voertuigen

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | Vermeerdering met 692,935 kW | Verandering

692,93 kW

17.3.2.1.2.1°

overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton | Opslag van 1 x 200 l vat op lekbak reinigingsproduct 0,2 ton (R3-TROPACK) voor de vloer van het magazijn. 1x/dag wordt magazijn gereinigd. | Nieuw

0,2 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | Hernieuwing

100 liter

19.3.1°b)

inrichtingen voor het mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | Vermeerdering met 5,5 kW | Verandering

5,5 kW

19.6.2°a)

opslagplaatsen van hout van meer dan 40 m³ tot en met 200 m³ in een lokaal, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | Hernieuwing

50 m³

19.6.2°b)

opslagplaatsen van hout van meer dan 200 m³ tot en met 800 m³ in open lucht, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is een een ander gebied dan industriegebied | Vermeerdering opslag hout in openlucht met 50 m³ | Verandering

50 m³

33.4.2°c)

opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 meer dan 20 ton in een lokaal | Hernieuwing

300 ton

43.1.1°b)

stookinstallaties met een vermogen van 300 kW tot en met 2000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en  gestookt wordt met aardgas | Er zijn 3 verwarmingsketels Optimagaz Ygnis 3 x 232 kW = 696 kW. (V1-2-3-TROPACK)

3 warmteblazers in magazijn N 4 x 73 kW = 292 kW (V4-TROPACK) + 1 warmteblazers in magazijn M hetzij 43 kW (V5-TROPACK), 4 warmteblazers in magazijn M hetzij 4 x 35 kW = 140 kW. (V6)

Tot. 1171 kW | Nieuw

1171 kW

 

 

De geactualiseerde vergunningstoestand van de exploitatie van de ingedeelde inrichting of activiteit (inrichtingsnummer 20200715-0052) is:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.2.2°a)

lozen van huishoudelijk afvalwater (niet afkomstig van woongelegenheden) zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, in een lozingspunt gelegen in een centraal gebied en/of een collectief geoptimaliseerd en individueel te optimaliseren buitengebied of buiten het zoneringsplan (meer dan 600 m³/jaar) | Lozen van 660 m³ huishoudelijk afvalwater via septische put (en bezinput) afkomstig van de toiletten en sanitaire installaties in de gebouwen. 660 m³ afkomstig van tussen 80 à 100 personen à 30 l/dag = 3 m³/dag of 660 m³/jaar. Toekomstig aan te leggen afwateringsgestel volgens dossier/plannen Farys. | klasse 3

660 m³

3.4.1°a)

lozen (zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie) van bedrijfsafvalwater dat geen gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan de geldende indelingscriteria (tot en met 2 m³/u) | Lozen van mogelijks vervuild bedrijfsafvalwater via 2 kws-afscheiders in de riolering aan de Antwerpsesteenweg. Afvalwater is afkomstig van het reinigen van de magazijnen. 1x/dag wordt het magazijn gereinigd met water en reinigingsproduct. Het toestel wordt gevuld met 100 liter water. Lozing via kws naar riolering maar een deel verdampt en een deel blijft achter op de vloer zodat slechts 50% geloosd wordt. Het water hiervan wordt niet telkens geloosd omdat het slechts 2x/week wordt ververst. Zo komen we op een lozing van gemid. 100 l/week, 50 werkweken = 5000 l of 5m³/jaarbasis (berekend op 306 werkdagen), hetzij 16 l/dag of 0,016 m³/dag. | klasse 3

1 m³/uur

6.4.1°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van 200 l tot en met 50.000 l | Opslag van 1000 liter afvalolie in m³-vat op lekbak. Wanneer dit vat vol is wordt dit door een erkend verwerker leeggezogen.  (VA1 - TROPACK). Afvalolie afkomstig van aflaten restolie motoren/Volvo- onderdelen van return onderdelen Volvo. | klasse 3

1000 liter

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | Gebruik van een hoogspanningscabine 250 kVA (HS1-TROPACK) | klasse 3

250 kVA

12.3.2°

Accumulatoren: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren (meer dan 10 kW) - uitgezonderd laadpalen | 3 laadzones verspreid over de site tot. 140,87 kW (LZ1-2-3 -TROPACK).

Div. kleine batterijladers voor stapelaars, heftrucks, veegtoestellen, ...

OPMERKING - AANVULLING: Er zijn extra batterijen t.o.v. de vergunde toestand gezien doorheen de jaren Tropack meer gebruik maakt van elektrische stapelaars/heftrucks. Deze worden gevoed d.m.v. batterij.

Het betreft dus geen vervanging of verwijdering van andere batterijen alleen uitbreiding van tot. hoeveelheid. | klasse 3

140,87 kW

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | Stallen van 48 stapelaars/heftrucks/veegmachines (P3-4-5 TROPACK) | klasse 2

48 aantal voertuigen

16.3.2°b)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (meer dan 200 kW) | Gebruik van 2 compressoren elk 15 kW (C1-2 TROPACK). Tot. 30 kW. Compressoren zijn elk voorzien met persluchtvat van  1000 liter, druk 10 bar. Onderworpen aan 5-jaarlijkse externe keuring. Gebruik van een koelcel voor opslag van planten/bloemen 8,4 kW (K1-TROCH).

Warmtepompsysteem 13 x 23 kW + 1,035 kW = 300,035 kW (K2-TROPACK) voor gebouw .

Airco burelen 13 x 29 kW = 377 kW (K3-TROPACK)

Totaal 715,43 kW.

OPMERKING - AANVULLING: De compressor van 7,5 kW, persluchtvat 1000 liter, druk 10 bar werd vervangen door compressor van 15 kW. Het betreft énerzijds een vervanging van compressor en anderzijds gewoon een uitbreiding in deze rubriek = toevoeging. De toevoeging zijn de andere installaties hetzij airco's en warmtepompsysteem dewelke in de voorgaande vergunning niet werden opgegeven. De koelcel was opgenomen in de vergunning van Troch. Zo komen we nu tot een nieuwe tot. hoeveelheid onder deze rubriek. | klasse 2

715,43 kW

17.3.2.1.2.1°

overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 10 ton | Opslag van 1 x 200 l vat op lekbak reinigingsproduct 0,2 ton (R3-TROPACK) voor de vloer van het magazijn. 1x/dag wordt magazijn gereinigd. | klasse 3

0,2 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | Div. kleine hoeveelheden van reinigingsprod. op lekbakken voor het onderhoud van burelen (R2-TROPACK) en dienstig in de werkplaats/magazijn (R1-TROPACK). Verpakkingen individueel max 30 l/kg maar alles samen max. 100 l/kg | klasse 3

100 liter

19.3.1°b)

inrichtingen voor het mechanisch behandelen en vervaardigen van artikelen van hout met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 100 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | Gebruik van houtbewerkingsmachines tot. 30,5 kW (HB1-TROPACK)

OPMERKING - AANVULLING: Totaal is met 5,5 kW omhoog gegaan door aankoop en plaatsing van nieuwe cirkelzaagmachine van 5,5 kW | klasse 3

30,5 kW

19.6.2°a)

opslagplaatsen van hout van meer dan 40 m³ tot en met 200 m³ in een lokaal, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied | Opslag van 50 m³ hout binnen voor maken van verpakkingen (volvo kisten) (H1-TROPACK) Gelegen in gebied woonzone met landelijk karakter / handelszone. | klasse 3

50 m³

19.6.2°b)

opslagplaatsen van hout van meer dan 200 m³ tot en met 800 m³ in open lucht, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is een een ander gebied dan industriegebied | Opslag van hout: Gestapeld buiten in open lucht 300 ton voor het maken van houten verpakkingen. Incl. Inleverbare paletten. (H2-TROPACK). Gelegen in gebied woonzone met landelijk karakter / handelszone. | klasse 3

300 m³

33.4.2°c)

opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 meer dan 20 ton in een lokaal | Opslag van papier en karton (kartonnen verpakkingsmateriaal) max. 300 ton binnen in de magazijnen (PK1-TROPACK) | klasse 2

300 ton

43.1.1°b)

stookinstallaties met een vermogen van 300 kW tot en met 2000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en  gestookt wordt met aardgas | Er zijn 3 verwarmingsketels Optimagaz Ygnis 3 x 232 kW = 696 kW. (V1-2-3-TROPACK)

3 warmteblazers in magazijn N 4 x 73 kW = 292 kW (V4-TROPACK) + 1 warmteblazers in magazijn M hetzij 43 kW (V5-TROPACK), 4 warmteblazers in magazijn M hetzij 4 x 35 kW = 140 kW. (V6)

Tot. 1171 kW | klasse 3

1171 kW

 

De lopende vergunningen worden opgeheven.

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Bijzondere voorwaarde voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. Het bepalen en het aanbrengen van de noodzakelijke brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen gebeurt in overleg met en volgens de richtlijnen van de plaatselijke brandweer. De voorwaarden uit het advies (met referentie 020765-009/MN/2021) van de Brandweerzone Centrum, Afdeling Brandpreventie dienen steeds nageleefd te worden.

2. Binnen een termijn van 12 maanden na het verlenen van de vergunning moet een volledig rioleringsplan van de nieuwe toestand met aanduiding van de lozingspunten bezorgd worden aan de dienst Toezicht van de stad Gent (toezicht@stad.gent) met vermelding van het dossiernummer.

3. De motoren van voertuigen moeten stilgelegd worden tijdens laden en lossen (tenzij noodzakelijk voor het aandrijven van pompen of kranen) en tijdens pauzes.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Afval

De voortgebrachte afvalstoffen worden volgens VLAREMA (Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen) beschouwd als bedrijfsafval. VLAREMA stelt dat bedrijfsafval gescheiden ingezameld moet worden en opgehaald moet worden door een erkende inzamelaar, afvalstoffenhandelaar of -makelaar voor verdere verwerking door een erkende verwerker. De bedrijfsafvalstoffen kunnen door het gemeentelijke inzamelsysteem opgehaald worden op voorwaarde dat hiervoor de reële kostprijs wordt betaald, dat de capaciteit van de gemeentelijke inzamelsystemen niet overbelast wordt en dat een zo goed mogelijke afzonderlijke registratie van dit bedrijfsafval wordt gevoerd. Het is ook verplicht om een afvalstoffenregister bij te houden.

 

Koelinstallaties

Het gebruikte koelmiddel in de koelinstallaties/warmtepompen/airconditioninginstallaties is van het type HKF.

Het gebruik van natuurlijke koelmiddelen (CO2, NH3, propaan, …) of koelmiddelen met een laag Global Warming Potential (GWP < 2500) dient nagegaan te worden.

 

De koelinstallaties/warmtepompen/airconditioninginstallaties dienen onderhouden te worden overeenkomstig artikel 5.16.3.3.§3 van Vlarem II. Voor airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW houdt dit onder meer in dat ze regelmatig moeten worden gekeurd door een erkende airco-energiedeskundige overeenkomstig VLAREL. Er werden recente keuringsattesten toegevoegd aan het dossier.

 

De koelinstallatie/warmtepomp/airconditioninginstallatie die een hoeveelheid koelmiddel in ton CO2-equivalent ≥ 5 ton bevatten, moeten conform Vlarem II periodiek moet onderzocht worden op goed functioneren en op mogelijke lekverliezen door een erkende koeltechnicus.

 

De exploitant moet het relatief lekverlies (kg toegevoegd koelmiddel ten opzichte van totale koelmiddelinhoud installatie) te allen tijden beperken tot 5% per jaar (artikel 5.16.3.3.§6 van Vlarem II). Bij controles dient het gebruikte koelmiddel op jaarbasis berekend te worden ten opzichte van de koelmiddelinhoud. Bij een RLV van meer dan 10% tijdens twee opeenvolgende kalenderjaren, dient de installatie buiten bedrijf gesteld te worden.

 

Geluid

Er moet te allen tijde voldaan worden aan de geluidsnormen van Vlarem II.

 

Energie

Het bedrijf komt in aanmerking voor energiecoaching van de stad Gent. De energiecoach geeft professioneel advies op maat voor zowel renovaties, nieuwbouw of voor een algemene verlaging van het energieverbruik binnen het bedrijf.

Contact en meer info: Energiecoaching@stad.gent of 09 268 23 00 of http://www.stad.gent/energiecoaching. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

Brandveiligheid

Door de kleine verhoging van de hoeveelheid opslag buiten, moet de exploitant verzekeren dat alle gebouwen goederen goed bereikbaar blijven voor de brandweer.