Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01463 - OMV_2021157874 - aanvraag omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een transportbedrijf (IIOA) - met openbaar onderzoek - Industrieweg 118, 9032 Wondelgem - Advies

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 09:01
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01463 - OMV_2021157874 - aanvraag omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een transportbedrijf (IIOA) - met openbaar onderzoek - Industrieweg 118, 9032 Wondelgem - Advies 2022_CBS_01463 - OMV_2021157874 - aanvraag omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een transportbedrijf (IIOA) - met openbaar onderzoek - Industrieweg 118, 9032 Wondelgem - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Olivia Adins met als contactadres Industrieweg 118/1, 9032 Gent en TRANSUNIVERSE Forwarding NV met als contactadres Industrieweg 118, 9032 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021157874) ingediend bij de deputatie op 17 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het verder exploiteren en veranderen van een transportbedrijf (IIOA)

• Adres: Industrieweg 118, 9032 Wondelgem

Kadastrale gegevens: afdeling 30 sectie C nrs. 328H, 352T, 352W, 352S en 352V

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 22 december 2021.

De deputatie heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 22 december 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 31 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het betreft het verder exploiteren en veranderen van een transportbedrijf (IIOA).

De vraag betreft de hernieuwing van de omgevingsvergunning en een uitbreiding op een bijkomend kadastraal perceel (toevoeging). Het bijkomend perceel zal gebruikt worden voor het stallen van hoofdzakelijk trailers.

Verder vraagt de exploitant een vergunning voor het gebruik van een gasolietank van 1.000 liter met een verdeelslang om de eigen trekker te bevoorraden.

 

Er werd een kleine stookinstallatie in gebruik genomen en er werden een paar airco's bijgeplaatst.

Wat betreft de opslag van gevaarlijke stoffen vraagt de exploitant een vermindering van de opslag van bijtende stoffen met 1.400 ton.

Verder zijn er geen wijzigingen.

 

Volgende rubrieken worden aangevraagd:

 

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.6.1.

afvalwaterzuiveringsinstallatie (+ lozen  effluentwater en ontwateren slibproductie) voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater, ander dan afkomstig van woongelegenheden, met een debiet van meer dan 600 m³ per jaar | klasse 3 | Hernieuwing

2250 m³/jaar

4.5.

opslagplaatsen voor meer dan 10 ton bedekkingsmiddelen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48 | klasse 2 | Hernieuwing

150 ton

5.3.2°

opslag van meer dan 2 ton  biociden - andere dan rubrieken 17 en 48 | klasse 2 | Hernieuwing

50 ton

6.4.2°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l | klasse 2 | Hernieuwing

100000 liter

6.5.1°

brandstofverdeelinstallaties voor motorvoertuigen met maximaal 2 verdeelslangen | Op de bovengrondse stookolietank is een verdeelslang aangesloten waarmee enkel een eigen trekker wordt getankt. Het tanken gebeurt binnen op een betonnen vloer. | klasse 3 | Nieuw

1 verdeelslang

12.2.1°

transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 100 kVA tot en met 1.000 kVA | klasse 3 | Hernieuwing

630 kVA

12.3.2°

Accumulatoren: vaste inrichting voor het laden van accumulatoren (meer dan 10 kW) - uitgezonderd laadpalen | klasse 3 | Hernieuwing

181 kW

13.3.

opslagplaatsen voor farmaceutische stoffen met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton | klasse 2 | Hernieuwing

150 ton

15.1.2°

al dan niet overdekte ruimte waarin de volgende voertuigen gestald worden: meer dan 25 motorvoertuigen of aanhangwagens, die geen personenwagens, bromfietsen, motorfietsen of voertuigen zijn | Op het bijkomende perceel 328 H zullen maximaal 35 bedrijfsvoertuigen, hoofdzakelijk trailers, worden geplaatst in afwachting van de behandeling van de vracht. Het perceel heeft een oppervlakte van 4.535 m² en is dus voldoende groot. | klasse 2 | Verandering

35 aantal voertuigen

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen en airconditioningsinstallaties (van 5 kW tot en met 200 kW) | Een airco werd vervangen en er werden 2 nieuwe toestellen geplaatst. | klasse 3 | Verandering

3,55 kW

17.1.1.2°

opslagplaatsen voor aerosolen waarop minstens één gevarenpictogram is aangebracht met een gezamenlijke netto inhoud van meer dan 3000 liter  tot en met 30.000 liter | klasse 2 | Hernieuwing

25000 liter

17.3.2.1.1.1°b)

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 : gasolie, diesel, lichte stookolie en gelijkaardige vloeistoffen met een vlampunt  ≥ 55°C met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 100 kg tot en met 20 ton | Het betreft het gebruik van een dubbelwandige bovengrondse stookolietank met een inhoud van 1.000 liter (833 kg stookolie). De tank heeft een indienstellingskeuring ondergaan. | klasse 3 | Nieuw

0,833 ton

17.3.2.1.2.3°

overige ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 3 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 200 ton | klasse 1 | Hernieuwing

250 ton

17.3.2.2.2°b)

ontvlambare vloeistoffen van gevarencategorie 1 en 2 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 50 ton als de inrichting volledig is gelegen in industriegebied voor de opslag in bovengrondse houders of een combinatie van bovengrondse en ondergrondse houders | klasse 2 | Hernieuwing

49,5 ton

17.3.3.1°a)

oxiderende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS03 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van 200 kg tot en met 20 ton, als de inrichting volledig is gelegen in in­dustrie­gebied | klasse 3 | Hernieuwing

20 ton

17.3.4.3°

bijtende vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS05 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | Omwille van het niet doorgaan van een project wil de exploitant de vergunde hoeveelheid verminderen met 1.400 ton. | klasse 1 | Verandering

-1400 ton

17.3.5.3°

giftige vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS06 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 5 ton | klasse 1 | Hernieuwing

40,5 ton

17.3.6.3°

schadelijke vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering met gevarenpictogram GHS07 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 100 ton | klasse 1 | Hernieuwing

400 ton

17.3.7.3°

op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS08 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 50 ton | klasse 1 | Hernieuwing

400 ton

17.3.8.2°

voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, opslagplaatsen voor vloeistoffen en vaste stoffen op basis van etikettering gekenmerkt door het gevarenpictogram GHS09 met een gezamenlijke opslagcapaciteit van meer dan 2 ton tot en met 200 ton | klasse 2 | Hernieuwing

148 ton

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | klasse 3 | Hernieuwing

100 liter

19.6.1°c)

opslag van hout e.d. volledig gelegen in industriegebied - andere dan rubriek 48 en 19.8 (meer dan 400 m3 in een lokaal) | klasse 2 | Hernieuwing

5500 m³

21.3.

opslagplaatsen voor kleurstoffen en pigmenten met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 17 en 48 met een capaciteit van meer dan 10 ton | klasse 2 | Hernieuwing

1000 ton

22.2.

opslagplaatsen voor cosmetische stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, met een capaciteit van meer dan 10 ton | klasse 2 | Hernieuwing

300 ton

23.3.1°c)

opslag van kunststoffen en van voorwerpen uit kunststoffen - andere dan rubriek 41 en 48 (meer dan 200 ton in lokaal) indien volledig gelegen in een industriegebied | klasse 2 | Hernieuwing

2500 ton

26.2.

Opslagplaatsen voor lijmen en niet voor consumptie bestemde gelatine, met uitzondering van deze bedoeld onder rubriek 48, van meer dan 10 ton | klasse 2 | Hernieuwing

500 ton

33.4.1°c)

opslag voor papierdeeg, papier, karton en voor waren uit papier en karton - andere dan rubriek 48 (meer dan 200 ton in een lokaal, volledig in industriegebied) | klasse 2 | Hernieuwing

2000 ton

34.3.

opslagplaatsen voor reinigingsmiddelen en poetsmiddelen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in 17 en 48 | klasse 2 | Hernieuwing

500 ton

40.2.

opslagplaatsen voor tabak of tabakswaren met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48. | klasse 2 | Hernieuwing

100 ton

41.5.

opslagplaats voor textiel en voor textielwaren met een capaciteit van meer dan 10 ton | klasse 3 | Hernieuwing

2000 ton

43.1.1°a)

stookinstallaties volledig gelegen in industriegebied én gestookt met vloeibare brandstoffen, aardgas of vloeibaar gemaakt gas (van 300 kW tot en met 2 000 kW) | Er werd een stookinstallatie van 31,8 kW bijgeplaatst. In de redactie van het besluit van 14 mei 2020 is een fout geslopen. Er werd een totaal vermogen van 1.261,3 kW vergund terwijl het 1.216,3 moest zijn. Vandaar de negatief gevraagde hoeveelheid. | klasse 3 | Verandering

-13,2 kW

 

 

Volgende bijstelling van de sectorale voorwaarden wordt aangevraagd:
 

Artikel: 5.15.0.6. § 1.

Omschrijving:

Onverminderd de bepalingen van hoofdstuk 4.5. zijn rustverstorende werkzaamheden verboden op werkdagen tussen 19 uur en 7 uur alsmede op zon- en feestdagen, tenzij anders vermeld in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de in-gedeelde inrichting of activiteit.

 

Motivatie:

Bij Transuniverse Forwarding nv wordt in ploegen gewerkt. Veel transporten vertrekken nog na 19.00 uur, mede om de drukte van het verkeer te vermijden. In drukke perioden wordt er soms continu gewerkt.

 

Door de ligging in industriegebied langs de R4 wordt er geen hinder voor de dichtste woongebieden veroorzaakt.

De exploitant heeft quasi een rechtstreekse aansluiting op de R4 waardoor er zeker geen woonkernen moeten worden doorkruist.

De laad- en losactiviteiten gebeuren op minstens 200 m van het dichtste woongebied. Het administratief gebouw aan de Industrieweg geldt als geluidsscherm naar het woongebied dat gelegen is achter de R4.

 

Om het geluid van het verkeer op de R4 te dempen is tussen de woonwijk achter de R4 en de R4 een geluidsberm aangelegd.

De R4 is hoe dan ook een drukke weg rond Gent.

Het verkeer van en naar Transuniverse Forwarding nv is verwaarloosbaar in het geheel.

 

Voorstel:

ln tegenstelling tot de mogelijke beperking van de exploitatie-uren in de sectorale voorwaarden mag de inrichting van maandag tot en met zaterdag continu worden geëxploiteerd, evenwel zijn rustverstorende werkzaamheden in die periode verboden.

 

 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 21/06/2018 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het veranderen door wijziging en uitbreiding van een transportbedrijf (OMV_2017005158).

* Op 14/05/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het veranderen door uitbreiding van een transportbedrijf (iioa) (OMV_2019142439).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 12/06/1970 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een fabriekshal voor het vervaardigen van betonnen platen. (1970 WO 54)

* Op 03/03/1972 werd een vergunning afgeleverd voor bergplaats. (1972 WO 06)

* Op 29/03/1984 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van een verplaatsbare loods. (1984/152)

* Op 21/05/1987 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een portaalkraan. (1987/58)

* Op 18/06/1987 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van burelen na het slopen van bestaande. (1987/686)

* Op 12/03/1996 werd een vergunning afgeleverd voor inrichten van een containerpark. (1995/90108)

* Op 03/09/1996 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een portiershuisje. (1996/90097)

* Op 03/02/1997 werd een vergunning afgeleverd voor inrichten containerpark. (1996/90164)

* Op 17/04/2003 werd een vergunning afgeleverd voor de oprichting van een kantoorgebouw, magazijn en opslagruimtes. (2002/40262)

* Op 06/01/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een magazijn en kantoor, het aanpassen van de bestaande wegenis en de sloop van een verbindingsgebouw. (2013/40274)

* Op 06/01/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een magazijn en kantoor, het aanpassen van de bestaande wegenis en de sloop van een verbindingsgebouw. (2013/40274)

 

Milieuvergunningen

* Op 24/08/2006 werd door de deputatie een vergunning afgeleverd voor overname van een transportbedrijf. (9964/E/3)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in industriegebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.. Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

5.       WATERPARAGRAAF

De vergunning verlenende overheid staat in voor het opmaken van de waterparagraaf.

6.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 3 januari 2022 tot 1 februari 2022.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

 

7.       OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten
Er worden geen opmerkingen gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

 

Stedenbouwkundige en ruimtelijke aspecten

In de omschrijving van de werken is sprake van 'bijkomende ruimte inname voor het stallen van trailers'. We gaan ervan uit dat dit gebeurt binnen de vergunde bestemmingen en daarbij geen bijkomende infrastructuur of verharding noodzakelijk is.

 

CONCLUSIE

 

Er wordt geen advies gegeven.

 

 

De aanvraag wordt beslist door de deputatie (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

 

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen bij de deputatie over omgevingsvergunningsaanvragen die door de deputatie worden behandeld (klasse 1 inrichtingen en/of provinciale projecten).

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies over de omgevingsaanvraag voor het verder exploiteren en veranderen van een transportbedrijf (IIOA) van mevrouw Olivia Adins en TRANSUNIVERSE Forwarding nv, gelegen te Industrieweg 118, 9032 Wondelgem.

Artikel 2

Verzoekt de deputatie om volgende aandachtspunten op te leggen aan de aanvrager:

In de omschrijving van de werken is sprake van 'bijkomende ruimte inname voor het stallen van trailers'. We gaan ervan uit dat dit gebeurt binnen de vergunde bestemmingen en daarbij geen bijkomende infrastructuur of verharding noodzakelijk is.