Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01409 - OMV_2021182953 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van het maken van een deur in de voorgevel en het plaatsen van een spandoek op de gevel - zonder openbaar onderzoek - Maïsstraat 36+, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:53
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01409 - OMV_2021182953 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van het maken van een deur in de voorgevel en het plaatsen van een spandoek op de gevel - zonder openbaar onderzoek - Maïsstraat 36+, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning 2022_CBS_01409 - OMV_2021182953 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van het maken van een deur in de voorgevel en het plaatsen van een spandoek op de gevel - zonder openbaar onderzoek - Maïsstraat 36+, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF? 

De heer Sari Suleyman met als contactadres Bastionstraat 17, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021182953) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 3 december 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: de regularisatie van het maken van een deur in de voorgevel en het plaatsen van een spandoek op de gevel

• Adres: Maïsstraat 36+, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 10 sectie K nr. 93D

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 23 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 3 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het perceel bevindt zich langs de Maïsstraat in de Bloemekenswijk.

De omgeving wordt gekenmerkt door gesloten bebouwing, waarbij de woonfunctie primeert, maar er zijn ook ‘diensten’ en ‘kleine nijverheid’ aanwezig.
 

De aanvraag betreft een percelen waarop de ‘kleine nijverheid’ gevestigd is, namelijk een autogarage.
Links van het bouwperceel is eveneens een ‘kleine nijverheid’ gelegen met ‘carwash en detailing’ op een koer en de achterliggende loods/werkplaats.

Het betreffende perceel heeft een kadastrale oppervlakte van 541m², de straatbreedte meet 23,65m en de perceelsdiepte meet rechts 28,45m en links 20,85m diep. Het perceel is volledige bebouwd met 1 bouwlaag en een hellend dak.

 

Stedenbouwkundig misdrijf

Er werd op 26 oktober 2021 het volgende vastgesteld:

- Ter hoogte van de voorgevel, links van de garagepoort, werd een deuropening aangebracht.

- Ter hoogte van de voorgevel werd publiciteit (spandoek > 4m²) aangebracht.

 

Er werd op 4 november 2021 een aanmaning verstuurd voor het indienen van een regularisatiedossier.

 

Gewenste toestand

De aanvraag beoogt een regularisatie voor volgende werken :
1) Het maken van deuropening (breedte : 0,85m, hoogte 2,53m) centraal in de voorgevel, net links van de bestaande poort.
2) Het aanbrengen van een reclame op een spandoek (oppervlakte 10m²) tegen de voorgevel aan de linker zijde en dit op een hoogte van 2,20m boven het trottoirpeil. De breedte bedraagt 5,05m en de hoogte 2,00m. De dikte van het paneel en de uitsprong ten opzichte van de rooilijn werden niet vermeld op de plannen.  De reclame bevat de naam van de firma, een opsomming van de gespecialiseerde activiteiten en contactgegevens. De gebruikte kleuren zijn zwarte, wit en rood.
Het paneel wordt niet verlicht.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 17/09/2020 werd een aktename afgeleverd voor het exploiteren van een kleine garagewerkplaats die voertuigen reviseert (OMV_2020072782).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 27/08/1962 werd een weigering afgeleverd voor het plaatsen van een afsluiting in betonplaten. (KW M-27-62)

* Op 19/08/1963 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen tijdelijke afsluiting in gegolfde staalplaten met inrijpoort. (KW M-25-63)

* Op 20/12/1976 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een magazijn na sloping van het bestaande. (Litt. M-12-76)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar voor het betreffende gebied zijn geen stedenbouwkundige voorschriften bepaald.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Beoordeling zie punt 5 Waterparagraaf.

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het plaatsen van een voordeur in de voorgevel maakt de toegang tot het pand (welk nu enkele toegankelijk is via een grote poort) vlotter.
Het betreft een normale vormgeving en heeft dezelfde afwerking als de bestaande poort, namelijk met een zwarte boord rond de openingen. De ingreep is aanvaardbaar binnen het straatbeeld.

 

De reclame-inrichting op de voorgevel is niet aanvaardbaar omdat het ontwerp niet voldoet aan de bepalingen voor gevelreclame tegen de voorgevel, welke uitspringt op de rooilijn:
Deze geldende voorwaarden zijn:

-      Tussen het maaiveld/trottoirpeil en een hoogte van 3,00m dienen de uitsprongen beperkt te worden tot maximaal 5,00cm ten opzichte van de perceelsgrens.
Tussen een hoogte van 3,00m en 4,00m dienen de uitsprongen beperkt te worden tot maximaal 60,00cm ten opzichte van de perceelsgrens. De uitsprong moet eveneens 60cm verwijderd blijven van de boordsteen van het trottoir. De aanvrager draagt alle gevolgen bij aanrijding en schade, er zullen geen obstakels, palen e.d. in het openbaar domein aangebracht worden om dergelijke voorvallen te voorkomen.

De gevelreclame heeft een uitsprong van ongekende afstand (maar heeft wel degelijk een uitsprong ten opzichte van de perceelsgrens en rooilijn, mogelijk zelfs dieper dan 5,0cm) en dit op een hoogte van slechts 2,20m boven het trottoirpeil, terwijl dit minimum 3,00m moet zijn.
De gevelreclame voldoet niet aan de voorwaarden en wordt bijgevolg ongunstig beoordeeld.

De oppervlakte van het reclamepaneel (10m²) is bovendien te groot omwille van de ligging binnen een woonstraat en gelet op de omvang van de voorgevel waartegen deze reclame wordt aangebracht. De oppervlakte mag niet meer dan 8,0m² bedragen.

 

Conclusie :
1) Voor het plaatsen van de nieuwe voordeur wordt een gunstig advies gegeven.
2) Voor de reclame-inrichting wordt een ongunstig advies gegeven gezien dit te laag boven het trottoirpeil opgehangen is en te groot in oppervlakte is.
 

 

CONCLUSIE

-      Deels gunstig met voorwaarden voor het plaatsen van de voordeur.

-      Deels ongunstig voor het aanbrengen van de reclame -inrichting, gezien deze constructie strijdig is met de bepalingen voor het aanbrengen van uitsteken vóór de rooilijn en bovendien te groot in oppervlakte is.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor de regularisatie van het maken van een deur in de voorgevel en het plaatsen van een spandoek op de gevel aan de heer Sari Suleyman gelegen te Maïsstraat 36+, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Ongunstig advies en uitsluiten uit de vergunning van het reclamepaneel

Gezien deze constructie strijdig is met de bepalingen voor het aanbrengen van uitsteken voor de rooilijn en bovendien te groot in oppervlakte is.

 

Opbouw deuropening:

Bij het vastleggen van de vloerpassen en dorpelpeilen van het gebouw moet de bouwheer rekening houden met het bestaande peil van de dichtst bijgelegen rand van de openbare verhardingen. Het openbaar domein (zowel verharde als onverharde stroken) wordt aangelegd met een dwarshelling van 2% richting de as van de straat. De peilen van de bestaande verhardingen worden niet aangepast in functie van aanpalende bouwwerken. Er worden ook geen trappen en/of hellingen toegestaan op het openbaar domein om de gebouwen toegankelijk te maken.

  

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).