Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01484 - OMV_2021167715 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een productiebedrijf van industriële preparaten en het plaatsen van een koeltoren, HS-cabine en bijkomende opslagtanks - met openbaar onderzoek - Landegemstraat 8A, 9031 Drongen - Advies

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 09:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01484 - OMV_2021167715 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een productiebedrijf van industriële preparaten en het plaatsen van een koeltoren, HS-cabine en bijkomende opslagtanks - met openbaar onderzoek - Landegemstraat 8A, 9031 Drongen - Advies 2022_CBS_01484 - OMV_2021167715 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een productiebedrijf van industriële preparaten en het plaatsen van een koeltoren, HS-cabine en bijkomende opslagtanks - met openbaar onderzoek - Landegemstraat 8A, 9031 Drongen - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

GOVI PRODUCTION COMPANY NV met als contactadres Landegemstraat 8, 9031 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021167715) ingediend bij de deputatie op 23 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het veranderen van een productiebedrijf van industriële preparaten en het plaatsen van een koeltoren, HS-cabine en bijkomende opslagtanks

• Adres: Landegemstraat 8A, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie D nrs. 798D en 799F

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 22 december 2021.

De deputatie heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 22 december 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag betreft een gecombineerde omgevingsvergunningsaanvraag met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het project bevindt zich in de Landegemstraat, binnen het industriegebied Drongen. Dit industriegebied wordt aan de noordzijde begrensd door de autosnelweg E40 en aan de zuidzijde door een open agrarisch gebied. De onmiddellijke omgeving wordt gekenmerkt door middelgrote tot grote industriegebouwen met een gemiddelde bouwhoogte van 2 tot 3 bouwlagen.

 

Met deze aanvraag voorziet men volgende stedenbouwkundige handelingen:

  1. Plaatsen van een koeltoren met pomplokaal. Achteraan op het terrein, tegen de noordelijke perceelsgrens wordt een pomplokaal geplaatst met daarbovenop een koeltoren. Het geheel heeft een footprint van ca. 14 m² en een hoogte van 7,8 m en wordt voorzien in de nabijheid van een reeds bestaande koelinstallatie en van het waterreservoir. Het pomplokaal houdt 2 m afstand van de perceelsgrens, daarnaast bevindt zich nog een metalen trap.

Het pomplokaal is nodig voor de werking van de koeltoren. De koeltoren wordt op hoogte geplaatst voor een optimale werking en een minimum aan hinder door de omliggende constructies en tanks.

  1. Plaatsen van een HS-cabine. Aan de andere kant van het terrein voorziet men een hoogspanningscabine. Deze cabine is 5,2 m lang, 2,7 m breed en 2,43 m hoog. De wanden van gewapend beton worden afgewerkt met olijfgroene structuurverf. De cabine wordt ingeplant op een bestaande verharding.

 

Daarnaast worden een aantal bijkomende opslagtanks voorzien binnen in het bestaand gebouw, dit wordt beschreven onder het milieukundig luik.


Beschrijving van de aangevraagde inrichtingen of activiteiten

Het betreft het veranderen van een productiebedrijf van industriële preparaten.

 

De verandering omvat hoofdzakelijk:

-een aanpassing aan het tankenpark: vervangingen van 4 bestaande tanks (tanks A,B,C,D met paraffinewasemulsie) , toevoeging van 2 nieuwe tanks (H met paraffinewasemulsie en G met minerale wasdispersie)

-plaatsen van een transformator (van 1 250 kVA)

-wijziging van lozen bedrijfsafvalwater, stijging van lozing van spui stroom door plaatsing van de nieuwe koeltoren (met 6 m³/uur, 20 m³/dag en 4 025 m³/jaar) en schrappen van lozing van bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen van de koer (betreft hemelwater)

-Er wordt een bijstelling aangevraagd van de bijzondere lozingsvoorwaarde voor CZV van

65 mg/l.

-uitbreiden van opslag van gevaarlijke producten in kleine recipiënten met 400 l door opslag van waterbehandelingsproducten voor de koeltoren (biociden, corrosie-inhibitoren)

 

Volgende rubrieken worden aangevraagd:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.4.2°

lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | Uitbreiding van het lozen van bedrijfsafvalwater met gevaarlijke producten met een debiet van 6 m³/uur, 20 m³/dag en 4.025 m³/jaar. | klasse 2 | Verandering

6 m³/uur

6.4.2°

opslagplaatsen voor brandbare vloeistoffen met een totale opslagcapaciteit van meer dan 50.000 l tot en met 5.000.000 l | Schrappen van drie tanks (T5, T7 en T9) met een inhoud van elk 72.000 liter. Totaal: 216.000 liter. | klasse 2 | Verandering

-216000 liter

12.2.2°

transformatoren (gebruik van) met een individueel nominaal vermogen van meer dan 1.000 kVA | Transformator met een vermogen van 1.250 kVA. | klasse 2 | Nieuw

1250 kVA

17.4.

opslagplaatsen voor gevaarlijke vloeistoffen en vaste stoffen, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 48, en producten, gekenmerkt door gevarenpictogram GHS01, in verpakkingen met een inhoudsvermogen van maximaal 30 liter of 30 kilogram, voor zover de maximale opslag begrepen is tussen 50 kg of 50 l en 5000 kg of 5000 l | Extra opslag van 400 liter gevaarlijke producten in verplaatsbare recipiënten. | klasse 3 | Verandering

400 liter

44.3.

opslagplaatsen voor vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare vetstoffen met een capaciteit van meer dan 10 ton, met uitzondering van de opslagplaatsen, vermeld in rubriek 17 en 48 | Uitbreiding en aanpassing van het tankenpark met 33.700 liter:

- Tank A: 32.700 liter in plaats van 31.000 liter;

- Tank B: 33.000 liter in plaats van 31.000 liter;

- Tank C: 33.000 liter in plaats van 60.000 liter;

- Tank D: 33.000 liter in plaats van 41.000 liter;

- Tank G: nieuwe tank van 32.500 liter;

- Tank H: nieuwe tank van 32.500 liter. | klasse 2 | Verandering

33,7 ton

 

Volgende rubrieken zijn ongewijzigd:

3.2.2°b) | Het lozen van maximaal 2.574 m³/jaar huishoudelijk afvalwater in een collectief te optimaliseren buitengebied. | 2574 m³/jaar

12.2.1° | Een transformator met een individueel nominaal vermogen van 630 kVA. | 630 kVA

12.3.2° | 6 batterijladers met een geïnstalleerd totaal vermogen van 32,85 kW. | 32,85 kW

15.1.1° | De maximale stalling van 6 voertuigen andere dan personenwagens. | 6 aantal voertuigen

16.3.2°a) | 3 luchtcompressoren met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van respectievelijk 4 kW en 2 x 30 kW. 24 airco's met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 70,25 kW. Totaal: 134,25 kW). | 134,25 kW

17.1.1.1° | De maximale opslag van 475 liter aerosolen in spuitbussen. | 475 liter

17.1.2.1.1° | De maximale opslag van 325 liter gassen in gasflessen. | 325 liter

17.3.2.1.2.1° | De maximale opslag van 7.025 kg ontvlambare vloeistoffen (GHS02) van gevarencategorie 3 in verplaatsbare recipiënten. | 7,025 ton

17.3.2.2.1° | De maximale opslag van 416 kg ontvlambare solventen (GHS02) van gevarencategorie 1 en 2 in verplaatsbare recipiënten. | 416 kg

17.3.4.3° | De maximale opslag van 230.716 kg bijtende vloeistoffen (GHS05) in verplaatsbare recipiënten. | 230,716 ton

17.3.6.3° | De maximale opslag van 467.151 kg schadelijke vloeistoffen (GHS07), waarvan 53.000 kg in een bovengrondse houder van 53.000 liter en het overige in verplaatsbare recipiënten. | 467,151 ton

17.3.7.3° | De maximale opslag van 95.525 kg op lange termijn gezondheidsgevaarlijke vloeistoffen (GHS08) in verplaatsbare recipiënten. | 95,525 ton

17.3.8.2° | De maximale opslag van 73.165 kg voor het aquatisch milieu gevaarlijke vloeistoffen (GHS09) in verplaatsbare recipiënten. | 73,165 ton

24.2. | Een labo voor kwaliteitscontroles en productontwikkeling. | 1 labo

39.1.3° | Een stoomketel met een waterinhoud van 7.100 liter. | 7100 liter

43.1.2°a) | 3 stookinstallaties met een totaal nominaal thermisch ingangsvermogen van respectievelijk 2 x 170 kW en 2.800 kW. Totaal: 3.140 kW | 3140 kW

44.2.2°a) | Diverse toestellen voor het vervaardigen of behandelen van plantaardige en/of dierlijke oliën en vetten, wassen of andere niet-eetbare vetstoffen met een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 443,25 kW. | 443,25 kW

45.18.2°a) | De opslag en activiteiten van categorie 3-materiaal. | 3 categorie

53.8.2° | Een grondwaterwinning van maximaal 32 m³/dag en 8.000 m³/jaar uit 2 boorputten van 43,5 m en 53 m diep (Ieperiaan Aquifer, HCOV 0800). | 8000 m³/jaar

 

Volgende rubrieken zijn niet meer van toepassing:

3.4.1°a) | Het lozen van maximaal 2.530 m³/jaar bedrijfsafvalwater zonder gevaarlijke stoffen in een oppervlaktewater. | 2530 m³/jaar

 

Volgende bijstelling van de bijzondere voorwaarde wordt aangevraagd:
Er wordt een bijstelling aangevraagd van de bijzondere lozingsvoorwaarde voor CZV van

65 mg/l. Deze bijzondere voorwaarde werd opgelegd in de basisvergunning, dd. 6 oktober 2011 (1866/E/6).

 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 19/07/2018 werd een weigering afgeleverd voor het plaatsen van het bedrijfslogo op een bestaande tank. (OMV_2018037398).

* Op 11/04/2019 werd een vergunning afgeleverd voor het veranderen door uitbreiding en wijziging van een productiebedrijf van industriële preparaten + plaatsen van 4 nieuwe tanks en het wegnemen van 2 tanks (OMV_2019004387).

* Op 07/01/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het veranderen van een productiebedrijf van industriële preparaten (OMV_2020080125).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 22/01/1987 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van een woning, een magazijn en burelen. (1986/1353(1986/10133))

* Op 16/02/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een opslagplaats voor kermisartikelen. (1988/1745(1988/152DR))

* Op 23/12/1998 werd een vergunning afgeleverd voor het aanpassen van een kijkwoning (wijziging van de raamopeningen). (1998/90052)

* Op 26/08/1999 werd een vergunning afgeleverd voor oprichten van kantoren en opslagruimte (voorstel tot regularisatie) en het uitbreiden van kantoren. (1999/10045)

* Op 09/08/2001 werd een vergunning afgeleverd voor bouwen van overkapping voor bestaande silo's en tanks. (2000/10002)

* Op 22/08/2002 werd een vergunning afgeleverd voor de tijdelijke plaatsing van kantoorcontainers. (2002/10019)

* Op 30/09/2004 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw. (2004/10126)

* Op 04/11/2004 werd een vergunning afgeleverd voor het vervangen van opslagtanks en het realiseren van een inkuiping voor nieuwe tanks. (2004/10143)

* Op 17/01/2008 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een bovengrondse opslagtank van 150m³. (2007/10145)

* Op 19/06/2008 werd een vergunning afgeleverd voor de uitbreiding van een kantoorgebouw. (2008/10072)

* Op 15/07/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het aanpassen van de rioleringen op het terrein : scheiden van afvalwaters, realiseren van een gescheiden aansluiting op de straatriolering-het realiseren van een opstand achteraan op het terrein,als beveiliging naar de aanpalende percelen en gracht. (2010/10096)

* Op 15/05/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het samenvoegen v 2 percelen, aanpassen circulatie,aanleg nieuwe toegangsweg, aanpassen&uitbreiden bestaande rioleringen,scheiden v afvalwaters op terrein, realiseren gescheiden aansluiting op straatriolering, aanpassen tankenpark, plaatsen gascabine. (2014/10028)

* Op 29/01/2015 werd een vergunning afgeleverd voor de aanleg van een centrale nieuwe toegangsweg (in beton) - supprimeren bestaande toegangsweg - verplaatsen bestaande terreinafsluiting - aanpassen en uitbreiden van bestaande parking - plaatsen van 2 fietsenbergingen. (2014/10164)

 

Milieuvergunningen

* Op 06/10/2011 werd door de deputatie een vergunning afgeleverd voor het verder exploiteren en het veranderen (door wijziging/uitbreiding) van een inrichting voor het vervaardigen van geraffineerde aardolieproducten (+ een verzoek ingediend volgens artikel 45 van vlarem i tot het wijzigen van opgelegde voorwaarden). (1866/E/6)

* Op 13/02/2014 werd door de deputatie een vergunning afgeleverd voor het veranderen (door uitbreiding) van een inrichting voor het vervaardigen van geraffineerde aardolieproducten en andere chemische producten. (1866/E/7)

* Op 16/10/2014 werd door de deputatie een vergunning afgeleverd voor het veranderen (door uitbreiding en toevoeging) van een inrichting voor het vervaardigen van geraffineerde aardolieproducten. (1866/E/8)

* Op 20/11/2014 werd door de deputatie een vergunning afgeleverd voor een mededeling van een kleine verandering van een inrichting voor het vervaardigen van geraffineerde aardolieproducten. (1866/E/10)

* Op 16/07/2015 werd door de deputatie akte genomen voor een mededeling van een kleine verandering van een productiebedrijf van industriële preparaten. (1866/E/11)

* Op 11/08/2016 werd door de deputatie een vergunning afgeleverd voor het veranderen (door uitbreiding) van een inrichting voor de productie van industriële preparaten. (1866/E/12)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in industriegebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

 

5.       WATERPARAGRAAF

De vergunningverlenende overheid staat in voor de opmaak van de waterparagraaf. Met betrekking tot de waterparagraaf wordt volgend advies uitgebracht:

 

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

 

6.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 31 december 2021 tot 29 januari 2022.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.
 

7.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aangevraagde werken zijn ruimtelijk en stedenbouwkundig te verantwoorden binnen het industriële landschap van het industrieterrein Drongen. Het pomplokaal en de koeltoeren worden geclusterd nabij een reeds een reeds bestaande koelinstallatie en bij het waterreservoir. Hier staan reeds verschillende constructies met gelijkaardige afmetingen. De nieuwe koeltoeren bevindt zich ook centraal binnen het industrieterrein Drongen. Bijgevolg is de ruimtelijke en visuele impact naar de omgeving aanvaardbaar. De hoogspanningscabine is een technische constructie met beperkte afmetingen, ook de visuele impact van deze constructie is bijgevolg beperkt. Beide constructies worden ook ingeplant op reeds verharde oppervlakten, waardoor geen groen moet gerooid worden. Beide constructies zijn eerder technische ingrepen, die geen noemenswaardige impact zullen hebben op mobiliteitsaspecten.

 

De aanvraag is bijgevolg ruimtelijk aanvaardbaar en in overeenstemming met de goede plaatselijke aanleg.
 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

Er worden geen opmerkingen gegeven over de milieuhygiënische en veiligheidsaspecten van de aangevraagde ingedeelde inrichtingen.

 

CONCLUSIE

 

De gevraagde omgevingsvergunning is mits voorwaarden milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving, bijgevolg is het verslag voorwaardelijk gunstig.

 

De aanvraag wordt beslist door de deputatie (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

 

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen bij de deputatie over omgevingsvergunningsaanvragen die door de deputatie worden behandeld (klasse 1 inrichtingen en/of provinciale projecten).

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen brengt voorwaardelijk gunstig advies uit over de omgevingsaanvraag voor het veranderen van een productiebedrijf van industriële preparaten en het plaatsen van een koeltoren, HS-cabine en bijkomende opslagtanks van GOVI PRODUCTION COMPANY nv, gelegen te Landegemstraat 8A, 9031 Drongen.

Artikel 2

 Verzoekt de deputatie om volgende voorwaarden voor de geplande werken op te nemen:

Riolering:

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door het oppompen in overeenstemming met de diepteligging van de te maken rioolaansluiting. Indien er een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting aanwezig is, is de diepteligging hiervan bindend. De wachtaansluitingen mogen niet dieper dan 70cm onder het maaiveld zitten.

De bijzondere aandacht van de bouwheer wordt gevestigd op het feit dat het waterpeil in de toekomstige straatriolering kan stijgen tot gemiddeld 50 cm onder het straatniveau. De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn binnenhuisriolering. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de binnenhuisriolering.

 

De bijzondere aandacht van de bouwheer wordt erop gevestigd dat er in de Landegemstraat nog geen riolering aanwezig is. De aanvrager kan zich nooit op het Stadsbestuur beroepen, bij moeilijkheden die zich zouden kunnen voordoen ten gevolge van een ontbrekende riolering.

Bij een toekomstige aanleg van de riolering, wordt de rioolvertakking door Farys geplaatst. De buis waarop Farys de aansluiting naar de openbare riolering realiseert, moet zo geplaatst worden dat de uitvoering van een spie/mofverbinding of krimpmofverbinding mogelijk is.

Die buis moet voorzien zijn van een BENOR - merk en van het volgende materiaaltype zijn:

-ofwel grésbuis volgens norm NBN EN 295 met een inwendige diameter van 150 millimeter

-ofwel PVC-buis voor riolering volgens norm NBN T42-108 met inwendige diameter van 160 millimeter.

 

Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De private riolering dient daarom volledig op privaat domein geurdicht afgeschermd te worden van openbare riolering.

Het tegengaan van geurhinder als gevolg van de eigen private riolering dient ook volledig op privaat domein aangepakt te worden. Het is niet toegestaan hiertoe ingrepen te voorzien in het openbaar domein. Om geurhinder als

gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: http://www.farys.be/richtlijnengeurhinder

 

Rioolvertakking:

Voor de toekomstige aansluiting van de privéwaterafvoer op het openbaar rioleringsstelsel moet u een aanvraag indienen. Dit kan:

- via de website: www.farys.be/rioolaansluiting-aanvragen

- per post: FARYS|TMVW, Stropstraat 1, 9000 Gent

- telefonisch: via het nummer 078 35 35 99.

 

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht. FARYS|TMVW voert het gedeelte van de werken op het openbaar domein uit. Als er een bestaande aansluiting aanwezig is (bv een aansluiting op een gracht of ingebuisde gracht), dan moet u deze verplicht gebruiken. Zowel de positie als de diepte van deze aansluiting zijn bindend.

 

De aanvrager moet zich voor de aanleg van de privéwaterafvoer houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen

 

De privéwaterafvoer mag enkel geplaatst worden na goedkeuring van FARYS|TMVW : tijdens een technische evaluatie ter plaatse worden zowel het aansluitpunt als de diepte van de aansluiting bekeken.

 

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden stelsel mogelijk is ( d.i. afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater). De afvalwaterleiding moet hierbij doorgetrokken worden als wachtleiding tot het openbaar domein.

Indien het niet mogelijk is dat het regenwater ter plaatse infiltreert of in een gracht loost voorzien dan ook de wachtleiding voor regenwater naar het openbaar domein.

(Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden. Na deze aanleg mag er enkel nog fecaal water in de septische put lozen.)

 

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put, alle afvalwater en alle afvoeren van toiletten dienen hierop aan te sluiten (zie VLAREM).

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden en zal dit voor de aangelanden eveneens opgelegd worden. Na deze aanleg mag er enkel nog fecaal water in de septische put lozen.

 

De aanleg van een private infiltratie alsook private-putten en -leidingen vóór de rooilijn wordt niet toegestaan. Het plan dient in die zin aangepast te worden.

 

Opritten:

De voorwaarde opgelegd bij dossier 2014/10164 blijft gelden:

 

Er zal slechts één oprit met een breedte van maximum 12 meter op het openbaar domein worden toegestaan. Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn.

 

Na het beëindigen van de werken zullen de opritten op het openbaar domein aangelegd worden door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Opritten op openbaar domein, die niet aangelegd zijn door de stad kunnen worden opgebroken. Dit dient, na de werken, verplicht aangevraagd te worden, het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ trottoirs en opritten in het zoekveld).

Dit document dient bezorgd te worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

De openbare, groene bermen mogen in geen geval verhard blijven, ook verhardingen in steenslag zijn niet toegelaten. In het geval van inbreuken kan de stad deze verhardingen opbreken op kosten van de bouwheer. Alle private parkeerplaatsen moeten via de oprit bereikbaar zijn. De bestaande verhardingen niet dienstig als goedgekeurde oprit, inclusief de bestaande oprit, moeten door de bouwheer worden uitgebroken. De bermen moeten worden vergroend.

 

Artikel 3

Verzoekt de deputatie om volgende aandachtspunten op te leggen aan de aanvrager:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).