Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01472 - OMV_2022012182 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad - Waterstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 09:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01472 - OMV_2022012182 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad - Waterstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg - Aktename 2022_CBS_01472 - OMV_2022012182 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad - Waterstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Mevrouw Eva-Pilar Duran met als contactadres Waterstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg heeft een aanvraag (OMV_2022012182) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 27 januari 2022.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

• Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad

• Adres: Waterstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg

• Kadastrale gegevensafdeling 18 sectie B nr. 196L2

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING MELDING

 

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

 

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad.

 

Volgende rubriek wordt gemeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | bronbemaling | klasse 3 | Nieuw

6,5 m³/jaar

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

* Op 23/12/2020 werd een gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor verbouwen van een eengezinswoning (OMV_2020106590).

* Op 01/07/2021 werd een gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning (OMV_2021031969).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 12/09/1968 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een handelswoning met woongelegenheid. (1968 SA 177)

* Op 17/04/1969 werd een vergunning afgeleverd voor plaatsen van reklame op gevel. (1969 SA 083)

* Op 09/09/1999 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van de voorgevel en het aanbrengen van een uithangbord. (1999/60158)

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

 

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'SYNGEMKOUTER' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 31 januari 2008), ). De locatie is volgens dit RUP gelegen in Z5 - zone voor tuinen en bijgebouwen.

 

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Vrijstellingsbesluit:

Het leggen van verhardingen en niet-overdekte constructies, zoals een vijver of zwembad, zijn vrijgesteld van vergunning tot een gezamenlijke oppervlakte van 80m². Dit wordt zo bepaald in artikel 2.1.8 van het Vrijstellingsbesluit:

 

8° de plaatsing van niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, ingeplant tot op 1 meter van de perceelsgrens of tot tegen een bestaande scheidingsmuur, voor zover de gezamenlijke oppervlakte van dergelijke constructies, met inbegrip van alle bestaande niet-overdekte constructies in zijtuin en achtertuin, 80 vierkante meter niet overschrijdt;

 

Zolang het zwembad voldoet aan de bepalingen van het vrijstellingsbesluit (zie hiervoor) zijn er vanuit stedenbouwkundig oogpunt geen bezwaren tegen de geplande ingreep omdat deze geen ruimtelijke impact heeft.

 

Er wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde dat het zwembad dient aangelegd te worden conform het Vrijstellingsbesluit.

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

 

Bodem en grondwater

Algemeen

De bronbemaling moet voldoen aan onderafdeling 5.53.6.1 van Vlarem II en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM, 2019).

 

Er zal bemaald worden op een diepte van 4 meter. Het grondwaterpeil wordt verlaagd tot max. 2,5 meter onder het maaiveld. In de aanvraag wordt er in addendum R53 ‘overzicht van de bemalingseenheden’ een maximaal dagdebiet van 6,5 m³/dag opgegeven. In de rubriekentabel wordt er gesproken van 6,5 m³/jaar en in de rekentool van de VMM is er sprake van een gemiddeld debiet van een maximum 142 m³/dag en 1.612 m³/jaar. De bemalingsduur wordt geraamd op 15 dagen. Deze tegenstrijdigheden werden per mail dd. 01/02/2022 rechtgezet. Het debiet wordt met goedkeuring van de exploitant aangepast naar 2.340 m³/jaar (= 6,5 m³/u x 24u x 15 dagen).

 

Het grondwater wordt, volgens de aanvraag, via de hemelwaterput op het terrein geloosd in de gemengde riolering.

 

Retourbemaling

In eerste instantie dient het grondwater dat onttrokken wordt zoveel mogelijk terug in de grond gebracht worden buiten de onttrekkingszone. Indien dit technisch niet mogelijk is mag het grondwater geloosd worden. Door de dense bebouwing is er te weinig ruimte voor retourbemaling en in de buurt van de bemalingswerken is geen oppervlaktewater aanwezig.

 

Indien de hemelwaterput voldoende gevuld is om hergebruik mogelijk te maken, wordt het niet aangeraden om de put te vullen met grondwater. Zo blijft het volume van de put beschikbaar voor de opvang van regenwater. In sommige gevallen kan (de kwaliteit van) het grondwater het aanwezige hemelwatersysteem aantasten (werking pomp, aanslag op het sanitair, …). Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

De lozingen van het onttrokken grondwater dienen 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys, via www.farys.be/melden-van-bemaling. Met het oog op een goede werking van de openbare riolering wordt dit als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

Wateroverlast

De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Zettingen

De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen). Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

Droogte

Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt kunnen de effecten van droogte versterken. Deze bemalingen dienen daarom beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk.

 

De bemaling kan starten na de aktename en zal volgens de aanvrager 15 dagen duren. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Op plaatsen waar retourbemaling voor het opnieuw aanvullen van de grondwatertafel niet mogelijk is dient, in uitvoering van de doelstellingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018, meer bepaald Artikel 1.2.2.3°b), op een duurzame manier omgesprongen worden met het opgepompte grondwater. Hiertoe wordt bijkomend volgende bijzondere voorwaarde opgelegd:

 

Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een aftapmogelijkheid voorzien te worden op de lozingsleiding. Het aftappunt moet het eenvoudig en kosteloos hergebruik van grondwater voor particuliere derden, mogelijk maken. Er dient bijkomend voldaan te worden aan volgende eisen:

-          Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het aftappunt, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is.

-          De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Er dient aangegeven te worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is.

Er werd door de Stad een affiche opgemaakt die door de exploitant kan gebruikt worden om de maatregel aan te kondigen. Deze affiche is terug te vinden op de website: https://stad.gent/nl/groen-milieu/omgaan-met-water/hergebruik-van-opgepompt-grondwater-bij-bouwwerven.

De installatie van de aftapmogelijkheid dient te gebeuren bij aanvang van de bemalingswerken. De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie, een foto van de opstelling en de affiche naar de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer.

 

Aspect geluid

In de omgeving zijn woningen aanwezig. De pomp zal continu in werking zijn. Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

Volgende rubriek wordt geakteerd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | bronbemaling: 6,5 m³/u x 24u x 15 dagen | Nieuw

2340 m³/jaar

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door mevrouw Eva-Pilar Duran voor het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad, gelegen Waterstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg, met inrichtingsnummer 20220126-0116, omvattende volgende rubriek:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

53.2.2°a)

Aktename

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1° (netto opgepompt debiet van maximum 30 000 m³ per jaar) | bronbemaling: 6,5 m³/u x 24u x 15 dagen  (Nieuw)

2340 m³/jaar

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. Het zwembad dient aangelegd te worden conform het Vrijstellingsbesluit.

2. De lozingen van het onttrokken grondwater dienen 14 dagen voorafgaand aan de lozing te worden gemeld aan de exploitant van de openbare riolering, zijnde Farys, via www.farys.be/melden-van-bemaling.

3. De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

4. De bemaling kan starten na de aktename en zal volgens de aanvrager 15 dagen duren. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden.

5. Voorafgaande aan de lozing van het bemalingswater dient een aftapmogelijkheid voorzien te worden op de lozingsleiding. Het aftappunt moet het eenvoudig en kosteloos hergebruik van grondwater voor particuliere derden, mogelijk maken. Er dient bijkomend voldaan te worden aan volgende eisen:

* Er dient op elk moment een vrije toegang te zijn vanop de openbare weg naar het aftappunt, waarbij de veiligheid van gebruikers van het water gegarandeerd is.

* De exploitant afficheert de beschikbaarheid van water op een duidelijke manier, zichtbaar vanop de openbare weg van zodra er water ter beschikking is. Er dient aangegeven te worden dat het water niet geschikt is voor menselijke consumptie en dat elk gebruik op eigen risico is.

Er werd door de Stad een affiche opgemaakt die door de exploitant kan gebruikt worden om de maatregel aan te kondigen. Deze affiche is terug te vinden op de website: https://stad.gent/nl/groen-milieu/omgaan-met-water/hergebruik-van-opgepompt-grondwater-bij-bouwwerven.

De installatie van de aftapmogelijkheid dient te gebeuren bij aanvang van de bemalingswerken. De exploitant stuurt uiterlijk op de dag na installatie, een foto van de opstelling en de affiche naar de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

  1. Indien de hemelwaterput voldoende gevuld is om hergebruik mogelijk te maken, wordt het niet aangeraden om de put te vullen met grondwater. Zo blijft het volume van de put beschikbaar voor de opvang van regenwater. In sommige gevallen kan (de kwaliteit van) het grondwater het aanwezige hemelwatersysteem aantasten (werking pomp, aanslag op het sanitair, …).
  2. De exploitant dient alle voorzorgen te nemen om schade aan onroerende goederen binnen de invloedsstraal van een grondwaterwinning te vermijden (bv. zettingen).
  3. Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II.