Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01416 - OMV_2021150054 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van containers bestemd voor huisvestiging van Jeugdhuis Zonder-Naam - met openbaar onderzoek - Dok-Zuid , Metselaarsstraat , Pijndersstraat en Warandestraat , 9000 Gent - Tijdelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:54
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01416 - OMV_2021150054 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van containers bestemd voor huisvestiging van Jeugdhuis Zonder-Naam - met openbaar onderzoek - Dok-Zuid , Metselaarsstraat , Pijndersstraat en Warandestraat , 9000 Gent - Tijdelijke Vergunning 2022_CBS_01416 - OMV_2021150054 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van containers bestemd voor huisvestiging van Jeugdhuis Zonder-Naam - met openbaar onderzoek - Dok-Zuid , Metselaarsstraat , Pijndersstraat en Warandestraat , 9000 Gent - Tijdelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent tijdelijk  de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Kerem Yurtyapan met als contactadres Lourdesstraat 29, 9041 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021150054) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

• Onderwerp: het tijdelijk plaatsen van containers bestemd voor huisvestiging van Jeugdhuis Zonder-Naam

• Adres: Dok-Zuid, Metselaarsstraat, Pijndersstraat en Warandestraat, 9000 Gent

• Kadastrale gegevensafdeling 1 sectie A nr. 2952/2 V7

 

Aanvullende informatie werd ontvangen op 19 oktober 2021. Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 9 november 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag heeft betrekking op een momenteel braakliggend terrein op de hoek van Dok-Zuid en de Metselaarsstraat. Het terrein doet dienst als onofficiële en tijdelijke buurtparking.

 

De aanvraag heeft betrekking op de tijdelijke plaatsing – voor een periode van 2 jaar -  van containers in functie van de jeugd- en jongerenwerking “Jeugdhuis Zonder-Naam”. De containers zijn een tijdelijke oplossing tot een meer permanente ruimte wordt gevonden in de nabije omgeving.

 

De twee containers hebben samen een oppervlakte van 36 m². De hoogte bedraagt 2,85m. Ze worden ingeplant op de hoek van Dok-Zuid en de Metselaarsstraat, naast de inrit tot de parking. Er is geen sanitair voorzien. De ruimtes worden gebruikt voor jeugd- en jongerenwerking.

2.       HISTORIEK

Volgende relevante vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 17/10/1979 werd een vergunning afgeleverd voor het afbreken van bureelgebouw en magazijn. (KW D-35-79)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 23 november 2021 onder ref. AV/411/2021/01433:
Het agentschap Wegen en Verkeer adviseert gunstig betreffende voorliggende aanvraag gezien de aanvraag in overeenstemming is met de vermelde inlichtingen en beperkingen.

Bij de uitvoering van de vergunning dient de aanvrager rekening te houden met de omschreven aandachtspunten.

(zie bijlage op het omgevingsloket)

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'OUDE DOKKEN' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 23 juni 2011). De locatie is volgens dit RUP gelegen in bouwveld Z1u - zone voor stedelijk wonen.

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften; er wordt afgeweken van de toegelaten bestemming en de inrichting van de site.

Bestemming

Aan de noordzijde van deze zone is een kantoorfunctie toegelaten.

  • er wordt jeugd- en jongerenwerking voorzien.

 

Inrichting

De zonegrens langs de straatzijde geldt als verplichte voorbouwlijn.

  • de containers worden niet op de voorbouwlijn geplaatst.

Volgens artikel 4.4.4 VCRO kunnen ook handelingen worden vergund die gericht zijn op het sociaal-culturele of recreatieve medegebruik, naast handelingen gericht op de verwezenlijking van de bestemming. De handelingen gericht op sociaal-cultureel en recreatief medegebruik moeten een beperkte impact hebben zodat ze de verwezenlijking van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen.

 

De plaatsing van containers voor jeugd- en jongerenwerking in de zone voor kantoorfunctie komt op grond van artikel 4.4.4 VCRO voor vergunning in aanmerking aangezien het gaat om tijdelijke constructies. De bestaande parking is een niet-vergunde, maar gedoogde situatie betreft, waarvoor ontwikkelingsplannen zijn. Omdat de containers de ontwikkeling van de site niet zouden verhinderen, wordt de vergunning verleend voor een termijn van twee jaar, die ingaat van zodra de vergunning definitief en niet aanvechtbaar is. De geldigheidsduur van de vergunning wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

De inplanting die niet op de zonegrens = voorbouwlijn wordt voorzien is ruimtelijk aanvaardbaar. De containers worden beperkt achteruit geplaatst op het terrein. Gelet op de tijdelijke ingreep en het feit dat de containers de realisatie van de uiteindelijke bestemming niet in het gedrang zullen brengen, is deze afwijking eveneens aanvaardbaar.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg en gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 17 november 2021 tot 16 december 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag voorziet de tijdelijke plaatsing van twee containers. Gelet op de geringe oppervlakte (met name 36 m²) en het feit dat de geldigheidsduur van de vergunning beperkt wordt tot twee jaar, wordt geoordeeld dat de ruimtelijke impact ervan beperkt is. De inplanting naast de inrit tot de officieuze parking is aanvaardbaar. Er worden geen bomen gerooid en de containers houden voldoende afstand tot de aanwezige bomen.

De aanvraag valt onder de drempelwaarde van het parkeerplan. Bijgevolg zijn er geen fiets-of autoparkeerplaatsen vereist. De doelgroep – kinderen en jongeren uit de buurt – zal zich met de fiets en te voet verplaatsen. Er is voldoende ruimte op de officieuze parking om de fietsen te stallen. De aanvraag zorgt niet voor bijkomende parkeerdruk of overlast op vlak van mobiliteit.

 

CONCLUSIE 

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.    

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen. 

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van containers bestemd voor huisvestiging van Jeugdhuis Zonder-Naam aan de heer Kerem Yurtyapan gelegen te Dok-Zuid , Metselaarsstraat , Pijndersstraat  en Warandestraat , 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Verleent de vergunning voor bepaalde duur vanaf 22 maart 2022 tot en met 22 maart 2024.

Artikel 3

Legt volgende voorwaarden op:

 

Geldigheidsduur vergunning:

De vergunning wordt verleend voor een termijn van twee jaar, die ingaat van zodra de vergunning definitief en niet aanvechtbaar is.

 

Openbaar domein

De toegankelijkheid van de containers mag geen invloed hebben op het openbaar domein. Lees: Trappen of hellingen voor de bereikbaarheid van de containers dienen op het eigen terrein geplaatst te worden en de deuren dienen zeker binnen het eigen perceel open te draaien.

 

Riolering

Daar geen interne riolering voorzien wordt kunnen geen afvalwater-producerende installaties voorzien worden. De regenwaterafvoer van het dak dient bijgevolg binnen het perceel geïnfiltreerd.

 

Externe adviezen

-      Agentschap Wegen en Verkeer: de voorwaarden opgenomen in het advies van Agentschap Wegen en Verkeer (advies van 23 november 2021, met kenmerk AV/411/2021/01433) moeten strikt nageleefd worden. 

   

Artikel 4

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:


Uitzetten en controle bouwlijn

Na het uitzetten van de bouwlijn moet de aanvrager het aanvraagformulier overmaken aan de Dienst Coördinatie – Landmeetcel, Botermarkt 1, 9000 Gent óf door het aanvraagformulier digitaal op te sturen naar landmeetcel@gent.be. Na ontvangst van het aanvraagformulier tot controle van de bouwlijn/rooilijn zal de bevoegde stadsdienst instaan voor deze controle. Indien de bouwheer start met de werken alvorens het proces-verbaal van aflijning te hebben ontvangen, is hij geheel verantwoordelijk voor alle gedane kosten.

 

 

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.