Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01483 - OMV_2022012594 - melding voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie ( GTNDL ) voor mobiele telecommunicatie - Nekkersberglaan 330-658, 9000 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 09:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01483 - OMV_2022012594 - melding voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie ( GTNDL ) voor mobiele telecommunicatie - Nekkersberglaan 330-658, 9000 Gent - Aktename 2022_CBS_01483 - OMV_2022012594 - melding voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie ( GTNDL ) voor mobiele telecommunicatie - Nekkersberglaan 330-658, 9000 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

ORANGE BELGIUM NV met als contactadres Bourgetlaan 3, 1140 Evere heeft een aanvraag (OMV_2022012594) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 28 januari 2022.

 

De melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een Orange zendinstallatie ( GTNDL ) voor mobiele telecommunicatie

• Adres: Nekkersberglaan 330-658, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 9 sectie I nr. 69F

 


Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 3 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING MELDING

1.  BESCHRIJVING VAN DE GEMELDE INRICHTING OF ACTIVITEIT

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse.

De melding heeft betrekking op het exploiteren van een Orange zendinstallatie ( GTNDL ) voor mobiele telecommunicatie.

 

Volgende rubriek wordt gemeld:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

12.3.1°

accumulatoren: vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 | Back-up batterijen in technische kast | klasse 3 | Nieuw

14400 VAh

 

2.  HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

  • Op 24/09/2021 werd een melding wegens ongegrond/niet rechtsgeldig niet afgeleverd voor het exploiteren van een orange zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie (OMV_2021150903).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 23/04/1975 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen van de residentie "elektra". (KW N-1-75)
  • Op 30/04/1997 werd een vergunning afgeleverd voor gevelrenovatie  + renovatie inkomhallen, containerbergingen en riolering van een appartementsgebouw. (1997/2007)
  • Op 27/10/1998 werd een vergunning afgeleverd voor renoveren appartementsgebouw  electra, meer bepaald de achtergevel. (1997/2315)
  • Op 10/12/1998 werd een vergunning afgeleverd voor aanbrengen antennes op flatgebouw. (1998/1397)
  • Op 21/10/2005 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een nieuwe mast (hoogte 5,50 m), op een nieuwe draagstructuur op het dak van de 'residentie elektra' en het ophangen van 3 umts antennes aan deze nieuwe mast. het bijplaatsen van een outdoorkast voor umts op deze nieuwe draagstructuur. (2004/519)
  • Op 22/05/2009 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwing van vier studio's tot twee éénslaapkamer appartementen en een tweeslaapkamer appartement (regularisatiedossier). (2009/103)

 

 

BEOORDELING MELDING

 

3.  TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

BEVOEGDHEID

De melding maakt geen deel uit van een vergunningsaanvraag waarvoor de Vlaamse overheid of de deputatie bevoegd is.

 

ONDERZOEK MELDINGSPLICHT, NIET-VERBODEN KARAKTER EN STEDENBOUWKUNDIGE INPLANTING

De gemelde exploitatie is louter en alleen in de derde klasse ingedeeld, de exploitatie ervan is dus meldingsplichtig.

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3, §3 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid betreffende verbods- en afstandsregels.

De gemelde exploitatie is niet verboden.

 

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.
 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

De voorgestelde inrichting of activiteiten zijn in overeenstemming met de voorgeschreven planologische bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften.

 

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

 

De melding is in overeenstemming met de voorschriften.

 

CONCLUSIE

Het college van burgemeester en schepenen van Stad Gent is bevoegd voor de aktename.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden en de inplanting van de inrichting is in overeenstemming met de stedenbouwkundige voorschriften conform artikel 4.1.1.1 van Vlarem II.

 

4.  OMGEVINGSTOETS

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

De back-up batterijen dienen opgesteld te worden in een speciaal daartoe voorziene ruimte. De opstelling zal gebeuren in een technische kast. De gebruikte radiokasten zijn allen uitgerust met een alarmsysteem om temperatuur- en omgevingsverschillen te detecteren. Deze staan geconnecteerd met de alarmcentrale van de operator, die 24/24u bemand is.

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

In de aanvraag worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd. Er wordt dus aangenomen dat de aanvraag zich situeert binnen de afgeleverde stedenbouwkundige vergunningen. Er mogen geen stedenbouwkundige handelingen gebeuren zonder vergunning. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

 

CONCLUSIE

Het gevraagde project is milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving.

De gevraagde melding wordt geakteerd.

 

Volgende rubriek wordt geakteerd:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

12.3.1°

accumulatoren: vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 | Back-up batterijen in technische kast | Nieuw

14400 VAh

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen dient akte te nemen van de ingediende melding. Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door ORANGE BELGIUM nv (O.N.:0456810810) voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie ( GTNDL ) voor mobiele telecommunicatie, gelegen Nekkersberglaan 330-658, 9000 Gent, met inrichtingsnummer 20210923-0081, omvattende volgende rubriek:

Rubriek

Conclusie

Omschrijving

Hoeveelheid

12.3.1°

Aktename

accumulatoren: vast opgestelde batterijen waarvan het product van de capaciteit, uitgedrukt in Ah, met de klemspanning, uitgedrukt in V, meer bedraagt dan 10.000 | Back-up batterijen in technische kast  (Nieuw)

14400 VAh

 

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

 

Bijzondere voorwaarden voor de ingedeelde inrichting of activiteit:

1. Er mogen geen stedenbouwkundige handelingen gebeuren zonder vergunning.

 

De algemene en sectorale milieuvoorwaarden van titel II van het VLAREM:

De integrale en geconsolideerde tekst van titel II van het VLAREM is raadpleegbaar op de Milieunavigator, via de link:  https://navigator.emis.vito.be/

Bij wijziging van VLAREM wordt de exploitant geacht de meest actuele versie van de van toepassing zijnde bepalingen na te leven.

 

Artikel 3

Er worden geen aandachtspunten meegegeven.