Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01403 - OMV_2021180698 K - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een inkomdeur - zonder openbaar onderzoek - Louis De Smetstraat 40 en Wazenaarstraat 1D, 9050 Gent - Ledeberg - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01403 - OMV_2021180698 K - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een inkomdeur - zonder openbaar onderzoek - Louis De Smetstraat 40 en Wazenaarstraat 1D, 9050 Gent - Ledeberg - Vergunning 2022_CBS_01403 - OMV_2021180698 K - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een inkomdeur - zonder openbaar onderzoek - Louis De Smetstraat 40 en Wazenaarstraat 1D, 9050 Gent - Ledeberg - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

De heer Bert Van Hove met als contactadres Petrus De Meyerestraat 14, 9050 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021180698) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 10 december 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: plaatsen van een inkomdeur

• Adres: Louis De Smetstraat 40 en Wazenaarstraat 1D, 9050 Gent - Ledeberg

Kadastrale gegevens: afdeling 20 sectie A nr. 58Z

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 23 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 3 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag is gelegen in de Sas- en Bassijnwijk in Gentbrugge. Deze wijk, gelegen in de 19e eeuwse stadsgordel, kent een hoge bebouwingsgraad en wordt voornamelijk gekenmerkt door rijwoningen.

 

Het pand van aanvraag betreft een handelshuis bestaande uit een hoofdgebouw van 2,5 bouwlagen afgewerkt met een zadeldak, het hoofdgebouw bevindt zich aan de zijde van de Louis De Smetstraat. Achter het hoofdgebouw staan verschillende bijgebouwen waarin tevens een winkel is voorzien. Het pand maakt deel uit van een groter geheel met magazijnen in het binnengebied, die net als de winkel toegankelijk zijn via een onderdoorrit in de Wazenaarstraat.


Op 29/04/2010 werd een vergunning afgeleverd waarbij het pand werd afgesplitst van de eengezinswoning Louis De Smetstraat 40 (zie Punt 2 Historiek). Hierbij werd de ingang van voorliggende woning nr. 42 voorzien via de winkel palend aan het binnengebied en dus via de onderdoorrit in de Wazenaarstraat. Voorliggende aanvraag voorziet de plaatsing van een inkomdeur aan de voorgevel zijde Louis De Smetstraat. Daartoe wordt de bestaande raamopening doorgetrokken naar beneden en het raam vervangen door een glazen deur en raamvlak.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 08/07/1964 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van 2 woonhuizen tot autobergplaatsen. (1964 LE 3050)
  • Op 22/11/1965 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van silo’s en het bouwen van een garage. (1965 LE 3267)
  • Op 16/01/1997 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een stapelplaats tot 4 appartementen. (1996/20222)
  • Op 11/06/1998 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een stapelplaats tot een meergezinswoning met 6 woongelegenheden. (1998/20076)
  • Op 29/04/2010 werd een vergunning afgeleverd voor het splitsen van een woning + winkel in 2 woningen + winkel. (2010/20042)
  • Op 02/08/2012 werd een vergunning afgeleverd voor de regularisatie van een splitsing woning. (2012/20107)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg SAS- EN BASSIJNWIJK, goedgekeurd op 9 februari 1996, en is bestemd als klasse 3 voor tuinstrook en binnenkern en zone A voor woningen.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag wijzigt noch de bebouwde, noch de verharde oppervlakte waardoor de impact op aanpalenden en bijgevolg de omgeving beperkt is. De plaatsing van de inkomdeur in de voorgevel betekent een meerwaarde voor deze eengezinswoning. Hierdoor verkrijgt zowel de woning als het winkelgedeelte een eigen toegang. De belichting van de ruimte wordt bovendien verzekerd door de oorspronkelijke raamopening te vervangen door een glazen deur met een boven- en naastgelegen raamvlak. Dit bevordert tevens de levendigheid in de plint en vergroot de inpasbaarheid van de woning in zijn omgeving. 

 

Uit de ingediende foto’s kan afgeleid worden dat er ook inpandig grote werken worden uitgevoerd. Voorliggende aanvraag doet hier geen uitspraak over. Eventuele meldings- en/of  vergunningsplichtige handelingen aan de binnenkant van het pand maken moeten via regularisatie aangevraagd worden. Dit wordt opgenomen als opmerking.

 

Voorliggende aanvraag wordt mits toepassing van de bijzondere voorwaarden als gunstig beoordeeld.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor plaatsen van een inkomdeur aan de heer Bert Van Hove gelegen te Louis De Smetstraat 40 en Wazenaarstraat 1D, 9050 Gent - Ledeberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:
Openbaar domein:

Bij het vastleggen van de vloerpassen en dorpelpeilen van het gebouw moet de bouwheer rekening houden met het bestaande peil van de dichtst bijgelegen rand van de openbare verhardingen. Het openbaar domein (zowel verharde als onverharde stroken) wordt aangelegd met een dwarshelling van 2% richting de as van de straat. De peilen van de bestaande verhardingen worden niet aangepast in functie van aanpalende bouwwerken. Er worden ook geen trappen en/of hellingen toegestaan op het openbaar domein om de gebouwen toegankelijk te maken.

 

Deuren en ramen op het gelijkvloers mogen niet opendraaien over openbaar domein.


 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Huisnummering:

Met betrekking tot de gevraagde adreswijziging dient contact opgenomen te worden met de dienst Burgerzaken. Dit kan via e-mail (huisnummering@stad.gent), telefonisch (09/266.72.39 of 09/266.73.89) of met de post (Dienst Burgerzaken – Huisnummering, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent).

 

Inpandige werken:

Eventuele meldings- en/of vergunningsplichtige handelingen aan de binnenkant van het pand maken geen deel uit van deze aanvraag en moeten via regularisatie aangevraagd worden.

 

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post: Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent. U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).