Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01413 - OMV_2021167746 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatiewerken sporthal Keiskant, het bouwen van een fietsenstalling en het heraanleggen van verharding - met openbaar onderzoek - Keiskantstraat 3, 9031 Drongen - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:54
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01413 - OMV_2021167746 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatiewerken sporthal Keiskant, het bouwen van een fietsenstalling en het heraanleggen van verharding - met openbaar onderzoek - Keiskantstraat 3, 9031 Drongen - Vergunning 2022_CBS_01413 - OMV_2021167746 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatiewerken sporthal Keiskant, het bouwen van een fietsenstalling en het heraanleggen van verharding - met openbaar onderzoek - Keiskantstraat 3, 9031 Drongen - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING OPDRAVER met als contactadres Stropstraat 1, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021167746) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 28 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: de renovatiewerken aan sporthal Keiskant, het bouwen van een fietsenstalling en het heraanleggen van verharding

• Adres: Keiskantstraat 3, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens:

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 23 november 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 31 januari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag heeft betrekking op de sporthal Keiskant, gelegen in de deelgemeente Drongen.

 

De aanvraag omvat de volgende werken:

-      Het renoveren van een gedeelte van de sporthal. Het gaat om het gedeelte aan de inkom, waar zich het sanitair en de kleedkamers bevinden. De dakstructuur wordt afgewerkt met isolatie en een nieuwe dakdichting (plat dak). De hellende dakvlakken worden omgevormd naar een plat dak. Het gaat om een oppervlakte van ca. 330 m². De lichtstraat in het dak wordt verwijderd. De nokhoogte ligt op 3,40 m hoog. Er gebeuren interne aanpassingen met stabiliteitsingrepen. De nieuwe geveldelen worden afgewerkt in een lichtgrijs plaatmateriaal met zwart aluminium schrijnwerk. De footprint van het gebouw blijft behouden.

-      Er wordt een afwijking gevraagd omtrent de aanleg van het nieuwe dak als groendak.

-      Het oprichten van een fietsenstalling aan de inkom. De stalling is 2,40 m diep, 10,00 m breed en 2,30 m hoog. De stalling biedt ruimte voor 12 fietsen en 2 buitenmaatse fietsen. De stalling wordt uitgevoerd in staal en een transparante beplating.

-      Het vernieuwen van de verharding aan de inkom door een waterdoorlatende verharding (oppervlakte: 239,57 m²). Er wordt geïnfiltreerd op de naastliggende groenzone.

2.       HISTORIEK

De volgende relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed:

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 07/04/2011 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van de sporthal (2011/10002).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 8 december 2021 onder ref. 028358-012/KH/2021.


Bijzondere aandachtspunten:

  • Compartimentering van de evacuatieweg;
  • Evacuatie: draairichting van de deuren;
  • Brandweerstand structurele elementen en dakstructuur;
  • Eisen omtrent brandklasse van gevels, verlaagde plafonds en bekledingsmaterialen voor platte daken;
  • Sporthal Keiskant dient gemeld te worden via het online portaal. Het beëindigen van de werken moet gemeld worden aan de brandweer via de website www.brandweerzonecentrum.be/preventie teneinde een controlebezoek te kunnen laten plaatsvinden.

 

Gunstig advies van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie van de Civiele Veiligheid afgeleverd op 7 december 2021 onder ref. 2021110065.

 

De volledige adviezen zijn raadpleegbaar via het omgevingsloket.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Keiskant' (definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 10/02/2005), en is bestemd tot ‘zone voor sportterrein’.

 

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften, maar wijkt af van de volgende punten:

 

Onderwerp

Voorschriften

Ontwerp

Inrichting plat dak.

Bij het gebruik van een plat dak is een vegetatiedak verplicht.

Er wordt een gedeelte van het hellend dak omgevormd naar een plat dak, zonder de aanleg ervan als vegetatiedak.

 

Toetsing:

Overeenkomstig artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan beperkt afgeweken worden van de stedenbouwkundige voorschriften van een RUP, wat betreft de perceelsafmetingen, de afmetingen en de inplanting van de constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen.

 

De afwijking op de voorschriften van het RUP is niet aanvaardbaar om volgende redenen:

-      De platte dakstructuur wordt voor een oppervlakte van 330 m² integraal vernieuwd. Er wordt ook een gedeelte met hellende daken omgezet naar platte daken. Er gebeurt geen aansluiting op een hemelwaterput.

-      De motivatie dat het bestaande platte dak niet voorzien is van een vegetatiedak en de dakstructuur hierop niet voorzien is, kan niet worden gevolgd. De dakstructuur wordt vernieuwd en er gebeuren interne aanpassingen met stabiliteitswerken (o.a. het plaatsen van nieuwe stalen liggers). Bijgevolg kan het nieuwe dak worden aangelegd als groendak. De vernieuwde dakoppervlakte wordt beschouwd als een nieuwe dakoppervlakte en moet bijgevolg aangelegd worden als vegetatiedak cfr. het RUP.

-      Er wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde dat het nieuwe plat dak als groendak moet worden aangelegd conform artikel 14 van het algemeen bouwreglement. Een groendak is een dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per m².

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is niet in overeenstemming met artikel 14 van dit reglement:

Dit artikel verplicht elke nieuwe dakoppervlakte met een hellingsgraad tot 15 graden aan te leggen als een groendak bij nieuwbouw, herbouw en bij verbouwing (al dan niet met uitbreiding).

Op gemotiveerd verzoek van de aanvrager kunnen bedrijfsgebouwen en -constructies opgericht

voor activiteiten of functies die weinig of geen hergebruik van hemelwater toelaten,

eveneens worden vrijgesteld van de verplichting om een groendak aan te leggen.

Toetsing:

Niet conform.

Beoordeling:

Er kan geen afwijking worden toegestaan. Er wordt ca. 330 m² nieuwe dakoppervlakte gecreëerd en herbruik van het hemelwater is mogelijk aangezien het sanitair eveneens wordt vernieuwd.

Er wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde dat het nieuwe plat dak als groendak moet worden aangelegd conform artikel 14 van het algemeen bouwreglement. Een groendak is een dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per m².

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

 

Gewestelijke verordening toegankelijkheid

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, maar wel in infiltratiegevoelig gebied.

Het dak van het gelijkvloerse volume met sanitair en kleedkamers wordt vernieuwd. Er gebeuren intern ook grondige verbouwingswerken met een impact op de riolering en op de stabiliteit. Gelet op de ligging in infiltratiegevoelig gebied kan er geen afwijking worden toegestaan op het RUP en op het algemeen bouwreglement omtrent de inrichting van het plat dak als groendak.

 

Er wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde dat het nieuwe plat dak als groendak moet worden aangelegd conform artikel 14 van het algemeen bouwreglement. Een groendak is een dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per m². Een groendak heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel. Zodoende wordt in alle redelijkheid geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding beperkt is.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening en heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. Dit wil zeggen dat er voor voorliggend project een project-m.e.r.-screening moet opgemaakt worden.

Een project-m.e.r.-screeningsnota is toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Na onderzoek van de kenmerken van het project, de locatie van het project en de kenmerken van de mogelijke milieueffecten, wordt geoordeeld dat geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals ook uit de project-m.e.r.-screeningsnota blijkt. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat een nieuw project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 3 december 2021 tot 1 januari 2022.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Algemeen

De werken hebben geen impact op de aanwezige groenstructuren. De aanvraag heeft geen impact op het bestaande aantal parkeerplaatsen. Met de werken wordt de sporthal niet uitgebreid. Het bestaande mobiliteitsprofiel wijzigt niet met deze aanvraag.

 

Renovatie sporthal

De renovatie wordt gunstig geadviseerd. Het optrekken van de kroonlijsthoogte is zeer beperkt en is aanvaardbaar. De afwerking van de nieuwe geveldelen gebeurt in kwalitatieve materialen. Dit verhoogt de beeldkwaliteit van de sporthal.

De werken voorzien een gedeeltelijke vernieuwing van de dakstructuur naar een plat dak. Het gaat om een integrale vernieuwing waarbij constructief tegemoet kan gekomen worden om een groendak te voorzien. Het voorzien van een groendak voorziet in een verbeterde infiltratie van het regenwater. Gelet op het publiek karakter van dit gebouw vormt het voorzien van een groendak eveneens een voorbeeldfunctie.

Er kan bijgevolg geen afwijking worden toegestaan omtrent de afwerking als groendak. Dit wordt opgelegd als bijzondere voorwaarde.

 

Fietsenstalling

De plaatsing van de fietsenstalling wordt gunstig geadviseerd. Dit heeft een ruimtelijk beperkte impact en biedt een kwalitatieve en veilige stallingsmogelijkheid voor mensen die met de fiets komen.

 

Verharding

Het vernieuwen van de verharding heeft een ruimtelijk beperkte impact. De aanleg in waterdoorlatende verharding wordt gunstig geadviseerd.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor de renovatiewerken sporthal Keiskant, het bouwen van een fietsenstalling en het heraanleggen van verharding aan TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING opdraver (O.N.:0200068636) gelegen te Keiskantstraat 3, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

        

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Groendak

Het nieuwe plat dak als groendak moet worden aangelegd conform artikel 14 van het algemeen bouwreglement. Een groendak is een dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per m².

 

Externe adviezen:

-      Brandweer: de brandweervoorschriften, die betrekking hebben op deze omgevingsvergunning, moeten strikt nageleefd worden (zie advies van 8 december 2021 met kenmerk 028358-012/KH/2021).

-      De voorwaarden opgenomen in het advies van FOD Binnenlandse Zaken, Algemene Directie van de Civiele Veiligheid (advies van 07/12/2021, met kenmerk 2021110065) moeten strikt nageleefd worden.

 

Riolering

De regenwaterafvoer (RWA) van de nieuwe fietsenstalling mag in geen geval aangesloten worden op de vuilwaterleiding (DWA) van het interne rioleringsstelsel. Deze dient te infiltreren, aangesloten te worden op de regenwaterput of op de interne RWA leiding.

 

Afvalwater (DWA) is aan te sluiten op de interne DWA leiding. Toiletten zijn aan te sluiten op de (bestaande) septische put.

       

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail:tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

     

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. U maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s.