Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01482 - OMV_2021174987 - aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van een tijdelijke bemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken en het uitgraven van verontreinigde grond - zonder openbaar onderzoek - Dok-Noord 3, 9000 Gent - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 09:04
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01482 - OMV_2021174987 - aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van een tijdelijke bemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken en het uitgraven van verontreinigde grond - zonder openbaar onderzoek - Dok-Noord 3, 9000 Gent - Weigering 2022_CBS_01482 - OMV_2021174987 - aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van een tijdelijke bemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken en het uitgraven van verontreinigde grond - zonder openbaar onderzoek - Dok-Noord 3, 9000 Gent - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

CLEAN TECH INVESTMENTS BVBA met als contactadres Gemeenschappenlaan 100, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe heeft een aanvraag (OMV_2021174987) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 24 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: het exploiteren van een tijdelijke bemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken en het uitgraven van verontreinigde grond

• Adres: Dok-Noord 3, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 1 sectie A nrs. 2729/2 S2, 2735C2, 2735E2 en 2735D2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 14 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

 

Het betreft een aanvraag voor het exploiteren van een tijdelijke bemaling

 

De bemaling is technisch noodzakelijk voor het uitvoeren van bouwkundige werken en lokale diepere uitgraving in functie van ontgraving van de verontreiniging binnen de contouren van de bouwput. Om de impact van de bemaling op de omgeving zoveel mogelijk te beperkten, wordt de bemaling binnen waterkerende wanden uitgevoerd die aangezet worden op 17 meter diepte, minimum één meter onder de diepste basis van de discontinue leemlaag. Binnen de wanden wordt het grondwater maximaal tot 7 m-mv verlaagd. De bemaling wordt actief gezet gedurende 12 maanden en wordt uitgevoerd in laag HCOV 0100 en HCOV 0640.

Er werd in de bemalingsstudie rekening gehouden met de meest recente gegevens. Bij de berekeningen van de debieten werd ook rekening gehouden met de lokale diepere uitgraving ifv de verontreiniging.

 

Volgende rubrieken worden aangevraagd:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.4.2°

lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | Indien het bemalingswater concentraties bevat hoger dan de opgelegde concentraties van het indelingscriterium maar lager dan de lozingsnorm, zal het bemalingswater via een RWA-leiding geloosd worden in het Handelsdok. Het initieel debiet is begroot op 40 m³/u. | klasse 2 | Nieuw

40 m³/uur

3.6.3.2°

afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat - andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 5 m³/u tot en met 50 m³/u) | Indien het bemalingswater verontreinigd is met parameters boven de lozingsnorm, zal het bemalingswater eerst gezuiverd worden tot aan de aangevraagde concentraties van de lozingsnorm. Het maximale debiet is begroot op 40 m³/u. | klasse 2 | Nieuw

40 m³/uur

53.2.2°b)2°

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°  met een netto opgepompt debiet van meer dan 30 000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder maaiveld | De bemalingsduur is ingeschat op 12 maanden. Het totaal opgepompte volume is begroot op 136.875 m³/jr. | klasse 2 | Nieuw

136875 m³/jaar

 

Volgende bijstelling van de sectorale voorwaarden wordt aangevraagd:
 

Artikel: 4.2.5.1.1 §1

Omschrijving: Controle-inrichting voor lozingen van afvalwaters

Motivatie: Aangezien het een tijdelijke bemaling en tijdelijke lozing betreft wordt er geen meetgoot en speciale meetapparatuur geplaatst. Er wordt enkel een staalname kraan voorzien, de debietmeter die geplaatst wordt, is conform Vlarem II artikel 5.53.3.32. §12 (meetinrichting tijdelijke bemaling).

Voorstel: staalnamekraantje + debietmeter (meetinrichting tijdelijke bemaling)


 

HISTORIEK

Volgende relevante vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

 • Op 28/10/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het slopen van een fabrieksgebouw met bijhorende verhardingen en constructies (OMV_2021134376). Dit dossier is momenteel in beroep.

 

Stedenbouwkundige vergunningen

 • Op 10/08/1970 werd een vergunning afgeleverd voor het heroprichten van een door brand geteisterd atelier, mits wijziging van de bestaande voorgevel. (Litt. D-18-70)
 • Op 14/08/1970 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een vensterraam in de voorgevel tot toegangsdeur van een tentoonstellingszaal, volgens de aanduidingen van bijgaand plan en met uisluiting van alle andere werken. (KW D-14-70)
 • Op 19/04/1971 werd een vergunning afgeleverd voor het herbouwen van de door brand vernielde 3e bovenverdieping van het bureelgebouw. (Litt. D-4-71)
 • Op 22/05/1973 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een gedeelte van de fabrieksgebouwen binnen het complex  (gebouw k). (KW D-9-73)
 • Op 27/08/1973 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van 2 industriegebouwen: a) hall "r" voor montage van electrische apparaten en b) hall "t" voor balanceren van onderdelen voor machines en aanbrengen van buitenwandbekleding aan bestaand gebouw. (Litt. S-23-73)
 • Op 27/12/1973 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een electriciteitscabine 12 kv en een "testhouse" binnen het bedrijf. (Litt. D-11-73)
 • Op 20/06/1989 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van werkhuizen en het slopen van 2 gebouwen. (1989/248)
 • Op 10/05/1994 werd een vergunning afgeleverd voor het slopen van een portierswoning. (1994/41)
 • Op 28/11/1996 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een showroom en kantoren. (1996/549)

 

Milieuvergunningen

 • Op 13/09/2007 werd door  de deputatie een vergunning afgeleverd voor het verder exploiteren van een glasfabriek. (3991/E/2)


 


BEOORDELING AANVRAAG

EXTERNE ADVIEZEN

Volgende externe adviezen zijn gegeven:

 • Geen advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 15 december 2021
 • Voorwaardelijk gunstig advies van VMM afgeleverd op 24 december 2021
 • Voorwaardelijk gunstig advies van VMM afgeleverd op 27 januari 2022
 • Geen tijdig advies van De Vlaamse Waterweg nv. De adviesvraag is verstuurd op 14/12/2021. Op 1 februari 2022 is nog géén advies ontvangen. Omdat de decretaal omschreven adviestermijn verstreken is, kan aan de adviesvereiste voorbij gegaan worden.
 • Voorwaardelijk gunstig advies van FARYS afgeleverd op 14 januari 2022

 

De externe adviezen kunnen geraadpleegd worden via: https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

 


TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in industriegebied en ambachtelijke bedrijven en kmo's volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.
Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop.

De gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote

ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van schadelijke aard.. Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'ACEC' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 6 april 2006), zone Z8, zone voor industrie
 

De voorgestelde inrichting of activiteiten zijn in overeenstemming met de voorgeschreven planologische bestemming en de stedenbouwkundige voorschriften.

 

Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

 

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en latere wijzigingen.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 


WATERPARAGRAAF

Het project situeert zich in het stroomgebied van het Handelsdok (beheer : de Vlaamse Waterweg). Het is niet gelegen in effectief of mogelijks overstromingsgebied.

 

De onttrekking en lozing van het grondwater is een ingedeelde activiteit. De lozing/grondwaterwinning moet te allen tijde voldoen aan de toepasselijke algemene en sectorale voorwaarden van Vlarem II (en de bijzondere voorwaarden) waardoor verontreiniging zal voorkomen worden.

 

Er kan momenteel niet geoordeeld worden of de aanvraag de watertoets doorstaat (zie verder).

 


PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening en heeft betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. Dit wil zeggen dat er voor voorliggend project een project-m.e.r.-screening moet opgemaakt worden.

Een project-m.e.r.-screeningsnota is toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Na onderzoek van de kenmerken van het project, de locatie van het project en de kenmerken van de mogelijke milieueffecten, wordt geoordeeld dat geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, zoals ook uit de project-m.e.r.-screeningsnota blijkt. Er kan redelijkerwijze aangenomen worden dat een nieuw project-MER geen nieuwe of bijkomende gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten, zodat de opmaak ervan dan ook niet noodzakelijk is.

 


BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.
 


OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Op 28/10/2021 werd een voorwaardelijke vergunning verleend voor het slopen van een fabrieksgebouw met bijhorende verhardingen en constructies (OMV_2021134376). Echter is men tegen deze vergunning in beroep gegaan. De beroepsprocedure is nog lopende.  

 

Intussen werd ook een gemengde omgevingsaanvraag (OMV_2021134375) ingediend voor ‘het realiseren van een project bestaande uit 2 gebouwen (gebouw ABC omvat 32 woningen, 68 appartementen, 1 kantoorruimte en 2 winkelruimtes; gebouwencomplex D omvat 3 wonigen 30 appartementen en 3 kantoren, de aanleg van een ondergrondse parkeergarage’. Op het dossier werden verschillende bezwaarschriften ingediend.

Aangezien er tot op vandaag geen uitvoerbare omgevingsvergunning is voor de stedenbouwkundige handelingen, wordt voorliggende aanvraag ongunstig geadviseerd door de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning van de stad Gent.

 

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten

Om de impact van de exploitatie van de bemaling op de omgeving in te schatten dient eerst duidelijk te zijn hoe de stedenbouwkundige handelingen zullen uitgevoerd worden.

 CONCLUSIE

Om de impact van de exploitatie van de bemaling op de omgeving in te schatten dient eerst duidelijk te zijn hoe de stedenbouwkundige handelingen zullen uitgevoerd worden.

Bijgevolg is het verslag ongunstig.

 

Volgende rubrieken worden ongunstig beoordeeld:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.4.2°

lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | Indien het bemalingswater concentraties bevat hoger dan de opgelegde concentraties van het indelingscriterium maar lager dan de lozingsnorm, zal het bemalingswater via een RWA-leiding geloosd worden in het Handelsdok. Het initieel debiet is begroot op 40 m³/u. | Nieuw

40 m³/uur

3.6.3.2°

afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat - andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 5 m³/u tot en met 50 m³/u) | Indien het bemalingswater verontreinigd is met parameters boven de lozingsnorm, zal het bemalingswater eerst gezuiverd worden tot aan de aangevraagde concentraties van de lozingsnorm. Het maximale debiet is begroot op 40 m³/u. | Nieuw

40 m³/uur

53.2.2°b)2°

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°  met een netto opgepompt debiet van meer dan 30 000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder maaiveld | De bemalingsduur is ingeschat op 12 maanden. Het totaal opgepompte volume is begroot op 136.875 m³/jr. | Nieuw

136875 m³/jaarIn het kader van voorliggende vergunningsprocedure werden externe adviezen aangeleverd, die men kan raadplegen via https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/. Bij het indienen van een nieuwe vergunningsaanvraag worden de aandachtspunten en voorwaarden uit deze adviezen bij voorkeur opgenomen in het dossier.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen weigert de omgevingsvergunning voor het exploiteren van een tijdelijke bemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken en het uitgraven van verontreinigde grond aan CLEAN TECH INVESTMENTS bvba (O.N.:0508811718) gelegen te Dok-Noord 3, 9000 Gent.

 

De rubrieken voor de inrichting/activiteit Bemaling Dok Noord 3 met inrichtingsnummer 20211115-0046 beslist het college als volgt:

 

Geweigerde rubrieken:

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.4.2°

lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | Indien het bemalingswater concentraties bevat hoger dan de opgelegde concentraties van het indelingscriterium maar lager dan de lozingsnorm, zal het bemalingswater via een RWA-leiding geloosd worden in het Handelsdok. Het initieel debiet is begroot op 40 m³/u. | Nieuw

40 m³/uur

3.6.3.2°

afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat - andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 5 m³/u tot en met 50 m³/u) | Indien het bemalingswater verontreinigd is met parameters boven de lozingsnorm, zal het bemalingswater eerst gezuiverd worden tot aan de aangevraagde concentraties van de lozingsnorm. Het maximale debiet is begroot op 40 m³/u. | Nieuw

40 m³/uur

53.2.2°b)2°

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°  met een netto opgepompt debiet van meer dan 30 000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder maaiveld | De bemalingsduur is ingeschat op 12 maanden. Het totaal opgepompte volume is begroot op 136.875 m³/jr. | Nieuw

136875 m³/jaar