Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01414 - OMV_2021166414 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning na afbraak van de veranda, het bouwen van een carport - met openbaar onderzoek - Gemberstraat 4, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:54
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01414 - OMV_2021166414 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning na afbraak van de veranda, het bouwen van een carport - met openbaar onderzoek - Gemberstraat 4, 9052 Zwijnaarde - Vergunning 2022_CBS_01414 - OMV_2021166414 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning na afbraak van de veranda, het bouwen van een carport - met openbaar onderzoek - Gemberstraat 4, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Quentin Van Thillo - Imke Matthys met als contactadres Amelia Earhartlaan 9/102, 9051 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021166414) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 29 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning na afbraak van de veranda, het bouwen van een carport

• Adres: Gemberstraat 4, 9052 Zwijnaarde

Kadastrale gegevens: afdeling 24 sectie C nr. 88D2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 23 november 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De te verbouwen woning bevindt zich langs de Gemberstraat in de deelgemeente Zwijnaarde. De onmiddellijke omgeving bestaat uit vrijstaande en gesloten eengezinswoningen.

 

Het pand in kwestie betreft een vrijstaande eengezinswoning bestaande uit één bouwlaag en een hellend dak. De woning bestaat uit een hoofdvolume en een veranda.

 

Met deze aanvraag wordt de gelijkvloerse veranda gesloopt en vervangen door een nieuwe aanbouw van 3,90 m diep en 9,44 m lang. De totale bouwdiepte na verbouwing (incl. hoofdvolume) bedraagt 18,10 m. De nieuwe dakrand ligt op een hoogte van 4,01 m. Bij de aanbouw wordt een terras aangelegd in waterdoorlatende klinkers van 45,50 m² groot.

 

In de rechter zijtuinstrook wordt een houten carport opgericht van 6,00 m lang, 3,00 m breed en 2,85 m hoog. Er wordt 1,35 m afstand gehouden tot de perceelsgrens. De carport bevindt zich 5,00 m achter de voorbouwlijn. De inpandige garage met oprit wordt behouden. In functie van de bereikbaarheid van de carport wordt de voortuin bijkomend verhard in waterdoorlatende klinkers (33 m²).

 

Voor het overige wordt het hoofdvolume intern heringericht. In de nieuwe aanbouw wordt de uitbreiding van de eethoek en keuken ingericht. In de zijtuinstrook wordt een regenwaterput en infiltratievoorziening geplaatst.

 

Het schrijnwerk wordt vervangen door zwart aluminium schrijnwerk. De gevel wordt wit geschilderd.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 28/03/1985 werd een vergunning afgeleverd voor het oprichten van een woning (1985/269)
  • Op 17/07/1986 werd een vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een houten bergruimte. (1986/903)
  • Op 24/03/1988 werd een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een veranda. (1988/206)

 

Verkavelingsvergunningen

  • Op 21/09/1976 werd een vergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden (1976 ZW 072/00)
  • Op 18/10/1982 werd een vergunning afgeleverd voor het wijzigen van een bestaande verkaveling (1982 ZW 072/01)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

Het project ligt in woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.


De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (ref. nr. 1982 ZW 072/01 van 18 oktober 1982). De aanvraag heeft betrekking op lot 19. De zonering volgens deze verkaveling is open bebouwing en zone voor voortuinstrook.

 

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling, maar wijkt af van de volgende punten:

 

Onderwerp

Voorschriften

Ontwerp

Bouwdiepte gelijkvloers

18,00 m

18,10 m, gemeten vanaf de voorgevelbouwlijn

Daken en dakhellingen

verplicht zadeldaken met helling begrepen tussen 32° en 55°

Aanbouw grotendeels uitgevoerd met plat dak

Bepalingen omtrent garages

Indien niet opgenomen in het hoofdgebouw, op minstens 20m t.o.v. de rooilijn. De strook met bouwverbod op zijdelingse perceelsgrens minstens 2m.

De carport bevindt zich op 10,80 m van de rooilijn en houdt 1,37 m afstand tot de zijdelingse perceelsgrens.

 

Toetsing:

Verkavelingsvoorschriften van verkavelingen ouder dan 15 jaar, zoals deze waarbinnen de aanvraag zich situeert, vormen op zich geen weigeringsgrond meer voor aanvragen voor een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen (art. 4.3.1, §1 en 4.4.1§2). Dat betekent dat aanvragen binnen de contour van zo’n verkaveling ook getoetst moeten worden aan de goede ruimtelijke ordening en niet louter aan de verkavelingsvoorschriften (zie ‘Omgevingstoets’). Voor deze aanvraag betreft dit een positieve evaluatie.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput, overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 3 december 2021 tot 1 januari 2022.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De verbouwingswerken betekenen een meerwaarde voor deze eengezinswoning. De nieuwe uitbouw op de gelijkvloerse verdieping creëert meer kwalitatieve woonruimte voor de eethoek en keuken. Het groot raam in de achtergevel zorgt voor extra lichtinval in de gehele woning en versterkt het contact met de tuin. De sloop van de bestaande veranda en de vervanging door een nieuwe aanbouw zal de energiehuishouding van de woning ten goede komen.

De bouwdiepte na verbouwing op de gelijkvloerse verdieping is 10 cm dieper dan toegelaten volgens de verkavelingvoorschriften. Gelet op de specifieke typologie van de woning, waarbij in het eerste gedeelte achter de voorbouwlijn slechts een beperkt volume (de garage) wordt voorzien, kan een afwijking worden toegelaten. Het hoofdvolume van de woning (zonder de garage) is 12,40 m diep, wat een gangbare diepte is voor een gelijkvloers. De impact op de aanpalende eigendommen en bij uitbreiding de omgeving is bovendien beperkt. Het perceel is voldoende diep op een volwaardige tuinzone te creëren.

De vervanging van het schrijnwerk heeft een ruimtelijke beperkte impact. Dit wordt gunstig geadviseerd.

De carport is aanvaardbaar. Vanuit ruimtelijk oogpunt en vanuit de beleidsvisie om verhardingen zoveel mogelijk te beperken (cfr. artikel 12 van het algemeen bouwreglement) wordt de plaatsing van de carport naast de woning gunstig geadviseerd. De inplanting hiervan, op 1,35 m van de rechter perceelsgrens is toelaatbaar. De oppervlakte en hoogte vallen binnen de geldende verkavelingsvoorschriften.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning na afbraak van de veranda, het bouwen van een carport aan Quentin Van Thillo - Imke Matthys gelegen te Gemberstraat 4, 9052 Zwijnaarde.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Openbaar domein

Er wordt slechts één oprit -de bestaande oprit- met een breedte van maximum 3,00 meter op het openbaar domein toegestaan. Deze mag in geen geval verder uitgewerkt (lees: verbreed) worden.

Alle parkeerplaatsen op het private domein moeten via deze oprit bereikbaar zijn. De overige strook dient fysiek afgesloten te worden van het openbaar domein.

 

De openbare, groene bermen mogen in geen geval verhard worden, ook verhardingen in steenslag zijn niet toegelaten. In het geval van inbreuken kan de stad deze verhardingen opbreken op kosten van de bouwheer.

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

 

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/ (her)bruikt te worden. De locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op :

* De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen : www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen).

De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.

* Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater.

De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen.

Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer

 

Bij het vernieuwen van de interne (buiten-)riolering dient eveneens van deze gelegenheid gebruik gemaakt te worden om een septische put te plaatsen (indien nog niet aanwezig) waarbij alle afvoeren die fecaliën bevatten daar naartoe geleid worden vooraleer deze overvloeit naar het interne DWA-rioleringsstelsel.  

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Rookmelder:

De woning moet uitgerust worden met een correct geïnstalleerde rookmelder die voldoet aan de norm NBN EN 14604 én die niet van het ionische type is. De detector moet reageren op rookontwikkeling bij een brand door het produceren van een scherp geluidssignaal.

 

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).