Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01406 - OMV_2021173128 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding en isolatie op voor- en achtergevel - zonder openbaar onderzoek - Brankardierstraat 48, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:53
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01406 - OMV_2021173128 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding en isolatie op voor- en achtergevel - zonder openbaar onderzoek - Brankardierstraat 48, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_01406 - OMV_2021173128 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding en isolatie op voor- en achtergevel - zonder openbaar onderzoek - Brankardierstraat 48, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Nina Van Damme met als contactadres Brankardierstraat 48, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021173128) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 9 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het aanbrengen van gevelbekleding en isolatie op voor- en achtergevel

• Adres: Brankardierstraat 48, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 6 sectie F nr. 371E2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 20 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 1 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De te verbouwen woning bevindt zich langsheen de Brankardierstraat in de wijk Watersportbaan-Ekkergem. De omgeving bestaat voornamelijk uit gesloten bebouwing. Het pand in kwestie betreft een eengezinswoning met 2,5 bouwlagen en is afgewerkt met een hellend dak.

 

Het gebouw maakt deel uit van een straatwand die bebouwd is met eenvoudige enkelhuizen daterend uit het einde van de 19de eeuw of het begin van de 20ste eeuw, oorspronkelijk opgetrokken in een eenheidsbebouwing. De woningen bestonden in oorsprong uit een bepleisterde lijstgevel met twee traveeën, opgebouwd volgens een repeterend schema. De voorgevels waren voorzien van een doorlopende kordonlijst en lichtgetoogde vensteropeningen. Op de verdiepingen was één travee uitgevoerd met een blindnis.

 

Door talrijke verbouwingen doorheen de jaren is de eenheid van de panden reeds deels aangetast. De eenheid is voornamelijk nog afleesbaar in de volumetrie, de gevelritmiek en de doorlopende kordonlijst. Ook de voorgevel van het pand Brankardierstraat 48 werd doorheen de tijd reeds gedeeltelijk aangepast. Zo wijzigden: de oorspronkelijke gevelmaterialisatie op de gelijkvloerse verdieping; de oorspronkelijke deur- en vensteropening op de gelijkvloerse verdieping en al het buitenschrijnwerk (deur, ramen en kroonlijst) in de voorgevel.  

 

Voorwerp van de aanvraag

Met deze aanvraag wordt de voor- en achtergevel geïsoleerd met 10 cm isolatie. Deze voorgevel wordt afgewerkt met crepi in een witte of grijze kleur. Volgens de plannen is het voetpad vandaag 1m75 breed en 1m64 breed na uitvoering van de werken.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 07/05/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning (OMV_2019156984).

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

De gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD EKKERGEM, goedgekeurd
op 27 oktober 1989, en is bestemd als zone A voor woningen en klasse 3 voor tuinstrook en binnenkern.
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Zie hoofdstuk waterparagraaf.

 

Gewestelijke verordening voetgangersverkeer

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 april 1997 houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

Het ontwerp is in overeenstemming met deze verordening.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Het isoleren van de voorgevel zal een positief effect hebben op zowel het wooncomfort als de energie-efficiëntie van de woning. De gevel wordt op een kwalitatieve manier afgewerkt en zal daardoor ook een opwaardering van het straatbeeld betekenen.

Rekening houdende met de eerdere aanpassingen en met de beperkte detailleringsgraad van de voorgevel van het pand en de eenheidsbebouwing, kan akkoord worden gegaan met het principe om een buitengevelisolatiesysteem aan te brengen op deze voorgevel. De resterende gevelkarakteristieken van het pand en van de ruimere eenheidsbebouwing, zoals ook bovenstaand vernoemd, moeten daarbij wel maximaal behouden blijven. Hiertoe worden expliciete voorwaarden vooropgesteld.

 

Na het plaatsen van de isolatie en de afwerking blijft het voetpad volgens de plannen voldoende breed. Hierbij dient voor het plaatsen van uitspringende gevelisolatie ten opzichte van de rooilijn een maximum van 11 centimeter (isolatie inclusief afwerking) te worden gehanteerd. Het voetpad moet na het aanbrengen van de gevelisolatie immers ten minste 1,20 meter breed blijven, dit wordt ook zo opgelegd bij de bijzondere voorwaarden.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding en isolatie op voor- en achtergevel aan Nina Van Damme gelegen te Brankardierstraat 48, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Erfgoed

Er moet voldaan worden aan volgende voorwaarden bij het uitvoeren van het buitengevelisolatiesysteem op de voorgevel van het pand:

* De eenheidsbebouwing wordt gekenmerkt door de doorlopende kordonlijst op de voorgevels. Deze lijst moet identiek hernomen worden op het buitengevelisolatiesysteem. De nieuwe lijst moet qua profilering, dimensionering en positie (hoogte op de gevel) identiek zijn aan de oorspronkelijke lijst. Dit om de ensemblewaarde van deze eenheidsbebouwing op termijn te kunnen behouden.

* De plint moet uitgevoerd worden in een geschilderde plint op de bepleistering, of in een plint in blauwe hardsteen. De hoogte van de plint moet in overeenstemming zijn met de bovenkant van de vensterdorpel van de vensteropening op de gelijkvloerse verdieping.

 

Openbaar domein

De gevelbekleding mag maximum 11cm bedragen (isolatie inclusief afwerking) zodat het voetpad na het aanbrengen van de gevelisolatie ten minste 1,20 meter breed blijft.

 

Constructieve elementen (ramen en deuren) mogen niet voorbij de huidige rooilijn geplaatst worden, dit geldt enkel voor de isolatie met afwerking. De gevelisolatie mag niet steunen op het trottoir maar mag wel doorgetrokken worden tot onder het trottoirpeil op voorwaarde dat de onderste 40 centimeter bekleed worden met een slagvast en resistent materiaal. Tegelijk moet het trottoir dan plaatselijk aangepast worden.

 

De kosten die gepaard gaan met deze plaatselijke aanleg zijn ten laste van de bouwheer. Hiervoor moet de bouwheer een aanvraag indienen bij de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:


Openbaar domein

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Voor het wegnemen en terugplaatsen van de distributiekabel die zich op de gevel bevindt, moet contact worden opgenomen met Telenet, tel. 015 66 66 66.

 

In functie van een werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld).