Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01404 - OMV_2021163003 K - aanvraag omgevingsvergunning voor slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Steenhouwersstraat 88, 9050 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01404 - OMV_2021163003 K - aanvraag omgevingsvergunning voor slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Steenhouwersstraat 88, 9050 Gent - Vergunning 2022_CBS_01404 - OMV_2021163003 K - aanvraag omgevingsvergunning voor slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Steenhouwersstraat 88, 9050 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF? 

VESTA BVBA met als contactadres Hoek ter Hulst 16, 9860 Oosterzele heeft een aanvraag (OMV_2021163003) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 8 december 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw eengezinswoning

• Adres: Steenhouwersstraat 88, 9050 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 20 sectie A nr. 181B10

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 24 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 3 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag heeft betrekking op een rijwoning gelegen langs de Steenhouwersstraat in de deelgemeente Ledeberg. De omgeving bestaat voornamelijk uit gesloten bebouwing bestaande uit twee tot drie bouwlagen afgewerkt met een hellend dak. Het linkeraanpalende pand, gelegen op de hoek van de Steenhouwersstraat en de Driesstraat, betreft de bibliotheek van Ledeberg.

 

Na sloop van de oorspronkelijke rijwoning wordt een nieuwe woning opgetrokken bestaande uit een hoofdvolume van drie bouwlagen afgewerkt met een hellend dak en een gelijkvloers aanbouwvolume afgewerkt met een plat dak. De kroonlijsthoogte van de voor- en achtergevel van het hoofdvolume blijft daarbij ongewijzigd, sluit aan op dat van de rechterburen en bedraagt respectievelijk 7,36m en 7,71m (gemeten boven de nulpas van de woning, 5cm boven het rooilijnpeil). Ook de nokhoogte van het hellend dak sluit aan op de nokhoogte van de rechteraanpalende woning en bedraagt 10,86m. De kroonlijsthoogte van de gelijkvloerse aanbouw bedraagt 3,24m. Daartoe moet de scheidingsmuur met rechteraanpalende beperkt opgehoogd worden met 0,49m. De bouwdiepte op het gelijkvloers en op de verdiepingen bedraagt respectievelijk 11,01m en 8,35m.

 

Op het gelijkvloers bevindt zich een inkomhal en toilet aan straatzijde en een keuken met leefruimte aan de achterzijde. De woning beschikt over een onbebouwde gelijkvloerse buitenruimte/terras van 19,4m². Op het eerste verdiep bevindt zich een slaapkamer aan straatzijde en een badkamer en bureau aan de achterzijde. Op het tweede verdiep (tevens onder het hellend dak) bevindt zich een tweede en derde slaapkamer.

 

De gevels worden in hoofdzaak afgewerkt in een wit gekleurde gevelsteen en wit aluminium buitenschrijnwerk. Het voorste en achterste dakvlak worden voorzien van donkergrijs gekleurde dakpannen waarbij het achterste dakvlak grotendeels voorzien wordt met zonnepanelen.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

  • Op 23/06/1967 werd een vergunning afgeleverd voor het afkappen en herbezetten van een voorgevel in nabootsing baksteen zonder wijziging van vensteropeningen. (1967 LE 3511)
  • Op 29/10/1987 werd een weigering afgeleverd voor het verbouwen van een woning. (1987/1079)

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020. Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement, met als uitzondering op volgend punt:

 

Artikel 6: Scheidingsmuren

“De scheidingsmuur tussen twee platte daken van aanpalende gebouwen moet minstens 20 centimeter boven het hoogste dakvlak uitsteken.”

Afwijking: De scheidingsmuur tussen het plat dak van aanvraag en het plat dak van de rechteraanpalende aanbouw reikt slechts 0,15m boven het eigen en hoogste dakvlak.

Toetsing: Afwijking niet toegestaan: De scheidingsmuur tussen de twee platte daken moet 0,20m boven het eigen dakvlak uitsteken. Dit moet uitgevoerd worden binnen het voorgestelde gabarit. Dit kan door het verlagen van de gelijkvloerse vrije hoogte tot 2,55m of door een minder dik dakpakket. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Artikel 12: Beperken van verhardingen

“Het verharden van oppervlaktes moet tot een minimum beperkt worden. De strikt noodzakelijke verhardingen moeten waar mogelijk als verharding met natuurlijke infiltratie of als waterdoorlatende verharding aangelegd worden.”

Afwijking: De buitenruimte van 19,4m² wordt volledig verhard aangelegd.

Toetsing: Afwijking niet toegestaan: Een volledig verharde buitenruimte maakt natuurlijke waterinfiltratie van het hemelwater in de bodem onmogelijk en leidt er bovendien toe dat er geen groen in de buitenruimte aangelegd kan worden. De buitenruimte moet ofwel langsheen de achterperceelsgrens over een strook met een breedte van minstens 0,5m onverhard aangelegd worden of het terras moet als geheel aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is. Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit wordt gecompenseerd door de plaatsing van een hemelwaterput van 5.000 l, overeenkomstig de normen vastgelegd in het geldend algemeen bouwreglement, en de verplichting om het nuttig gebruik van dit hemelwater maximaal te voorzien. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werden geen bezwaren ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De nieuwe woning sluit aan op het gabarit van de rechteraanpalende eengezinswoning. Dit vergroot de inpasbaarheid van de woning in zijn omgeving en wordt als gunstig beoordeeld. Enkel ter hoogte van de gelijkvloerse aanbouw wordt de scheidingsmuur met rechteraanpalende beperkt opgehoogd. De rechteraanpalende woning beschikt hier echter zelf over een gelijkvloers aanbouwvolume. De impact op aanpalende eigendomen en bij uitbreiding de omgeving is bijgevolg beperkt.

 

De voorgevel van de woning wordt op kwalitatieve wijze afgewerkt in een witte gevelsteen. Dit vergroot de inpasbaarheid van de woning in zijn omgeving en wordt als gunstig beoordeeld. Om de natuurlijke lichtinval in de inkomhal en de aanpalende keuken te vergroten moet de glazen inkomdeur en het naastgelegen raam voorzien worden in transparant glas (geen mat glas). Dit bevordert tevens de levendigheid van de plint. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde. 

De regenwaterpijpen op de straatgevel moeten in de voorgevel worden ingewerkt en moeten binnenshuis op het interne rioleringssysteem aangesloten te worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.


Het nieuwe pand voldoet aan de hedendaagse richtlijnen en wordt kwalitatief ingericht en afgewerkt. Enkel de gelijkvloerse buitenruimte wordt volledig verhard aangelegd. Daardoor kan het hemelwater niet op natuurlijke wijze in de ondergrond infiltreren, noch kan de buitenruimte voorzien worden van groen. De buitenruimte moet ofwel langsheen de achterperceelsgrens over een strook met een breedte van minstens 0,5m onverhard aangelegd worden of het terras moet als geheel aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Voorliggende aanvraag komt mits toepassing van de bijzondere voorwaarden in aanmerking voor vergunning;


CONCLUSIE 

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.


 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw eengezinswoning aan VESTA bvba (O.N.:0876689166) gelegen te Steenhouwersstraat 88, 9050 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Scheidingsmuur:

De scheidingsmuur tussen de twee platte daken moet 0,20m boven het eigen dakvlak uitsteken. Dit moet uitgevoerd worden binnen het voorgestelde gabarit. Dit kan door het verlagen van de gelijkvloerse vrije hoogte tot 2,55m of door een minder dik dakpakket.

 

Inkomdeur:

De glazen inkomdeur en het naastgelegen raam moet voorzien worden in transparant glas (geen mat glas).

 

Buitenruimte:

De buitenruimte moet ofwel langsheen de achterperceelsgrens over een strook met een breedte van minstens 0,5m onverhard aangelegd worden of het terras moet als geheel aangelegd worden in waterdoorlatende materialen. Het geheel van waterdoorlatende verharding en fundering dient blijvend een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening. Er mag geen enkele vorm van versnelde waterafvoer aanwezig zijn (geen drainageleidingen, goten, afvoerkolken (andere dan noodafvoer-/overstortkolken), hellingen. De verharding mag geen wateroverlast veroorzaken bij derden.

 

Regenwaterpijpen:

De regenwaterpijpen op de straatgevel moeten in de gevel worden ingewerkt. De regenwaterpijp dient binnenshuis op het interne rioleringssysteem aangesloten te worden. En niet zoals op de plannen.

 

Riolering:

De aansluiting op het rioleringsnet is verplicht en wordt, wat betreft het gedeelte op het openbaar domein, uitgevoerd door FARYS. Een aanvraag tot het bekomen van een huisaansluiting moet ingediend worden bij FARYS via www.farys.be/nl/rioolaansluiting of verstuurd worden naar Stropstraat 1 te 9000 Gent.

De afvoer van het regen- en afvalwater moeten op kosten en op risico van de bouwheer, binnen zijn eigen terrein uitgevoerd worden. Het afvoeren kan hetzij door natuurlijke afloop, hetzij door oppompen.

 

Een bestaande aansluiting of een wachtaansluiting dient in regel gebruikt/(her)bruikt te worden. De  locatie en de diepteligging ervan zijn bindend. De bestaande aansluiting dient ter hoogte van de rooilijn opgezocht, opgemeten en gemarkeerd te worden. Indien ze (tijdelijk) niet in dienst blijft is het de taak van de bouwheer om deze ter hoogte van de rooilijn dicht te maken om elke instroom te vermijden.

Bij een nieuwe huisaansluiting wordt het traject bepaald in overleg tussen rioolbeheerder en klant. De algemene veiligheid, de instandhouding en de normale werking van de elementen van de huisaansluiting moeten verzekerd zijn en het toezicht, de controle en het onderhoud moeten gemakkelijk uitgevoerd kunnen worden. Voor de diepteligging dient er rekening mee gehouden te worden dat de huisaansluiting in regel door FARYS wordt gerealiseerd vóór aanleg van de privéwaterafvoer op een maximale diepte van 50 cm onder het maaiveld. Indien de diepteligging van de hoofdriolering of (kruisen van de) nutsleidingen deze diepte niet toelaten, zal de huisaansluiting op de meest haalbare diepte worden aangelegd.

 

De aanvrager dient zich te houden aan de bepalingen van het Bijzonder Waterverkoopreglement huisaansluitingen. Dit reglement is terug te vinden op www.farys.be/wettelijke-bepalingen.

De bijzondere aandacht wordt gevestigd op:

  • De openbare riolering kan onder druk komen tot het maaiveld niveau, wat neerkomt op een stijging van het waterpeil in de buizen en de aansluitingen (code van goede praktijk voor  rioleringssystemen: www.vmm.be/wetgeving/code-van-goede-praktijk-voor-rioleringssystemen). De bouwheer moet hier dan ook rekening mee houden bij de aanleg van (en de aansluitingen op) zijn privéwaterafvoer. Het Stadsbestuur kan onder geen enkele voorwaarde aansprakelijk gesteld worden voor schade door wateroverlast die een gevolg is van een onoordeelkundige aanleg van de privéwaterafvoer.
  • Door de aanleg van gescheiden rioleringsstelsels, zowel op openbaar als op privaat domein, kan er sneller geurhinder ontstaan als gevolg van het geconcentreerde (onverdunde) afvalwater. De aanvrager dient bij geurhinder op eigen initiatief en kosten elke instroomopening op zijn privéwaterafvoer door middel van een waterslot geurdicht af te schermen. Om geurhinder als gevolg van de eigen private riolering te reduceren werden er enkele richtlijnen opgesteld, die u via deze link kan terugvinden: www.farys.be/richtlijnengeurhinder.

 

De interne riolering moet zo ontworpen worden dat een toekomstige aansluiting op een gescheiden rioleringsstelsel mogelijk is (afzonderlijke aansluitingen voor regenwater en afvalwater).

Er is nog geen aparte regenwaterafvoer (RWA)-aansluiting mogelijk. Voor zover het niet mogelijk is om het regenwater ter plaatse te laten infiltreren is de RWA-leidingen naar de straat te voorzien als wachtaansluiting. Voorlopig moeten het regen- en afvalwater gezamenlijk naar de riolering afgevoerd worden. Bovendien moeten de RWA-, en DWA-afvoeren naast elkaar worden aangeboden met een tussenafstand van 40 tot 60 cm. Hierbij loopt het DWA-gedeelte in een rechte lijn door naar de openbare riolering.

 

Bij een toekomstige aanleg van het openbaar domein zal de riolering gescheiden worden.

De keuring van de privéwaterafvoer is verplicht volgens het Algemeen Waterverkoopreglement bij aanbouw en/of het voorzien van een nieuwe aansluiting. Meer informatie vindt u op www.farys.be/keuring-privewaterafvoer.

 

Er moet blijvend voorzien worden in een septische put. Enkel alle toiletten dienen aangesloten te worden op de septische put.

 

Openbaar domein:

Funderingsresten die vóór de rooilijn liggen, moeten worden uitgebroken.

 

Bestaande rioolvertakkingen, die niet worden hergebruikt, moeten op het terrein, ter hoogte van de rooilijn, zorgvuldig worden dichtgemaakt.

 

Indien tijdens de werkzaamheden onvoorziene hindernissen opduiken (rioleringen, waterlopen, kelders e.d.) dan moet dit meteen worden meegedeeld aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, mail: tdwegen@stad.gent. Of met de post: Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

De nieuwe gevelmuren (inclusief afwerking) dienen volledig op privaat domein binnen de perceelsgrens opgetrokken te worden zodanig dat het nieuwe voorgevelvlak de eigendomsgrens volgt. De gevelmuren die tegen de perceelsgrens worden opgetrokken, moeten onder het trottoirpeil een diepte hebben van ten minste 1,50 m, zodat er zonder gevaar voor de stabiliteit van het gebouw uitgravingen op de openbare weg kunnen worden verricht tot op deze diepte.

 

Bij het vastleggen van de vloerpassen en dorpelpeilen van het gebouw moet de bouwheer rekening houden met het bestaande peil van de dichtst bijgelegen rand van de openbare verhardingen. Het openbaar domein (zowel verharde als onverharde stroken) wordt aangelegd met een dwarshelling van 2% richting de as van de straat. De peilen van de bestaande verhardingen worden niet aangepast in functie van aanpalende bouwwerken. Er worden ook geen trappen en/of hellingen toegestaan op het openbaar domein om de gebouwen toegankelijk te maken.

 

Deuren en ramen op het gelijkvloers mogen niet opendraaien over openbaar domein.

 

Openbare verlichting:

Voor het tijdelijk wegnemen en terugplaatsen van de kabel, het voedingskastje en de gevelarmatuur van de openbare verlichting die zich op de gevel bevinden, moet contact worden opgenomen met de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, fax: 09/266.79.39, via e-mail: openbareverlichting@stad.gent. Of per post: Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

De aannemer van Fluvius heeft 2 maanden doorlooptijd om deze werken in te plannen en uit te voeren. De kabel mag onder geen beding door iemand anders behalve de aannemer van Fluvius weggenomen worden.

 


Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbare bibliotheek:

Voorafgaand de werken dient er een plaatsbeschrijving op gemaakt te worden van het linkeraanpalende pand Driesstraat 99. Communicatie dient te gebeuren via fm.themagebouwen@stad.gent

 

Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post: Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).

 

Voor het eventueel wegnemen en terugplaatsen van de distributiekabel die zich op de gevel bevindt, moet contact worden opgenomen met Telenet, tel. 015 66 66 66.

 

In functie van de werfzone op het openbaar domein is een vergunning Inname Publieke Ruimte noodzakelijk. U vraagt dit digitaal aan via de website www.stad.gent (typ tijdelijke werfzone in het zoekveld).