Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01470 - OMV_2021121287 - aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijke bemaling en lozing van bemalingswater gekoppeld aan het project OMV2021120285 voor riolerings- en wegeniswerken in de Coupure Rechts + bijstelling - zonder openbaar onderzoek - Akkerstraat 94, Contributiestraat 9-75 en Coupure 768-950, 9000 Gent - Advies

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 09:02
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01470 - OMV_2021121287 - aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijke bemaling en lozing van bemalingswater gekoppeld aan het project OMV2021120285 voor riolerings- en wegeniswerken in de Coupure Rechts + bijstelling - zonder openbaar onderzoek - Akkerstraat 94, Contributiestraat 9-75 en Coupure 768-950, 9000 Gent - Advies 2022_CBS_01470 - OMV_2021121287 - aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijke bemaling en lozing van bemalingswater gekoppeld aan het project OMV2021120285 voor riolerings- en wegeniswerken in de Coupure Rechts + bijstelling - zonder openbaar onderzoek - Akkerstraat 94, Contributiestraat 9-75 en Coupure 768-950, 9000 Gent - Advies

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 24 en 42.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

FARYS btw-eenheid BTWE met als contactadres Stropstraat 1, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021121287) ingediend bij de vlaamse overheid op 19 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit handelt over:

Onderwerp: tijdelijke bemaling en lozing van bemalingswater gekoppeld aan het project OMV2021120285 voor riolerings- en wegeniswerken in de Coupure Rechts + bijstelling

• Adres: Akkerstraat 94, Contributiestraat 9-75 en Coupure 768-950, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 15 sectie F nrs. 2426E, 2580M, 2597D en 2599F

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 12 januari 2022.

De vlaamse overheid heeft het college van burgemeester en schepenen om advies gevraagd op 12 januari 2022.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 2 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Het betreft een tijdelijke bemaling en lozing van bemalingswater gekoppeld aan het project OMV_2021120285 voor riolerings- en wegeniswerken in de Coupure Rechts + bijstelling.

Ter hoogte van de Coupure Rechts zal nieuwe rioleringen aangelegd worden over een afstand van ca. 610 m.

 

Omdat deze aanvraag betrekking heeft of dossier OMV_2021120285, vernieuwing tramsporen (=project Vlaamse Lijst), wordt de aanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid.

 

Volgende rubrieken worden aangevraagd:

 

Rubriek

Omschrijving

Hoeveelheid

3.4.2°

lozen, zonder behandeling in een afvalwaterzuiveringsinstallatie, van bedrijfsafvalwater dat al dan niet één of meer gevaarlijke stoffen (lijst 2C, VLAREM I) bevat in concentraties hoger dan het indelingscriterium (meer dan 2 m³/u tot en met 100 m³/u) | Indien het bemalingswater concentraties bevat lager dan de aangevraagde lozingsnormen, zal het bemalingswater ongezuiverd geloosd worden in de waterloop (de Coupure). Het initieel debiet is begroot op 100 m³/u. | klasse 2 | Nieuw

100 m³/uur

3.6.3.2°

afvalwaterzuiveringsinstallaties met inbegrip van het lozen van effluentwater voor de behandeling van bedrijfsafvalwater dat gevaarlijke stoffen bevat - andere dan rubriek 3.6.5 (meer dan 5 m³/u tot en met 50 m³/u) | Indien een deel van het bemalingswater verontreinigd is met concentraties boven de aangevraagde lozingsnormen, zal dit deel bemalingswater eerst gezuiverd worden tot onder de aangevraagde concentraties van de lozingsnormen. Het maximale debiet is begroot op 50 m³/u. | klasse 2 | Nieuw

50 m³/uur

53.2.2°b)2°

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van onbehandeld en niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor de verwezenlijking van bouwkundige werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen, in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1°  met een netto opgepompt debiet van meer dan 30 000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder maaiveld | De bemalingsduur is ingeschat op 54 dagen. Het totaal berekende opgepompte grondwater is

begroot op 72.320 m³. | klasse 2 | Nieuw

72320 m³/jaar

 

 

Volgende bijstelling van de sectorale voorwaarden wordt aangevraagd:
Artikel 4.2.5.1.1. § 1

Er wordt een bijstelling gevraagd tot het plaatsen van een meetgoot voor de tijdelijke bemaling. Er wordt enkel een staalnamekraan voorzien. De debietmeter die geplaatst wordt, is conform Vlarem II artikel 5.53.3.2. §12 (meetinrichting tijdelijke bemaling);

 

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Wettelijk verplichte externe adviezen worden opgevraagd door de vergunningverlenende overheid.

 

 

 

Geen advies advies van Brandweerzone Centrum afgeleverd op 13 januari 2022:
De brandweer geeft geen advies voor bemaling.

 

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg BINNENSTAD - DEEL ST-MICHIELS, goedgekeurd op 5 juni 2003, in een zone voor openbare ruimte en waarde volle bomen.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

5.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

6.       OMGEVINGSTOETS

Milieuhygiënische en veiligheidsaspecten
Afvalwater

Rubriek 3.4.2 (zonder zuivering) en rubriek 3.6.3.2 (met zuivering) wordt aangevraagd voor de tijdelijke lozing gedurende 54 dagen in de Coupure van resp. 100 m³/uur en 50 m³/uur bemalingswater met een hogere lozingsnormen. 

Omwille van de aanwezigheid van een grondwaterverontreiniging met VOCL's en arseen ter hoogte van de site worden er verhoogde lozingsnormen voor cis+trans-1.2-dichlooretheen (100 µg/l), tetrachlooretheen (100 µg/l), trichloormethaan (25 µg/l), thrichlooretheen (100 µg/l), minerale olie (500 µg/l) en arseen (50 µg/l) aangevraagd (rubriek 3.4.2).

 

De kwaliteit van het bemalingswater zal worden opgevolgd. Op het moment dat de bemaling wordt opgestart (na ca. 2-tal uren), zal er een staal genomen te worden van het bemalingswater. Na de staalname wordt de bemaling stilgelegd tot de resultaten van de analysen bekend zijn. Na toetsing van de analyseresultaten en eventuele mobilisatie van een waterzuiveringsinstallatie kan de bemaling opnieuw opgestart worden. 

 

Wanneer de lozingsnorm(en) overschreden dreigen te worden, wordt het bemalingswater over een waterzuiveringsinstallatie geleid voor de lozing in de Coupure (rubriek 3.6.3.2). Indien er concentraties tussen 80% van de lozingsnorm en de lozingsnorm worden vastgesteld, wordt het bemalingswater wekelijks bemonsterd. Indien er concentraties onder 80 % lozingsnorm worden vastgesteld is een maandelijkse staalname voldoende. Het effluent van de zuivering dient met gelijkaardige frequentie getest te worden om te verzekeren dat het voldoet aan de lozingsnormen.

 

Voor de bespreking van het aspect afvalwater en de aangevraagde bijstelling wordt er verwezen naar het advies van de VMM.

 

bodem en grondwater

De bronbemaling moet voldoen aan onderafdeling 5.53.6.1 van Vlarem II en uitgevoerd worden volgens de richtlijnen bemalingen ter bescherming van het milieu (VMM, 2019).

 

Er zal bemaald worden op een diepte van max. 10 meter. Het hoogste opgemeten grondwaterpeil bevindt zich op +6,35 m TAW. Rekening houdend met deze grondwaterstand, dient een grondwaterverlaging van 1,92 à 2,68 m gerealiseerd te worden. Het grondwater zal onttrokken worden aan een debiet van maximaal 100 m³/uur. Het grondwater wordt geloosd in de Coupure.

 

retourbemaling

Retourneren van het bemalingswater is niet haalbaar aangezien er niet genoeg plaats is. Het bemalingswater wordt geloosd in de Coupure die naast de projectzone loopt. Er werd voor de lozing een machtiging aangevraagd aan de Vlaamse Waterweg nv.

 

wateroverlast

De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken. Dit wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

bodem/grondwaterverontreiniging

Er liggen meerdere OVAM-dossiers met verontreinigingen in de invloed van de bemaling.

In de bemalingsstudie werden de verontreinigingen bestudeerd.

Uit een uitvoerige analyse blijkt echter dat deze niet significant zullen verplaatsen, behalve een VOCL-pluim in het zuiden. Er wordt aangegeven dat de VOCL-pluim is in het verleden reeds sterk verplaatst geweest is door de natuurlijke grondwaterstroming waardoor de extra verplaatsing niet meer significant is. Er dient wel rekening gehouden te worden met mogelijk oppompen van verhoogde concentraties aan VOCL’s door de bemaling. 

 

Verspreiding van de restverontreiniging door de bemalingswerken dient te allen tijde vermeden te worden. Deze voorwaarde wordt als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

zettingen

De resultaten van de zettingsberekeningen tonen aan dat er een beperkt risico bestaat op zettingen ter hoogte van de naburige gebouwen op basis van conservatieve berekeningen. Bijgevolg wordt er aangeraden om de effectief optredende zettingen te monitoren tijdens de bemaling.

Als bijzondere voorwaarde wordt opgenomen dat de zettingen in de omgeving van de site met behulp van zettingsbouten (opmeting: (1) voor de opstart van de bemaling (als nulmeting), (2) na opstart van de bemaling 1x per week gedurende de eerste maand, daarna (3) maandelijks) opgemeten moeten worden. 

 

droogte

Studies tonen aan dat onze (grond)watervoorraden onder druk komen en de frequentie van langdurige droogteperiodes stijgt. Tijdelijke bronbemalingen voor de verwezenlijking van bouwkundige werken, waarbij de grondwatertafel verlaagd wordt kunnen de effecten van droogte versterken. Deze bemalingen dienen daarom beperkt te worden in diepte en tijdsduur tot het strikt noodzakelijke voor de constructie van het beoogde bouwwerk.

 

De bemaling dient te gebeuren binnen de door de exploitant meegedeelde periode van 54 dagen. Om het beperken van de tijdsduur te garanderen, dienen de start- en einddatum van de bemaling via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

 

Geluid

Er wordt gebruik gemaakt van een geluidsgedempte pomp aangedreven door netstroom. In de omgeving zijn woningen aanwezig. De pomp zal continu in werking zijn. Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II. Dit wordt als opmerking meegenomen.

 

Fauna en flora

Binnen de invloedsstraal van de bemaling bevinden er zich meerdere biologisch waardevolle gebieden.

Om de eventuele negatieve effecten van de bemaling op deze gebieden te minimaliseren, wordt het bodemvochtgehalte ter hoogte van de beschermde bomen langs de Coupure continu opgevolgd tijdens de bemaling en indien nodig, worden de bomen langs de site begoten. De waardevolle gebieden op grotere afstand van de site worden eventueel geïrrigeerd bij een extreem lange droogte in samenspraak met stad Gent en/of boomspecialist.

Deze maatregelen worden als bijzondere voorwaarde opgenomen.

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

In deze aanvraag worden geen stedenbouwkundige handelingen aangevraagd.

Er wordt echter opgemerkt dat de stedenbouwkundige handelingen waarnaar verwezen wordt, een nog lopende stedenbouwkundige aanvraag betreft (OMV_ 2021120285) waarbij tot op heden nog geen beslissing is genomen. De aanvraag situeert zich bijgevolg niet binnen de afgeleverde omgevingsvergunningen. Er mogen geen stedenbouwkundige handelingen gebeuren zonder vergunning.

 

CONCLUSIE

De gevraagde omgevingsvergunning is mits voorwaarden milieuhygiënisch, stedenbouwkundig en planologisch verenigbaar met de onmiddellijke omgeving, bijgevolg is het verslag voorwaardelijk gunstig.

 

De aanvraag wordt beslist door de Vlaamse Regering of de gewestelijke omgevingsambtenaar (art. 15 van het omgevingsvergunningsdecreet van 25 april 2014).

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet advies uitbrengen aan de Vlaamse Regering over omgevingsvergunningsaanvragen die door de Vlaamse Regering worden behandeld (vlaamse projecten).

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen brengt voorwaardelijk gunstig advies uit over de omgevingsaanvraag voor tijdelijke bemaling en lozing van bemalingswater gekoppeld aan het project OMV2021120285 voor riolerings- en wegeniswerken in de Coupure Rechts + bijstelling van FARYS btw-eenheid btwe, gelegen te Akkerstraat 94, Contributiestraat 9-75 en Coupure 768-950, 9000 Gent.

Artikel 2

Verzoekt de Vlaamse Regering om volgende bijzondere milieuvoorwaarden op te nemen:

1. De lozing van het opgepompte grondwater mag geen wateroverlast voor derden veroorzaken.

2. Verspreiding van de restverontreiniging door de bemalingswerken dient te allen tijde vermeden te worden.

3. De zettingen in de omgeving van de site moeten met behulp van zettingsbouten (opmeting: (1) voor de opstart van de bemaling (als nulmeting), (2) na opstart van de bemaling 1x per week gedurende de eerste maand, daarna (3) maandelijks) opgemeten moeten worden.

4. De start- en einddatum van de bemaling dienen via e-mail gemeld te worden aan de diensten Milieu en Klimaat (milieuenklimaat@stad.gent) en Toezicht (toezicht@stad.gent) van de stad Gent met vermelding van het dossiernummer. Deze melding dient te gebeuren op de dag van opstart en de dag van het beëindiging van de bemaling. Ook het eventueel uitstellen van de bemaling naar een andere periode dan de hierboven meegedeelde, dient via e-mail aan dezelfde stadsdiensten meegedeeld te worden.

5. Het bodemvochtgehalte ter hoogte van de beschermde bomen langs de Coupure dienen continu opgevolgd (via meerdere sensoren) worden tijdens de bemaling en indien nodig, worden de bomen langs de site begoten. De data dienen bijgehouden te worden in een overzichtelijke database met aanduiding van de locatie van de sensoren en de waarden.

De waardevolle gebieden op grotere afstand van de site dienen bij een extreem lange droogt (10 dagen) in samenspraak met stad Gent en/of boomspecialist geïrrigeerd te worden.

6. De werken worden pas uitvoerbaar als de omgevingsvergunning voor de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen (OMV_ 2021120285) is verleend én er geen beroep tegen wordt aangetekend. De vergunning is bijgevolg pas uitvoerbaar 35 dagen na beslissing en bekendmaking door de vergunningverlenende overheid.

 

Artikel 3

Verzoekt de Vlaamse regering om volgende aandachtspunten op te leggen aan de aanvrager:

Te allen tijde moet voldaan zijn aan de geluidsnormen van Vlarem II.