Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01411 - OMV_2021179591 R - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een veranda - zonder openbaar onderzoek - Ombeekhof 110, 9040 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:53
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01411 - OMV_2021179591 R - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een veranda - zonder openbaar onderzoek - Ombeekhof 110, 9040 Gent - Vergunning 2022_CBS_01411 - OMV_2021179591 R - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een veranda - zonder openbaar onderzoek - Ombeekhof 110, 9040 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

Filiz Ergün met als contactadres Ombeekhof 110, 9040 Sint-Amandsberg heeft een aanvraag (OMV_2021179591) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 23 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: plaatsen van een veranda

• Adres: Ombeekhof 110, 9040 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 18 sectie B nr. 1705T

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 24 december 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 3 februari 2022.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de omgeving en de plaats

Het perceel van de aanvraag is gelegen in Ombeekhof te Sint-Amandsberg. De omgeving wordt voornamelijk gekenmerkt door gesloten of halfopen bebouwing van twee bouwlagen met hellend dak. De woning op het perceel wordt gekenmerkt door een halfopen bebouwing met één bouwlaag en hellend dak.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het plaatsen van een veranda aan de achtergevel van de woning. De veranda is 2,5m diep, 7m breed en 3m hoog. De veranda kent dezelfde breedte als de volledige achtergevel van de woning en staat op de rechter perceelsgrens. De veranda wordt opgetrokken in glas met zwart PVC schrijnwerk.

2.       HISTORIEK

Omgevingsvergunningen

* Op 14/11/2019 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het bouwen van 9 eengezinswoningen (OMV_2019091778).

* Op 16/01/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het aanleggen van een kruiwagenpad (OMV_2019133784).

* Op 23/11/2021 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het plaatsen van een carport (OMV_2021179594).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 07/12/1993 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van 180 canadapopulieren. (1993/60190)

* Op 30/05/1996 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van drie populieren. (1996/60072)

* Op 24/05/2018 werd een vergunning afgeleverd voor het verkavelen van gronden in 9 kavels bestemd voor eengezinswoningen en openbare groenzone. (1996/60072)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'SYNGEMKOUTER' (Definitief vastgesteld door de Deputatie op 31 januari 2008). De locatie is volgens dit RUP gelegen in Z1 - zone voor wonen: gesloten bebouwing, Z4 - zone voor bouwvrije tuinen en Z5 - zone voor tuinen en bijgebouwen.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling (ref. nr. 2017 SA 299/00 van 24 mei 2018). De aanvraag heeft betrekking op lot 7. De zonering volgens deze verkaveling is zone voor wonen: gesloten bebouwing; zone voor tuinen en bijgebouwen en zone voor bouwvrije tuinen.

 
De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften van de verkaveling

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft geen omvangrijke oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat het schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied beperkt is.

Enkel wordt door de toename van de verharde oppervlakte de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze veranda moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de veranda terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput. Het hergebruik van het hemelwater heeft een zekere bufferende werking door de vertraagde afvoer van het perceel van dit herbruikt hemelwater. Het opgevangen hemelwater mag dus niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering. Indien hieraan wordt voldaan kan er in alle redelijkheid geoordeeld worden dat de bouwwerken geen schadelijk effect veroorzaken op de waterhuishouding van dit gebied.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

 

Aangezien de vergunningsaanvraag betrekking heeft op de oprichting, uitbreiding of afbraak van scheidingsmuren of muren die in aanmerking komen voor gemene eigendom, werd met een beveiligde zending het standpunt van de eigenaars van de aanpalende percelen gevraagd. Er werd 1 bezwaar ingediend binnen de vervaltermijn van dertig dagen die ingaat op de dag na de dag van ontvangst van het verzoek om een standpunt.  

 

De bezwaren worden als volgt samengevat:

De aangevraagde veranda zal de lichtinval in de eetkamer/woonkamer en keuken sterk doen verminderen. Men wenst immers een zwarte PVC-wand van 2,5m diep te plaatsen met een hoogte van 3m. Deze wand komt op de perceelsgrens waarbij deze wand gelegen is op minder dan 1m van het raam in de achtergevel.

 

Naar aanleiding van het stedenbouwkundig onderzoek van deze aanvraag worden de bezwaren als volgt besproken:

De aangevraagde veranda ligt geheel binnen de bouwmogelijkheden opgesteld in het RUP Syngemkouter. Volgens dit RUP is er een bouwzone voorzien tot 12m diepte waarbij men tot een kroonlijst van 6m hoog mag bouwen. Een veranda wordt aanzien als een verlenging van de woning. De voorgestelde veranda komt tot een maximale bouwdiepte van 12m en met een kroonlijst van 3m. De veranda mag over de gehele breedte van de woning worden opgericht volgens de voorschriften van het RUP Syngemkouter. Er kan geoordeeld worden dat de lichtinval slechts beperkt zal worden verminderd. De voorschriften van het RUP houden rechtszekerheid in en bepalen de goede ruimtelijke ordening. Het is iedere eigenaar van deze bouwblok toegestaan om conform de voorschriften van het RUP uit te breiden tot op 12m bouwdiepte.

 

Het bezwaar is ongegrond.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De veranda kent een diepte van 2,5m. Samen met de diepte van de woning (9,5m) komt de totale diepte op 12m. Dit is de maximaal bebouwbare diepte opgelegd in het RUP Syngemkouter. De voorschriften van het RUP weerspiegelen een goede ruimtelijke ordening. Aangezien men binnen de voorziene bouwdiepte blijft, is er geen bezwaar tegen het oprichten van de veranda.

Er mag in geen geval een zicht gecreëerd worden aan de rechterzijde van de veranda die inkijk geeft in de tuin van de aanpalende buur (Ombeekhof 108). De rechterwand dient dus gesloten en ondoorzichtig te zijn.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN? 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor plaatsen van een veranda aan Filiz Erg√ľn gelegen te Ombeekhof 110, 9040 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Zichten:

Er mag in geen geval een zicht gecreëerd worden aan de rechterzijde van de veranda die inkijk geeft in de tuin van de aanpalende buur (Ombeekhof 108). De rechterwand dient dus gesloten en ondoorzichtig te zijn.

 

Riolering:

De regenwaterafvoer (RWA) van de veranda mag in geen geval aangesloten worden op de vuilwaterleiding (DWA) van het interne rioleringsstelsel. Deze dient ter plaatse te infiltreren op privaat domein, aangesloten te worden op de regenwaterput of op de interne RWA leiding.


 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:
Openbaar domein:

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken. Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Administratief Centrum, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel.: 09/266.79.00, via e-mail: tdwegen@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).