Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00127 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Speistraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:36
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00127 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Speistraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_00127 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Speistraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Bij dit besluit wordt als nieuwe maatregel getroffen het aanvullen van het vorige AR waarbij het B1 bord, bedoeld voor het fietsverkeer dat de verkeersfilter kan passeren, nog niet was beschreven maar wel op het terrein stond. Op het terrein wordt tevens het bord B1 in groot formaat vervangen door een bord in klein formaat.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij besluit van 17 november 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werden twee nieuwe maatregelen ingevoerd, met name een anti-parkeermaatregel om de vele aanwezige inritten te vrijwaren en via het realiseren van een verkeersfilter en bebording met C3 en onderbord M3 ten oosten van het groene eiland het autovrij maken van een deel van de Speistraat om snel rijdende bestuurders te hinderen. De Speistraat blijft toegankelijk via de aansluiting met de Industrieweg ter hoogte van huisnummer 15.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Speistraat, goedgekeurd in zitting van 17 november 2016, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Speistraat.