Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00113 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Bernadettestraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:35
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00113 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Bernadettestraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring 2022_CBS_00113 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Bernadettestraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen is het verwijderen van de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 226 wegens overlijden van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 18 november 2021 werd als nieuwe maatregel getroffen, de inrichting van 2 voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen ter hoogte van huisnummer 116 gezien hier een publieke laadpaal vergund en geplaatst werd in het kader van de uitrol van de publieke laadpunten, goedgekeurd door de gemeenteraad van 19 december 2016. Elke publieke laadpaal bedient 2 parkeerplaatsen. Door het inrichten van voorbehouden parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen garanderen we dat de laadpaal maximaal beschikbaar is voor het opladen van deze voertuigen.

Bij collegebesluit van 17 juni 2021 werd een parkeerplaats voor autodelen ingericht ter hoogte van huisnummer 77 in het kader van het inrichten van 500 voorbehouden autodeelplaatsen zoals bepaald in het Autodeelplan Gent 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021. Deze voorbehouden parkeerplaats zal gebruikt worden door een erkende autodeelorganisatie.

Bij collegebesluit van 16 april 2020 werd de voorrang geregulariseerd. Ontbrekende borden en markeringen werden toegevoegd.  

Bij collegebesluit van 21 juni 2018 werd de inrichting van een fietsverbinding tussen Ombeekhof en de Sint-Bernadettestraat langsheen het Sleutelbloempark goedgekeurd. 

Bij collegebesluit van 7 juni 2018 werd de inrichting van een parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 242B goedgekeurd, vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016. Bijkomend werden er twee parkeerplaatsen voor personen met een handicap verschoven van huisnummer 224-226 naar de eerstvolgende twee parkeerplaatsen.

Bij collegebesluit van 19 februari 2018 werd, samen met de toplaagvernieuwing van de Sint-Bernadettestraat, fietssuggestiestroken aangebracht over de gehele lengte van de Sint-Bernadettestraat aan beide zijden van de weg. Ter ondersteuning werd het fietspad ter hoogte van het kruispunt met de Hogeweg verlengd tot huisnummer 15. Er werd een verdrijvingsvlak aangebracht ter hoogte van huisnummers 17-19 en ter hoogte van het kruispunt met La Sapinière. Op deze laatste locatie werd ook een oversteekplaats voor voetgangers ingericht.

Bij collegebesluit van 25 januari 2018 werd de de signalisatie ter hoogte van het kruispunt met de Hogeweg en de Grondwetlaan aangepast. Dit omdat er van de as Grondwetlaan-Hogeweg een voorrangsas wordt gemaakt.

Bij collegebesluit van 7 december 2017 werd enerzijds een verdrijvingsvlak voor een betere zichtbaarheid ingericht ter hoogte van het kruispunt met de Marcelle Defay-Wibierstraat en anderzijds werd dichtbij huisnummer 272 een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Bij collegebesluit van 31 oktober 2017 werd een oversteekplaats aangelegd ter hoogte van huisnummer 102 en twee verdrijvingsvlakken ter hoogte van huisnummer 96 en huisnummer 102.

Bij collegebesluit van 24 augustus 2017 werd de bestaande toestand geregulariseerd en de eerste nieuwe maatregel die bij dit besluit werd getroffen is het invoeren van een parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 61 op vraag van de bewoner en ter hoogte van huisnummer 143 om de zichtbaarheid voor oprijden vanuit woonerf  Marcel Defay-Wibierstraat te verhogen.

Tenslotte werd er ter hoogte van huisnummer 242B een parkeerplaats voor personen met een handicap ingericht vermits de aanvrager voldoet aan de gestelde voorwaarden volgens het Reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

De parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van huisnummer 226 en 257 zou mogen geschrapt worden aangezien de bewoners die destijds de aanvraag gedaan hebben, verhuisd zijn. Maar er is een nieuwe aanvraag voor zowel de parkeerplaats ter hoogte van huisnummer 226 als huisnummer 257. De beide plaatsen mogen dus behouden blijven voor de nieuwe aanvragers.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Bernadettestraat, goedgekeurd in zitting van 16 december 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Bernadettestraat.