Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00131 - OMV_2021163821 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Gentbruggekouter 138, 9050 Gentbrugge - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00131 - OMV_2021163821 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Gentbruggekouter 138, 9050 Gentbrugge - Vergunning 2022_CBS_00131 - OMV_2021163821 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Gentbruggekouter 138, 9050 Gentbrugge - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Karel Kieckens met als contactadres Gentbruggekouter 138, 9050 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021163821) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 18 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het rooien van een boom

• Adres: Gentbruggekouter 138, 9050 Gentbrugge

Kadastrale gegevens: afdeling 21 sectie A nr. 67Z2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 15 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 21 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het terrein bevindt zich langs de Gentbruggekouter in Gentbrugge. De omgeving kenmerkt zich voornamelijk door rijwoningen met achterliggend de Gentbrugse Meersen. Doel van de aanvraag is het rooien van één boom (een berk) in de achtertuin. Er wordt gevraagd de boom te mogen rooien omdat deze overlast zou veroorzaken naar de buren.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 15/01/1998 werd een vergunning afgeleverd voor het rooien van 3 berken. (1997/20222)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Geen advies van Agentschap Natuur en Bos.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied en woonuitbreidingsgebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).


De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.. 
 

De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

De aanvraag betreft het vellen van een berk achteraan in de tuin. De gegeven argumentatie om de boom te verwijderen is dat deze te groot en te oud is geworden. Dit zijn geen afdoende redenen om een boom te vellen, aangezien grote bomen in de stad het meeste waarde hebben en dus maximaal bewaard moeten worden. Grote bomen zijn meestal ook oude bomen en hebben een hoge biologische waarde. Als derde argument wordt gesteld dat deze boom ook overlast geeft naar de buren toe. Om dit te beoordelen werd een plaatsbezoek gedaan waar werd vastgesteld dat de betreffende boom ondertussen is geveld. De aanvraag is in feite dus een regularisatieaanvraag. Een beoordeling omtrent overlast naar de buren toe kan bijgevolg nog moeilijk ten gronde worden gedaan. Wel werd de boom in het verleden al gesnoeid om overhangende takken weg te halen. De boom stond ook dicht tegen de westelijke perceelsgrens (minder dan 2 m). De tuin is slechts 5 m breed, dus een grote boom waar geen takken overhangen is bijgevolg niet realistisch en snoeiwerken zouden ook in de toekomst periodiek moeten uitgevoerd worden.

 

Het vellen van de boom is enkel verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening wanneer als compensatie (eigenlijk regularisatie) een nieuwe hoogstammige loofboom met minimumstamomtrek HS18/20 wordt heraangeplant. Dit gebeurt ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het verkrijgen van de vergunning rooien en op minstens 2 m van de perceelsgrenzen. Dit mag uitgevoerd worden met een boom van kleinere grootteorde (bijvoorbeeld veldesdoorn, Prunus).

 

De aanvraag is, mits toepassing van de bijzondere voorwaarde, in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.
 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het rooien van een boom aan de heer Karel Kieckens gelegen te Gentbruggekouter 138, 9050 Gentbrugge.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Compensatie boom

Er moet minstens één nieuwe hoogstammige loofboom met minimumstamomtrek HS18/20 heraangeplant worden en dit ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2 m van de perceelsgrens (mag uitgevoerd worden met een boom van kleinere grootteorde zoals veldesdoorn of Prunus).