Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00132 - OMV_2021170214 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van de bezetting van de dakkapel met crepi ipv leien - zonder openbaar onderzoek - Jutestraat 74, 9000 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00132 - OMV_2021170214 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van de bezetting van de dakkapel met crepi ipv leien - zonder openbaar onderzoek - Jutestraat 74, 9000 Gent - Vergunning 2022_CBS_00132 - OMV_2021170214 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van de bezetting van de dakkapel met crepi ipv leien - zonder openbaar onderzoek - Jutestraat 74, 9000 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Leo Maet met als contactadres Jutestraat 74, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021170214) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 3 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: de regularisatie van de bezetting van de dakkapel met crepi ipv leien

• Adres: Jutestraat 74, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 16 sectie K nr. 435L

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 24 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 21 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag is gelegen in de Jutestraat in Mariakerke in een verstedelijkte woonomgeving met in hoofdzaak rijwoningen van drie bouwlagen en een zadeldak. De betreffende woning is een gesloten eengezinswoning.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft de regularisatie van het gevelmateriaal van de bestaande dakuitbouw. De dakuitbouw in het achterste dakvlak werd afgewerkt met crepi in plaats van met leien.

De gevelafwerking van de dakuitbouw betreft crepi in een lichte kleur, gelijkaardig aan de afwerking van de achtergevel.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 30/04/2014 werd een vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een eengezinswoning. (2014/40031)

* Op 30/06/2016 werd een vergunning afgeleverd voor het regulariseren van een dakuitbouw op de achtergevel van een eengezinswoning. (2016/06082) als bijzondere voorwaarde werd opgelegd dat

de nieuwe achtergevel en zijgevels van de dakuitbouw moeten worden afgewerkt met leien.

 

Bouwmisdrijven

* Op 30/04/2014 werd een proces-verbaal (ref. nr. 66.97.10020/14) opgemaakt voor:

1. Het slopen van de achterbouw en oprichten van een nieuwe achterbouw.

2. Het plaatsen van een standvenster in het achterste dakvlak.

3. Het wijzigen van de voorgevel.

 

De punten 1 en 3 uit het proces-verbaal, namelijk het slopen van de achterbouw en oprichten van een nieuwe achterbouw - het wijzigen van de voorgevel; werden opgeheven door verlenen van de vergunning en/of door het uitvoeren van de werken conform de vergunning (ref. nr. 2016/06082).

 

Wat punt 2 - Het plaatsen van een standvenster in het achterste dakvlak - betreft:

Op 19/10/2016 werd vastgesteld dat het standvenster in het achterste dakvlak nog niet conform de voorwaarde uit de vergunning (ref. nr. 2016/06082) werd uitgevoerd. Het standvenster is nog steeds bekleed met crepi in plaats van leien.

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op

14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

 

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft de regularisatie van het gevelmateriaal van de bestaande dakuitbouw.

De dakuitbouw in het achterste dakvlak werd afgewerkt met crepi in plaats van met leien.

 

In 2016 werd een vergunning afgeleverd voor het regulariseren van een dakuitbouw op de achtergevel van een eengezinswoning (ref. nr. 2016/06082). Aangezien het gevelmateriaal van de dakuitbouw niet specifiek werd aangegeven op de plannen werd als bijzondere voorwaarde opgelegd dat de dakuitbouw afgewerkt en bekleed moest worden met leien. Deze voorwaarde werd opgelegd in functie van het totale achtergevelbeeld, overeenkomstig met de voorgaande vergunde toestand (ref. nr. 2014/40031). De voorgaande vergunde toestand refereert naar de vergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning afgeleverd in 2014. Hierbij werd een dakuitbouw vergund afgewerkt met leien.

 

Crepi kan aanzien worden als een voldoende kwalitatief gevelmateriaal en is om die reden stedenbouwkundig aanvaardbaar. Het materiaal doet geen afbreuk aan het straatbeeld aangezien de dakuitbouw zich langs de achtergevel bevindt. De gevelafwerking van de dakuitbouw betreft crepi in een lichte kleur, gelijkaardig aan de afwerking van de achtergevel. Hierdoor word het gevelmateriaal van de dakuitbouw in harmonie met de achtergevel beschouwd.

Omwille van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.

Met deze aanvraag wordt punt 2 van het bouwmisdrijf (ref. nr. 66.97.10020/14) ; Het plaatsen van een standvenster in het achterste dakvlak, opgeheven.


CONCLUSIE

Gunstig, de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor de regularisatie van de bezetting van de dakkapel met crepi ipv leien aan Leo Maet gelegen te Jutestraat 74, 9000 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.