Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00138 - OMV_2021170844 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een natuuroase met een halfopen stalen frame in een halfronde vorm met een diameter van 6m en hoogte van 3m - zonder openbaar onderzoek - Rosdamstraat , 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00138 - OMV_2021170844 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een natuuroase met een halfopen stalen frame in een halfronde vorm met een diameter van 6m en hoogte van 3m - zonder openbaar onderzoek - Rosdamstraat , 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning 2022_CBS_00138 - OMV_2021170844 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een natuuroase met een halfopen stalen frame in een halfronde vorm met een diameter van 6m en hoogte van 3m - zonder openbaar onderzoek - Rosdamstraat , 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Agentschap voor Natuur en Bos met als contactadres Koningin Maria Hendrikaplein 70/73, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021170844) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 4 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het realiseren van een natuuroase met een halfopen stalen frame in een halfronde vorm met een diameter van 6m en hoogte van 3m

• Adres: Rosdamstraat , 9051 Sint-Denijs-Westrem

Kadastrale gegevens: afdeling 25 sectie C nrs. 180D en 185G

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 25 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 22 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De locatie van de aanvraag bevindt zich in het Parkbos langs de Rosdamstraat. De huidige toestand is een open plek in een nog in te richten gebied bestemd voor bos.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het realiseren van een natuuroase met een halfopen stalen frame in een halfronde vorm. Het stalen frame heeft een diameter van 6m en hoogte van 3m. Dit frame zal worden bekleed met ronde schijven van verschillende boomsoorten.

 

Het betreft een educatief/recreatief object in een stadsrandbos waarin de educatieve en recreatieve doelstelling de belangrijkste is. Het object sluit aan bij de zone rond de hoogstamboomgaard en zal toegankelijk zijn vanuit de bestaande padenstructuur. De zone rondom de natuuroase zal verder worden aangeplant met vruchtdragende bomen en struiken waarmee de bezoekers kunnen kennismaken. Die zone zal ook educatief worden uitgebouwd.

2.       HISTORIEK

Er zijn geen relevante voorgaande vergunningen gekend voor het betrokken goed.

 

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent - deelproject 6C Parkbos' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 9 juli 2010), in de zone bestemd als boskerngebied.

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het doel van de aanvraag betreft het realiseren van een educatieve en recreatieve natuuroase in het Parkbos. Hiervoor plaatst men een halfopen, halfrond stalen frame als educatief/ recreatief object in het stadsrandbos. Het stalen frame wordt bekleed met ronde schijven van verschillende boomsoorten waardoor het zoveel mogelijk wordt geïntegreerd in de omgeving. De constructie heeft een beperkte omvang waardoor de impact op de omgeving minimaal is.

Het object sluit aan bij de zone rond de hoogstamboomgaard en zal toegankelijk zijn vanuit de bestaande padenstructuur. De zone rondom de natuuroase zal verder worden aangeplant met vruchtdragende bomen en struiken waarmee de bezoekers kunnen kennismaken. Die zone zal ook educatief worden uitgebouwd.

De aanvraag is in overeenstemming met de bestemming voor boskerngebied van het RUP. De voorschriften laten toe kleinschalige infrastructuur aan te brengen, gericht op natuureducatie.

De stedenbouwkundige voorschriften van het RUP zijn voldoende gedetailleerd opgesteld waardoor ze worden geacht de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te geven.

 

Omwille van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.


CONCLUSIE 

Gunstig, de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent de omgevingsvergunning voor het realiseren van een natuuroase met een halfopen stalen frame in een halfronde vorm met een diameter van 6m en hoogte van 3m aan Agentschap voor Natuur en Bos gelegen te Rosdamstraat , 9051 Sint-Denijs-Westrem.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning. 

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.