Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00105 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Overmeersstraat ea [P-248075] - Weigering

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:35
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00105 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Overmeersstraat ea [P-248075] - Weigering 2022_CBS_00105 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Overmeersstraat ea [P-248075] - Weigering

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Vlaamse Codes Ruimtelijke Ordening en zijn uitvoeringsbesluiten;
  • Het reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent (NINF-reglement), goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 januari 2021;
  • Het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein, goedgekeurd in de gemeenteraad van 18 december 2019.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, ยง 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde in zitting van 25 januari 2021 het reglement over nuts- en infrastructuurwerken in Gent (NINF-reglement) goed.

Volgens artikel 17 van dit reglement beslist het college van burgemeester en schepenen over de vraag voor werken. Dit is de zogenaamde 'reservatievergunning', die desgevallend ook de nodige 'domeintoelating' omvat.

Het college beslist meer bepaald of en onder welke voorwaarden de aangevraagde nuts- en infrastructuurwerken in een bepaalde referentieperiode uitgevoerd mogen worden.

Afhankelijk van deze beslissing, kunnen de werken concreet ingepland worden en vraagt de uitvoerder de nodige uitvoeringsvergunning(en) (signalisatie) aan bij de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, afdeling Innames Publieke Ruimte (IPR). De uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken onder jaartoelating is enkel mogelijk binnen het voorziene reglementaire kader.

De opdrachtgevers en uitvoerders van nuts- en infrastructuurwerken dienen in ieder geval de regels en principes van het Gentse minderhinder-beleid na te leven, zoals ook beschreven in de gids voor de uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken in Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen diende op 19/10/2021 conform artikel 19 van voormeld NINF-reglement een aanvraag in voor de uitvoering van volgende werken:

  • aanleg van teledistributieleidingen in Overmeersstraat, Kleine Gentstraat

De aanvraag en plannen zijn opgenomen als bijlage bij dit besluit.

De toelating kan niet verleend worden om volgende redenen:

De aanvraag omvat het plaatsen van ondergrondse leidingen ter hoogte van de panden Overmeersstraat 16-18-20 en Gentstraat 69. Deze zijde van de Overmeersstraat bevindt zich binnen het beschermde monument "Kasteeldomein Borluut: Dreef". Volgens het plan wordt de sleuf voorzien in de berm naast de weg. hier bevindt zich een beschermde bomenrij. Het is onduidelijk uit de aanvraag hoe de wortels gevrijwaard worden van schade.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Weigert de reservatievergunning aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor de uitvoering van nuts- en infrastructuurwerken in Overmeersstraat, Kleine Gentstraat


Bijlagen

  • Aanvraag_25069332_GentNED_VGU.pdf
  • Uitvoeringsplan_25069332.pdf
  • Beslissing_Weigering