Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00099 - Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke of permanente constructie diverse locaties Gent - afvalkorven - afroep 49B [P-259964] - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:35
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00099 - Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke of permanente constructie diverse locaties Gent - afvalkorven - afroep 49B [P-259964] - Goedkeuring 2022_CBS_00099 - Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke of permanente constructie diverse locaties Gent - afvalkorven - afroep 49B [P-259964] - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer van 29 april 1997;
  • Het politiereglement op de privatieve ingebruikneming van de openbare weg, goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 maart 1990.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 3, 1°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Ivago, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent diende op 17/12/2021 een aanvraag in voor het plaatsen van een permanente constructie op het openbaar domein, meer bepaald voor het vervangen, verplaatsen en plaatsen van afvalkorven - afroep 49B, op diverse locaties te Gent.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De plaatsing van tijdelijke of permanente constructies op het openbaar domein wordt via een wegvergunning geregeld, omdat dergelijke innemingen vrijgesteld zijn van een omgevingsvergunning.

De aanvraag werd onderzocht en de vergunning kan worden verleend mits naleving van volgende voorwaarden:

• Algemene voorwaarden:

• De vergunning moet steeds vertoond kunnen worden op verzoek van de bevoegde overheden;
• De vergunninghouder is in het kader van de inname van publieke ruimte verantwoordelijk voor de naleving van alle wettelijke en reglementaire verplichtingen, inzonderheid op het vlak van veiligheid, openbare rust, reinheid en gezondheid;
• De vergunde inname mag enkel binnen de omschreven zone gebeuren, op een wijze waardoor de veiligheid, het vlot verkeer, de obstakelvrije doorgang en evacuatiewegen steeds gevrijwaard blijven en de toegankelijkheid voor personen met een beperking niet in het gedrang komt;
Hierbij dienen in het bijzonder de volgende normen gerespecteerd te worden:
▪ Weg voor voetgangersverkeer met breedte > 2.00 meter: garanderen van een minimale obstakelvrije loopweg van 1.50 meter breedte;
▪ Weg voor voetgangersverkeer met breedte ≤ 2.00 meter: garanderen van een minimale obstakelvrije loopweg van 1.20 meter breedte;
▪ Vrije hoogte van de obstakelvrije loopweg: minstens 2.10 meter;
 ▪ De stad Gent eist in alle gevallen een obstakelvrije ruimte van minstens 1.20 meter voor een veilig voetgangersverkeer, hetgeen een verstrenging inhoudt van de normen vermeld onder het tweede en derde punt van bovengenoemd Besluit van de Vlaamse regering;

• Installaties van openbaar nut zoals verkeerslichten, verkeerstekens, straatnaamborden, … moet voldoende zichtbaar blijven; hydranten, meterkasten, rioolkolken, fietsenstallingen, haltes van het openbaar vervoer, … moeten voldoende bereikbaar blijven en de functionaliteit van de blindegeleiding en de openbare verlichting, inclusief de verlichting aangebracht in het kader van het Lichtplan, mag niet belemmerd worden;

• Deze vergunning vormt geen toelating om af te wijken van eventuele maatregelen opgelegd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan;

 • Voor de inname van openbaar gewestdomein is een voorgaande vergunning vereist van het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen;

Activiteit

AC34865 Vergunnen van innames publieke ruimte en behandelen van vragen, meldingen en vaststellingen over deze innames

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Verleent een vergunning aan Ivago, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent voor het plaatsen van een permanente constructie op het openbaar domein, meer bepaald voor het vervangen, verplaatsen en plaatsen van afvalkorven - afroep 49B, op diverse locaties te Gent , mits naleving van de bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in de bijgevoegde bijlage.


Bijlagen

  • aanvraag
  • inplantingsplan
  • pre-adviezen
  • vergunning