Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00130 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ekkergemstraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:36
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00130 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ekkergemstraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring 2022_CBS_00130 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ekkergemstraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het voorzien van 2 nieuwe voetgangersoversteekplaatsen naar het toekomstige parkje achter de kerk van Ekkergem.Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 16 december 2021 werd het aanvullend reglement aangepast door de heraanleg van het kruispunt tussen de Ekkergemstraat en de Heilig-Bloedstraat in het kader van het Steegjesplan, waarbij gele onderbroken belijning ter hoogte van het kruispunt komt te vervallen.

Bij collegebesluit van 7 oktober 2021 werden volgende maatregelen getroffen in het kader van een lokale heraanleg:

- het omdraaien van de rijrichting ter hoogte van het middeneiland aan de achterzijde van de kerk, ten gevolge van de ontharding van de bypass achter de kerk; en

- het afbakenen van parkeerplaatsen langsheen het ontharde middeneiland, samen met het instellen van parkeerverboden door middel van gele onderbroken markering op plaatsen waar parkeren in de nieuwe toestand verboden wordt.

Bij collegebesluit van 12 september 2019 werd een parkeerverbod ter hoogte van huisnummer 651 (Coupure) ingesteld ter bevordering van de verkeersveiligheid voor fietsers.

Bij collegebesluit van 18 januari 2018 werd extra belijning aangebracht ter hoogte van het kruispunt met de Coupure ter bevordering van de verkeersveiligheid voor fietsers.

Bij collegebesluit van 23 november 2017 werd eenrichtingsverkeer ingevoerd in het gedeelte van de Ekkergemstraat vanaf huisnummer 84 tot aan Sint-Martensblindeken. Verder werd het verbodsbord verduidelijkt ter hoogte van het kruispunt met de Krijgsgasthuisstraat. Tenslotte werden er fietssuggestiestroken voorzien van fietssuggestiestroken.

Bij collegebesluit van 24 augustus 2017 werden volgende maatregelen getroffen: het aanbrengen van een verdrijvingsvlak als veiligheidsmaatregel voor fietsers ter hoogte van het kruispunt met de Coupure Links, het voorzien van een parkeerplaats voor een schoolbus ter hoogte van de Korenbloemstraat op vraag van de school IVIO De Korenbloem en het voorzien van een oversteekplaats voor voetgangers ter hoogte van huisnummers 89-89A.

Bij collegebesluit van 19 januari 2017 werd in kader van het Circulatieplan Binnenstad Gent, goedgekeurd door de gemeenteraad op 24 oktober 2016, eenrichtingsverkeer ingevoerd op de Ekkergemstraat, gedeelte begrepen tussen de Coupure en de Krijgsgasthuisstraat. Dit omdat het centrale gedeelte van de Ekkergemstraat te smal is om tweerichtingsverkeer toe te laten.

Bij collegebesluit van 15 september 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werden de voorbehouden bewonersplaatsen bepaald, volgens het parkeerplan 2020 van Stad Gent.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Ekkergemstraat, goedgekeurd in zitting van 16 december 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het bijgevoegd aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Ekkergemstraat.