Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00135 - OMV_2021169560 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande slipway, oeververdediging, aanlegsteiger en het aanleggen van een nieuwe oeververdediging met aanlegsteiger - zonder openbaar onderzoek - Karel De Bondtlaan 32, 9031 Drongen - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00135 - OMV_2021169560 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande slipway, oeververdediging, aanlegsteiger en het aanleggen van een nieuwe oeververdediging met aanlegsteiger - zonder openbaar onderzoek - Karel De Bondtlaan 32, 9031 Drongen - Vergunning 2022_CBS_00135 - OMV_2021169560 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande slipway, oeververdediging, aanlegsteiger en het aanleggen van een nieuwe oeververdediging met aanlegsteiger - zonder openbaar onderzoek - Karel De Bondtlaan 32, 9031 Drongen - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Jozef Jonckheere met als contactadres Burggraaf H. de Spoelberchdreef 9, 9831 Sint-Martens-Latem heeft een aanvraag (OMV_2021169560) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 3 november 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het slopen van een bestaande slipway, oeververdediging, aanlegsteiger en het aanleggen van een nieuwe oeververdediging met aanlegsteiger

• Adres: Karel De Bondtlaan 32, 9031 Drongen

Kadastrale gegevens: afdeling 27 sectie C nr. 1326A3

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 26 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 22 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag situeert zich Karel De Bondtlaan in Drongen. De omgeving wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door vrijstaande woningen. Het perceel paalt aan de zuidzijde aan de Leie en is op vandaag bebouwd met een vrijstaande eengezinswoning. In de achtertuin palend aan de woning bevindt zich een bestaande aanlegsteiger van 5,47 m op 1,55 m.

 

Recent werd een gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het slopen van een bestaande aanlegsteiger en het plaatsen van een nieuwe aanlegsteiger (ref. nr. OMV_2021073171).

In de aanvraag werden de bestaande, onvergunde betonnen oeververdediging en slipway behouden, echter komen deze niet voor vergunning in aanmerking. De oeververdediding en slipway bleven met de aanvraag onvergund.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag betreft het slopen van de bestaande, niet-vergunde steiger en slipway. De bestaande betonnen oeververdediging wordt vervangen door een oeververdediging in natuurlijke materialen en tot slot wordt een nieuwe steiger gebouwd.

 

De steiger zal evenwijdig met de waterweg aangelegd worden en een maximale grootte hebben van 1,20 m x 6 m. De aanlegsteiger wordt zo dicht mogelijk tegen de oever geplaatst.

De bekleding van de aanlegsteiger zal bestaan uit natuurlijke materialen (hout) of uit kunststof (mits natuurlijk uitzicht van het oppervlak). Er wordt ongeveer 9,50 m afstand tot de linker perceelsgrens bewaard en ongeveer 17 m tot de rechter perceelgrens.

 

De oeververdediging wordt opgebouwd uit onbehandelde, natuurlijke materialen. De oeverlijn blijft ongewijzigd.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

 

Omgevingsvergunningen

* Op 02/09/2021 werd een gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het slopen van een bestaande aanlegsteiger en het plaatsen van een nieuwe aanlegsteiger (OMV_2021073171).

 

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 03/07/1974 werd een vergunning afgeleverd voor verbouwen woning. (1974 DR 10112)

* Op 26/04/2001 werd een vergunning afgeleverd voor uitbreiding van een eengezinswoning tot eengezinswoning. (2001/10010)

* Op 08/01/2004 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een bijgebouw. (2003/10126)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van De Vlaamse Waterweg nv afgeleverd op 7 december 2021 onder

ref. AB/2021/965:
De Vlaamse Waterweg nv – afdeling Regio West verleent aan vermelde omgevingsvergunningsaanvraag voor het aanleggen van een nieuwe langssteiger en oeververdediging na verwijdering van de bestaande dwarssteiger, oeververdediging en slipway in de Karel De Bondtlaan 32 (kadaster: Afdeling 27 sectie C nummer 1326A3) te 9031 Drongen (Gent) een voorwaardelijk gunstig advies.

 

De voorwaarden waaraan voldaan moet worden, is:

Voor de steiger dient er naast de omgevingsvergunning ook een vergunning bij De

Vlaamse Waterweg nv aangevraagd en verkregen te worden.

 

A) Advies m.b.t. het beheer en de exploitatie van de waterweg en het patrimonium  van De Vlaamse Waterweg nv

Er is interferentie met het beheer en/of de exploitatie van de waterweg. Het projectgebied grenst aan de Leie. Er wordt een nieuwe langssteiger en oeververdediging aangelegd. De bestaande dwarssteiger, de betonnen oeververdediging en slipway worden verwijderd.

 

Het advies van De Vlaamse Waterweg dat betrekking heeft op de watertoets is opgenomen in 5. Waterparagraaf (zie verder in dit verslag).

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied en bestaande waterwegen volgens het gewestplan 'Gentse en

Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

 

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

1)      Beschrijving van het project en de kenmerken van het watersysteem die door het project kunnen beïnvloed worden

Het projectgebied is gelegen langs en stroomt af naar de Leie (beheerder: De Vlaamse Waterweg nv).

De volgende gegevens zijn relevant voor de watertoets:

-              De bestaande dwarssteiger, de betonnen oeververdediging en slipway worden verwijderd.

-              Er wordt een nieuwe langssteiger en oeververdediging aangelegd. De steiger wordt bekleed met natuurlijke materialen (hout) of kunststof (met natuurlijk uitzicht). De oeververdediging wordt opgebouwd uit natuurlijke materialen. De materialen zullen niet behandeld worden.

-              De horizontale oppervlakte van de nieuwe steiger bedraagt (maximaal) 7,20 m2.

-              Er worden geen ondergrondse constructies voorzien.

Het projectgebied is quasi volledig in effectief overstromingsgebied en in recent overstroomd gebied (ROG) gelegen.

 

2)      Op het project toepasselijke voorschriften uit het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde

Het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde formuleert maatregelen om wateroverlast (en watertekort) in het bekken te voorkomen. De strategie "vasthouden-bergen-afvoeren" is hierbij van toepassing. Dit kan door het vermijden van de toename van verharde oppervlakte, het afkoppelen van hemelwater van de riolering, hergebruik ter plaatse, infiltreren waar mogelijk, bufferen, vertraagd afvoeren, vermijden van inbuizingen, aanleggen van groendaken, ...

Via het instrument van de watertoets worden schadelijke effecten van nieuwe plannen, programma’s en vergunningen vermeden door het opleggen van gepaste maatregelen of het niet toestaan van nieuwe ontwikkelingen.

 

Er zijn geen acties opgenomen in het stroomgebiedbeheerplan van de Schelde (2016-2021) die betrekking hebben op de vergunningsaanvraag.

 

3)      Beoordeling van verenigbaarheid met het watersysteem

3.1 gewijzigd overstromingsregime

Het projectgebied is quasi volledig in effectief overstromingsgebied en in recent overstroomd gebied gelegen. Er wordt geen effect op het overstromingsregime in de betekenis van inname van ruimte voor water verwacht.

 

3.2 gewijzigd afstromingsregime en gewijzigde infiltratie naar het grondwater

De aanvraag voorziet in de bouw van een houten aanlegsteiger met een oppervlakte van (maximaal) 7,20 m2. Gezien de ligging op openbaar domein is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater niet van toepassing. De code van goede praktijk voor de aanleg van rioleringssystemen is wel toepassing. De Vlaamse Waterweg verwacht evenwel geen wijzigingen in het afstromingsregime en de infiltratie van het hemelwater ten gevolge van het project. Het hemelwater dat op de steiger valt, kan afstromen naar de Leie.

 

3.3 gewijzigde oppervlaktewaterkwaliteit en gewijzigd aantal puntbronnen

Ten gevolge van de geplande ingrepen worden er geen betekenisvol nadelige effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht. De materialen zullen niet behandeld worden, waardoor er geen giftige stoffen in de waterloop zullen terechtkomen.

 

3.4 gewijzigd grondwaterstromingspatroon en gewijzigde grondwaterkwaliteit

Het project voorziet geen nieuwe ondergrondse constructies, waardoor er geen impact op het

grondwaterstromingspatroon wordt verwacht. Er wordt ook geen impact op de grondwaterkwaliteit verwacht.

 

3.5 watergebonden natuur en structuurkwaliteit

Binnen het projectgebied komt geen biologisch waardevolle watergebonden natuur voor. Er worden werken aan de oever voorzien en bijgevolg zal de structuurkwaliteit van de Leie beperkt veranderen. Er wordt geen significant negatieve impact op de watergebonden natuur en structuurkwaliteit verwacht.

 

4)      Toetsing aan doelstellingen en beginselen DIWB

Het project voldoet aan het standstillbeginsel. De aanvraag is verenigbaar met de beginselen en doelstellingen van het ‘Decreet Integraal Waterbeleid’.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag heeft geen milieueffectrapport of project-MER-screening nodig.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Het doel van de aanvraag betreft het slopen van de bestaande, niet-vergunde steiger en slipway. De bestaande betonnen oeververdediging wordt vervangen door een oeververdediging in natuurlijke materialen en tot slot wordt een nieuwe steiger gebouwd.

 

Recent werd een gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het slopen van een bestaande aanlegsteiger en het plaatsen van een nieuwe aanlegsteiger (ref. nr. OMV_2021073171).

In de aanvraag werden de bestaande, onvergunde betonnen oeververdediging en slipway behouden. echter komen deze niet voor vergunning in aanmerking. De oeververdediging en slipway bleven met de aanvraag onvergund.

 

De aanvraag voor het plaatsen van een aanlegsteiger aan de oever van de Leie is stedenbouwkundig

aanvaardbaar. Deze constructie beschikt over beperkte afmetingen en wordt voorzien in natuurlijke

materialen hetzij hout, hetzij uit kunststof mits natuurlijk uitzicht van het oppervlak, waardoor de ruimtelijke impact van de constructie relatief beperkt blijft. De steiger wordt op voldoende afstand van de buren geplaatst. De steiger maakt een contact mogelijk tussen de woning en het water, wat bijdraagt tot de woonkwaliteit.

 

Het is positief dat de bestaande betonnen oeververdediging wordt gesloopt en zal vervangen worden door een nieuwe oeververdediging opgebouwd uit onbehandelde, natuurlijke materialen. De oeverlijn blijft ongewijzigd waardoor de impact op de omgeving minimaal is.

Ook het verwijderen van de slipway wordt als positief aanzien, deze voldoet niet aan de regels en komt niet voor vergunning in aanmerking zoals reeds meegedeeld in de vergunning (ref. nr. OMV_2021073171).


Omwille van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande slipway, oeververdediging, aanlegsteiger en het aanleggen van een nieuwe oeververdediging met aanlegsteiger aan de heer Jozef Jonckheere gelegen te Karel De Bondtlaan 32, 9031 Drongen.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Vlaamse Waterweg

De voorwaarden opgenomen in het advies van De Vlaamse Waterweg nv (advies van 07/12/2021, met kenmerk AB/2021/965) moeten strikt nageleefd worden:

-          Voor de steiger dient er naast de omgevingsvergunning ook een vergunning bij De Vlaamse Waterweg nv aangevraagd en verkregen te worden.