Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00137 - OMV_2021164965 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van hoogstammige bomen - zonder openbaar onderzoek - Antwerpsesteenweg 861, 9041 Oostakker - Gedeeltelijke Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00137 - OMV_2021164965 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van hoogstammige bomen - zonder openbaar onderzoek - Antwerpsesteenweg 861, 9041 Oostakker - Gedeeltelijke Vergunning 2022_CBS_00137 - OMV_2021164965 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van hoogstammige bomen - zonder openbaar onderzoek - Antwerpsesteenweg 861, 9041 Oostakker - Gedeeltelijke Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Maxime Audry met als contactadres Eekhout 10, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021164965) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het rooien van hoogstammige bomen

• Adres: Antwerpsesteenweg 861, 9041 Oostakker

Kadastrale gegevens: afdeling 17 sectie B nr. 1200G

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 16 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 22 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

De aanvraag situeert zich in de Antwerpsesteenweg in Oostakker. De omgeving wordt gekenmerkt door gesloten, halfopen en open bebouwing. Er is een diversiteit aan functies aanwezig zoals handel, diensten, horeca en wonen. Het perceel in kwestie heeft een oppervlakte van ca. 2875 m². Op het perceel staat een vrijstaande eengezinswoning.

 

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

De aanvraag omvat het rooien van 18 hoogstammige bomen (12 dennen, 4 berken, 1 linde en 1 beuk) aan de voorzijde van de woning.

 

Men vraagt de bomen te mogen rooien omwille van de aantasting door de letterzetter. Eén den is reeds dood. Het is de bedoeling dat de bomen gefaseerd verwijderd zullen worden, waarbij de dode boom op korte tijd na verkrijgen van de vergunning zou geveld worden en de andere bomen pas wanneer ze ook aan het afsterven zijn (bruine naaldverkleuring).

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen

* Op 06/08/2020 werd een voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het rooien van 5 populieren (OMV_2020069783).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

 

Voorwaardelijk gunstig advies van Agentschap Wegen en Verkeer afgeleverd op 18 november 2021:
Het volledige advies is raadpleegbaar via het omgevingsloket.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.
 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Het project ligt in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'ANTWERPSESTEENWEG - ORCHIDEESTRAAT' (Definitief vastgesteld door de Gemeenteraad op 26 juni 2018), zone voor wonen: stedelijke functies.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

 

Bijzonder Plan van Aanleg
Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg KRIJTE, goedgekeurd op 27 april 2000, en is bestemd als zone voor en is bestemd als zone voor koeren en tuinen.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gewestweg.

5.       WATERPARAGRAAF

De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte. Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied. Bijgevolg kan door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
De aanvraag betreft het kappen van de aanplant van een klein bestand pinusbomen (den). Het is de bedoeling dat de bomen gefaseerd verwijderd zullen worden, waarbij een eerste boom op korte tijd (na verkrijgen van de vergunning) zou geveld worden en de andere bomen pas wanneer ze ook aan het afsterven zijn (bruine naaldverkleuring). Dit tijdstip kan effectief moeilijk voorspeld worden en het is dus niet zeker of het afsterven van deze naaldbomen zich al dan niet zal doorzetten de volgende jaren.

 

Daarom is het voor de nog gezonde bomen niet opportuun om nu al een vergunning toe te staan. Er kan enkel voor de bomen waar al een verslechterde gezondheidstoestand is vast te stellen, een vergunning afgeleverd worden. Indien blijkt dat de bomen snel zouden verslechteren en een valgevaar zouden vormen, kan altijd via de procedure acuut gevaar een toestemming tot kap gegeven worden.

 

Momenteel hebben 6 bomen al een visueel verminderde gezondheidstoestand (ijle kruin, bruinverkleuring naalden). Het betreft de twee bomen (met sterke bruinverkleuring) die gesitueerd zijn het dichts naast woning Antwerpsesteenweg 863 naast de rechter perceelsgrens, de achtste den (al lichte bruinverkleuring naalden) tellend vanaf de rechterkant, de 11de boom (schuin groeiend) tellend vanaf de rechterkant en de twee bomen links gesitueerd van de oprit (zeer ijle kruinen).

 

Het rooien van de overige bomen wordt uitgesloten van de vergunning. Er staan nog voldoende bomen in deze voortuinstrook en er werden al andere loofbomen tussenin heraangeplant. Bijgevolg is een heraanplant niet noodzakelijk.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig wat betreft het rooien van 6 bomen, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Ongunstig voor het rooien van de overige bomen omwille van onvoldoende redenen om deze te rooien.

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het rooien van hoogstammige bomen aan de heer Maxime Audry gelegen te Antwerpsesteenweg 861, 9041 Oostakker.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Het rooien van de bomen:

Enkel het rooien van 6 bomen (zie beoordeling en inplantingsplan) wordt vergund. Het rooien van de overige bomen wordt uit de vergunning gesloten.