Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00139 - OMV_2021166697 K - aanvraag omgevingsvergunning voor vellen van een plataan - zonder openbaar onderzoek - Frederik Burvenichstraat 156, 156A, 156B en 156C, 9050 Gent - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00139 - OMV_2021166697 K - aanvraag omgevingsvergunning voor vellen van een plataan - zonder openbaar onderzoek - Frederik Burvenichstraat 156, 156A, 156B en 156C, 9050 Gent - Vergunning 2022_CBS_00139 - OMV_2021166697 K - aanvraag omgevingsvergunning voor vellen van een plataan - zonder openbaar onderzoek - Frederik Burvenichstraat 156, 156A, 156B en 156C, 9050 Gent - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF? 

Ellen Reznor met als contactadres Frederik Burvenichstraat 156, 9050 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021166697) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 26 oktober 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: vellen van een plataan

• Adres: Frederik Burvenichstraat 156, 156A, 156B en 156C, 9050 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 22 sectie B nr. 321A2

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 16 november 2021.

De aanvraag volgde de vereenvoudigde procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 20 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het terrein bevindt zich langs de Frederik Burvenichstraat in Gentbrugge.
De omgeving kenmerkt zich voornamelijk door de spoorweglijn Gent-Sint-Pieters / Gent Dampoort net oosten van het perceel.
Langsheen de Frederik Burvenichstraat staat gesloten bebouwing, overheersend met een invulling van wonen.

 

Het betreffende perceel betreft een meergezinswoning met een tuin, die in het binnengebied gelegen is. Het pand staat tegen de westelijke perceelsgrens.
In ditzelfde binnengebied bevinden zich ook grote loodsen.
 

Doel van de aanvraag is het rooien van 1 boom (soort : plataan) op ongeveer 2,0m van de gevel van de woning.
Er wordt gevraagd de boom te mogen rooien omdat de boom te dicht bij het woongebouw staat en schade kan veroorzaken.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Stedenbouwkundige vergunningen

* Op 20/11/1978 werd een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van bestaande bedrijfsgebouwen. (Litt. F-4-78 (GB 190/74))

* Op 09/01/2003 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing en omvorming van een eengezinswoning tot een restaurant met 3 woongelegenheden; de plaatsing van een waterreservoir en de aanleg van parkeerplaatsen (voorstel tot regularisatie). (2002/20144)

* Op 27/06/2013 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een meergezinswoning. (2013/20086)

* Op 08/05/2014 werd een vergunning afgeleverd voor de verbouwing van een meergezinswoning. (2014/20047)

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Volgend extern advies is gegeven:  

Infrabel NV Directie I-I.NW verleende op 25/11/2021 werd een voorwaardelijk gunstig advies (ref. 3516.2021.626.Gentbrugge).

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977).
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de voorschriften.

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater.

Beoordeling zie punt 5 Waterparagraaf.

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het terrein ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied.
De voorliggende aanvraag wijzigt noch de bebouwde noch de verharde oppervlakte.
Behalve de te rooien boom zijn er op het perceel nog bomen aanwezig die behouden blijven, anderzijds wordt als bijzondere voorwaarde opgelegd om de te rooien bomen te vervangen door een andere boom.

Bijgevolg zal door het uitvoeren van de aangevraagde werken of handelingen geen schadelijk effect voor de waterhuishouding ontstaan.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-m.e.r.-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       BEKENDMAKING

De aanvraag volgt de vereenvoudigde procedure en moest dus niet aan een openbaar onderzoek worden onderworpen.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening

Er zijn geen bezwaren tegen het rooien van de plataan. Deze staat effectief zeer dicht tegen een nieuw bouwvolume (2-tal meter). Bijgevolg zal deze boom periodiek moeten bijgesnoeid worden. Niettegenstaande platanen hier tegen zijn bestand is dit geen duurzame situatie. Het betreft een relatief jonge boom en er zijn nog twee andere platanen in de tuin aanwezig die blijven staan.

 

Het groene karakter van de tuin dient voldoende te worden behouden, bijgevolg wordt het rooien van de plataan gunstig beoordeeld onder volgende voorwaarde :
Ter compensatie dient minstens één nieuwe hoogstammige (fruit)boom (met minimumstamomtrek HS12/14) te worden heraangeplant in de tuin.   De heraanplant gebeurt ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2,0m van de perceelsgrens en 3,0m van de gevels.

 

CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor vellen van een plataan aan Ellen Reznor gelegen te Frederik Burvenichstraat 156, 156A, 156B en 156C, 9050 Gent.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

Minstens één nieuwe hoogstammige (fruit)boom (met minimumstamomtrek HS12/14) wordt heraangeplant en dit ten laatste het eerstvolgend plantseizoen na het rooien en op minstens 2,0m van de perceelsgrens en 3,0m van de gevels.