Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00141 - OMV_2021147472 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het heraanlegen van de voortuin, nl het afbreken van de verharding en het tuinmuurtje, het plaatsen ven een fietsenberging in een licht houten constructie - met openbaar onderzoek - Herlegemstraat 49, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:36
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00141 - OMV_2021147472 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het heraanlegen van de voortuin, nl het afbreken van de verharding en het tuinmuurtje, het plaatsen ven een fietsenberging in een licht houten constructie - met openbaar onderzoek - Herlegemstraat 49, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning 2022_CBS_00141 - OMV_2021147472 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het heraanlegen van de voortuin, nl het afbreken van de verharding en het tuinmuurtje, het plaatsen ven een fietsenberging in een licht houten constructie - met openbaar onderzoek - Herlegemstraat 49, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 15.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Dennis Arthur - Geraldine Schockaert met als contactadres Pijndersstraat 45, 9000 Gent hebben een aanvraag (OMV_2021147472) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 27 september 2021.

 

De aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het heraanlegen van de voortuin, nl. het afbreken van de verharding en het tuinmuurtje, het plaatsen ven een fietsenberging in een licht houten constructie

• Adres: Herlegemstraat 49, 9040 Sint-Amandsberg

Kadastrale gegevens: afdeling 19 sectie C nr. 1043G3

 

Het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek werd verzonden op 12 oktober 2021.

De aanvraag volgde de gewone procedure.

Volgend verslag werd uitgebracht door de gemeentelijk omgevingsambtenaar op 20 december 2021.

 

OMSCHRIJVING AANVRAAG

1.       BESCHRIJVING VAN DE OMGEVING, DE PLAATS EN HET PROJECT

Beschrijving van de aangevraagde stedenbouwkundige handelingen

Het perceel uit voorliggende aanvraag bevindt zich langs de Herlegemstraat in de deelgemeente Sint-Amandsberg. De omgeving bestaat voornamelijk uit woningen, voornamelijk type gesloten en halfopen. Het perceel in kwestie is bebouwd met een eengezinswoning opgebouwd uit twee bouwlagen en afgewerkt met een hellend dak.

 

Voor de woning werd reeds een gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning afgeleverd (zie rubriek “HISTORIEK”). Het aangevraagde terras en de fietsenberging in de voortuinzone werd uitgesloten uit deze vergunning.

 

Voorliggende aanvraag strekt tot het bouwen van een fietsenberging in de voortuinzone. De fietsenberging heeft een oppervlakte van 5,08 m² en is afgewerkt met een plat dak, ingericht als groendak, met een dakrandhoogte van 1,64 m (gemeten tegenover het maaiveld). De vrije hoogte bedraagt 1,40 m. De wanden worden afgewerkt met een houten gevelbekleding. De constructie wordt ingeplant op 0,50 m van de rechter perceelsgrens en op minstens 0,65 m van de rooilijn. Rondom wordt een haag voorzien. De fietsenberging beidt plaats voor één gewone fiets en één bakfiets. Er wordt ook nog een pad in stapstenen voorzien naar de voordeur. Voor het overige wordt de voortuin groen aangelegd. De totale verharde en bebouwde oppervlakte bedraagt gezamenlijk ca. 10,94 m².

 

Het verbouwen van de eengezinswoning maakt geen onderdeel uit voorliggende aanvraag.

2.       HISTORIEK

Volgende vergunningen, meldingen en/of weigeringen zijn bekend:

Omgevingsvergunningen:

* Op 15/04/2021 werd een gedeeltelijke voorwaardelijke vergunning afgeleverd voor het verbouwen van een rijwoning (OMV_2020162623).

 

BEOORDELING AANVRAAG

3.       EXTERNE ADVIEZEN

Overeenkomstig artikel 35 van het omgevingsvergunningsbesluit zijn er geen externe adviezen vereist.

4.       TOETSING AAN WETTELIJKE EN REGLEMENTAIRE VOORSCHRIFTEN

4.1.   Ruimtelijke uitvoeringsplannen – plannen van aanleg

Het project ligt in woongebied volgens het gewestplan 'Gentse en Kanaalzone' (goedgekeurd op 14 september 1977). De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

 

Het project ligt in het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 'Afbakening grootstedelijk gebied Gent' (definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 16 december 2005), maar niet in een gebied waarvoor er stedenbouwkundige voorschriften zijn bepaald.

Het project ligt in het bijzonder plan van aanleg ‘Sint-Baafskouter’, goedgekeurd op 21 september 1992, en is bestemd als zone voor gesloten bebouwing, zone voor koeren en tuinen en zone voor voortuinstroken.

De aanvraag is niet in overeenstemming met de voorschriften, en wijkt af op volgende punten:

-          In de zone voor voortuinstroken zijn enkel opritten, terrassen- en voetpadverhardingen mogelijk. De aanvraag voorziet een fietsenberging met een oppervlakte van 5,89 m².

 

Het voorzien van een fietsenberging in de voortuinzone is een afwijking die enkel mits toepassing van artikel 4.4.9/1 kan toegestaan worden vermits het hier over een afwijking op de bestemming gaat.

Overeenkomstig artikel 4.4.9/1 van de Vlaamse codex ruimtelijk ordening mag het vergunningverlenende bestuursorgaan bij het afleveren van een Omgevingsvergunning afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van een bijzonder plan van aanleg, voor zover dit plan ouder is dan 15 jaar en mits het in acht nemen van een aantal voorwaarden:

1)      Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden voor wat betreft wegenis, openbaar groen en erfgoedwaarden.

2)      Afwijkingen kunnen enkel op voorschriften die een aanvulling vormen op onder meer ‘woongebied/dienstverleningsgebieden/industriegebieden in de ruime zin/gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen’ cfr. het koninklijk besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen.

3)      Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden op voorschriften van een BPA die voorzien in agrarisch gebied, ruimtelijk kwetsbaar gebied of recreatiegebied in afwijking op het gewestplan of voor gebieden die in uitvoering van artikel 5.6.8 van de VCRO aangeduid zijn als watergevoelig openruimtegebied.

4)      Elke aanvraag tot afwijking wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.

 

Artikel 4.3.1, § 1, 1° bepaalt tevens dat de toetsing aan de goede ruimtelijke ordening onverminderd blijft gelden. Een afwijking kan bijgevolg enkel toegestaan worden indien deze uitgaat van de goede ruimtelijke ordening, waarbij het ‘verhogen van het ruimtelijk rendement’ een nieuw onderdeel is.

Om de kansen die deze verruimde afwijkingsmogelijkheden bieden te stroomlijnen met de principes van Ruimte voor Gent (het ruimtelijk structuurplan), werd de beleidsnota Ruimtelijk rendement in relatie tot Ruimte voor Gent opgesteld. In deze beleidsnota worden per deelruimte (binnenstad, kernstad, groeistad, buitengebied) de principes van het BPA waarop al dan niet kan afgeweken worden, besproken. Deze afweging wordt telkens gemaakt in relatie tot de principes van Ruimte voor Gent.

 

De toetsing met de goede ruimtelijke ordening en het beleidskader Ruimtelijk rendement in relatie tot Ruimte voor Gent kan teruggevonden worden onder de rubriek ‘Omgevingstoets’. Voor deze aanvraag betreft dit een positieve evaluatie.

 

4.2.   Vergunde verkavelingen

De aanvraag is niet gelegen in een goedgekeurde, niet vervallen verkaveling.

4.3.   Verordeningen

Algemeen bouwreglement

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het algemeen bouwreglement, stedenbouwkundige verordening van de stad Gent, goedgekeurd door de deputatie bij besluit van 16 september 2004 en gewijzigd bij besluiten van de deputatie van 29 mei 2008, 23 oktober 2008, 19 augustus 2010, 4 oktober 2012 en 17 juli 2014, zevende wijziging van kracht op 20 december 2020.

Het ontwerp is in overeenstemming met dit algemeen bouwreglement.

 

Gewestelijke verordening hemelwater

De aanvraag werd getoetst aan de bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2004 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (zie waterparagraaf).

4.4.   Uitgeruste weg

Het bouwperceel is gelegen aan een voldoende uitgeruste gemeenteweg.

5.       WATERPARAGRAAF

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd gebied of een overstromingsgebied, zodat in alle redelijkheid wordt geoordeeld dat geen schadelijk effect op de waterhuishouding van dit gebied wordt veroorzaakt.

6.       PROJECT-M.E.R.-SCREENING

De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (MER-besluit) en heeft geen betrekking op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III bij dit besluit. De opmaak van een milieueffectrapport of project-MER-screening is voor voorliggend project dan ook niet vereist.

7.       OPENBAAR ONDERZOEK

Het openbaar onderzoek werd gehouden van 22 oktober 2021 tot 20 november 2021.
Gedurende dit openbaar onderzoek werden geen bezwaren ingediend.

8.       OMGEVINGSTOETS

Beoordeling van de goede ruimtelijke ordening
Op 19/09/2019 werd door het college van burgemeester en schepenen het beleidskader ‘Ruimtelijk Rendement in relatie tot Ruimte voor Gent’ goedgekeurd. De nota bevat concrete handvaten over hoe de stad Gent omgaat met het begrip ‘ruimtelijk rendement’ binnen zijn toetsing aan de goede ruimtelijke ordening, onder meer ter motivering van een afwijking op een BPA ouder dan 15 jaar (artikel 4.4.9/1 van de VCRO). Als hier op een goede manier met omgegaan wordt, biedt dit immers opportuniteiten voor de implementatie van de principes uit Ruimte voor Gent (de nieuwe ruimtelijke structuurvisie op de stad). In het beleidskader wordt onder meer benadrukt dat BPA’s in het verleden al de goede ruimtelijke ordening voor specifieke gebieden hebben vastgelegd en vaak ook blijvend een actuele weergave van de ruimtelijke visie (inclusief een verhogen van het ruimtelijk rendement) kunnen zijn. De stedenbouwkundige voorschriften in de BPA’s kunnen dus niet steeds zomaar achterwege gelaten worden.

Het voorzien van een fietsenberging in de voortuinzone is een afwijking die enkel mits toepassing van artikel 4.4.9/1 kan toegestaan worden. In het bovenvermelde beleidskader wordt gesteld dat een afwijking op het bouwverbod in de voortuinzone mogelijk is in bepaalde gevallen, zoals voor fietsenberging.

 

Het voorzien van een fietsenberging in de voortuinzone bij een gesloten eengezinswoning kan dus principieel aanvaard worden. Het voorzien van dergelijke fietsenberging stimuleert het gebruik van duurzame vervoersmiddelen. Evenwel moet de ruimtelijke impact van de fietsenberging tot een minimum beperkt worden en dient de totale bebouwde en verharde oppervlakte zich te beperken tot de vooropgestelde maximale verhardingsgraad (max 30 %).

 

De oppervlakte van de fietsenberging en het toegangspad bedraagt minder dan 30 % van de oppervlakte van de tuinzone, en is dus beperkt. De fietsenberging heeft binnenin een vrije hoogte van 1,40 m, hetgeen nodig is om een fiets met kinderstoeltje en bakfiets met regenkap te kunnen stallen. Het inrichten van het plat dak als groendak is een grote meerwaarde. Hierdoor blijft immers het groene karakter van de voortuin voldoende gegarandeerd.

 

Op basis van voormelde redenen kan de aanvraag vanuit het oogpunt van de goede ruimtelijke ordening worden aanvaard.


CONCLUSIE

Voorwaardelijk gunstig, mits voldaan wordt aan de bijzondere voorwaarden is de aanvraag in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en verenigbaar met de goede plaatselijke aanleg.

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen moet over de ingediende omgevingsvergunningsaanvraag een beslissing nemen.

Het college van burgemeester en schepenen sluit zich aan bij bovenstaand verslag van de gemeentelijk omgevingsambtenaar en neemt het tot haar eigen motivatie.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen verleent onder voorwaarden de omgevingsvergunning voor het heraanlegen van de voortuin, nl. het afbreken van de verharding en het tuinmuurtje, het plaatsen ven een fietsenberging in een licht houten constructie aan Dennis Arthur - Geraldine Schockaert gelegen te Herlegemstraat 49, 9040 Sint-Amandsberg.

De door het college vergunde plannen zijn de plannen die op de overzichtslijst staan, die is toegevoegd als bijlage aan deze vergunning en er integraal deel van uitmaakt.

Plannen die niet op deze overzichtslijst staan, maken geen deel uit van de vergunning.

Controleer steeds of het om een goedgekeurd plan gaat.

Opgelet, er kunnen voorwaarden betrekking hebben op de plannen.

 

 

Artikel 2

Legt volgende voorwaarden op:

 

Openbaar domein:

Na het beëindigen van de werken zal een oprit verwijderd worden door de Stad Gent op kosten van de bouwheer volgens het geldende retributiereglement. Opritten op openbaar domein, die niet aangelegd zijn door de stad kunnen worden opgebroken. De oprit dient, na de werken, verplicht aangevraagd te worden, het aanvraagformulier kan u downloaden via de website www.stad.gent (typ trottoirs en opritten in het zoekveld).
Dit document dient bezorgd te worden aan de Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Sector Oost SA-OO: Grondwetlaan 75, 9040 Sint-Amandsberg, tel.: 09/250.56.31, mail: dwbw.sectorOost@stad.gent. Of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

 

 

Artikel 3

Wijst de aanvrager op volgende aandachtspunten:

Openbaar domein:

 

De bouwheer is steeds verantwoordelijk voor beschadigingen aan de verhardingen van de openbare weg, trottoirs, boordstenen, (straat)kolken en de rijweg, die te wijten zijn aan de bouwactiviteit. De dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen herstelt deze beschadigingen op kosten van de bouwheer.

 

De vergunninghouder moet voor de aanvang van de werken een tegensprekelijke plaatsbeschrijving opmaken van de omliggende trottoirs en wegenis met bijzondere aandacht voor de (straat)kolken.

Deze dient bezorgd te worden aan de dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen Sector Oost SA-OO: Grondwetlaan 75, 9040 Sint-Amandsberg, tel.: 09/250.56.31, mail: dwbw.sectorOost@stad.gent of met de post; Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen, Botermarkt 1, 9000 Gent.

U kan dit door een architect of landmeter laten doen maar u mag dit ook zelf opnemen. (u maakt een aantal algemene foto’s vergezeld van detailfoto’s met reeds aanwezige schade aan het openbaar domein. Bij elke foto zet u een beschrijving en u voegt een plannetje toe met aanduiding van de positie van de foto’s).
 

Voorwaarden en opmerkingen eerdere vergunning

De overige voorwaarden en opmerkingen vermeld bij de vergunning OMV_2020162623 blijven van toepassing.