Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00118 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Weldadigheidstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:35
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00118 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Weldadigheidstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring 2022_CBS_00118 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Weldadigheidstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen, is de inrichting van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ter hoogte van het kruispunt met de Moriaanstraat in het kader van het inrichten van 500 voorbehouden autodeelplaatsen zoals bepaald in het Autodeelplan Gent 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021. Deze voorbehouden parkeerplaats zal gebruikt worden door een erkende autodeelorganisatie.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 29 april 2021 werd de bestaande toestand geregulariseerd en werden volgende nieuwe maatregelen getroffen: er werd een parkeerverbod ingevoerd door middel van een verkeersbord E1 over een lengte van 8 meter ter hoogte van de huisnummers 34-36. Daarnaast werd een parkeerhaak toegevoegd ter hoogte van huisnummer 32, dit ter ondersteuning van het parkeerverbod. Het parkeerverbod werd voorzien op vraag van Ivago, omdat de afdraai naar de Doorgangstraat niet mogelijk is voor de voertuigen van Ivago wanneer voertuigen (reglementair) geparkeerd staan in de Weldadigheidstraat. Tenslotte werdhet eindbord C1 (verboden richting voor iedere bestuurder) met onderbord M2 (uitgezonderd fietsers) verwijderd ter hoogte van de Langestraat, omdat een verkeersbord C1 niet op het einde van het wegvak of weggedeelte met verboden richting mag geplaatst worden.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Weldadigheidstraat, goedgekeurd in zitting van 29 april 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Weldadigheidstraat.