Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00125 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Textielstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:35
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00125 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Textielstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring 2022_CBS_00125 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Textielstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen, is de inrichting van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ter hoogte van de zijgevel van huisnummer 61 in het kader van het inrichten van 500 voorbehouden autodeelplaatsen zoals bepaald in het Autodeelplan Gent 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021. Deze voorbehouden parkeerplaats zal gebruikt worden door een erkende autodeelorganisatie.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 15 april 2021 werd een circulatiewijziging ingevoerd in de Textielstraat. Na de tijdelijke inrichting van de fietsstraat + bijhorende knip aan de blauwe brug werden via mail en via de bevraging die georganiseerd werd in functie van de fietsstraat Groendreef – G. Willemotlaan verschillende klachten van autogebruikers uit de wijk rond de Kempstraat ontvangen. Het verplicht uitrijden van de wijk via de fietsstraat werd als nodeloos tijdrovend ervaren. Analyse maakte inderdaad duidelijk dat zowat de helft van de wijk als gevolg van de bestaande circulatie aangewezen was op de Groendreef om de wijk te verlaten. Ondertussen bereikten ons ook berichten van bestuurders die de opgelegde circulatie niet meer volgden. Om enerzijds tegemoet te komen aan de ontstane onvrede en anderzijds met het oogpunt om de fietsstraat zoveel mogelijk te ontlasten van gemotoriseerd verkeer,  worden daarom enkele circulatiewijzigingen doorgevoerd. De maatregelen behelzen:

1.    In het gedeelte Linnenstraat (tussen de Manilastraat en de Textielstraat) wordt tweerichtingsverkeer ingevoerd. 

2.    De rijrichting in de Textielstraat wordt omgedraaid.

3.    Het gedeelte Textielstraat tussen het doodlopende gedeelte Textielstraat en de Tijkstraat wordt omgevormd tot onderdeel van het beperkt éénrichtingsverkeer naar de Virginiastraat in functie van de slechte zichthoek ter hoogte van Textielstraat nr 13.

Op die manier ontstaat een 2de uitrit uit de wijk via de Virginiastraat/Brugsesteenweg voor een aanzienlijk deel van de wijk en moeten enkel de bewoners uit het gedeelte Kempstraat tussen de Linnenstraat en de Groendreef nog verplicht buitenrijden via de Groendreef. 

Aanvullend wordt voor de gehele wijk het onderbord aangepast bij het beperkt éénrichtingsverkeer zodat bromfietsers A-klasse + speedpedelecs in tegenrichting toegelaten worden conform de beleidsvisie.

Bij collegebesluit van 17 januari 2019 wordt de bestaande toestand geregulariseerd en werden geen nieuwe verkeersmaatregelen ingevoerd.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Textielstraat, goedgekeurd in zitting van 15 april 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Textielstraat.