Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00124 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Roggestraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:35
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00124 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Roggestraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring 2022_CBS_00124 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Roggestraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit wordt getroffen, is de inrichting van een voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ter hoogte van de parking aan de kerk nabij het kruispunt met de Maïsstraat, in het kader van het inrichten van 500 voorbehouden autodeelplaatsen zoals bepaald in het Autodeelplan Gent 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021. Deze voorbehouden parkeerplaats zal gebruikt worden door een erkende autodeelorganisatie. Daarnaast wordt de parkeerplaats voor personen met een handicap ter hoogte van de parking aan de kerk nabij het kruispunt meet de Maïsstraat geregulariseerd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 30 januari 2020 werden maatregelen getroffen die kaderen binnen een doorstromingsmaatregel voor de fietsers en het openbaar vervoer op de Frans van Ryhovelaan. In de Roggestraat wordt voorrangssignalisatie voorzien, aangezien de Frans van Ryhovelaan de voorrangsweg wordt.

Bij collegebesluit van 29 augustus 2019 werd de parkeerplaats voor personen met een handicap verwijderd ter hoogte van huisnummer 73 wegens verhuis van de houder van de parkeerkaart voor personen met een handicap.

Bij collegebesluit van 30 juni 2016 werd ter vrijwaring van de uitrukroute voor de brandweer het parkeerverbod aan de zijde van de onpare huisnummers verlengd. Bijkomend parkeerverbod in de vorm van gele onderbroken strepen wordt van kracht van huisnummer 1 tot huisnummer 65.

Dit reglement regulariseert de bestaande toestand.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Roggestraat, goedgekeurd in zitting van 30 januari 2020, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Roggestraat.