Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00120 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Forelstraat - aanpassen parkeerplaatsen voorbehouden voor kortparkeren - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:35
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Aanvullend reglement op het wegverkeer enkel m.b.t. gemeentewegen (niet in havengebied of speciale beschermingszones).

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00120 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Forelstraat - aanpassen parkeerplaatsen voorbehouden voor kortparkeren - Goedkeuring 2022_CBS_00120 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Forelstraat - aanpassen parkeerplaatsen voorbehouden voor kortparkeren - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij Koninklijk Besluit van 16 maart 1968;
 • Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
 • Ministerieel Besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald;
 • Uitvoeringsbesluit van 23 januari 2009 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens;
 • Omzendbrief MOB/2009/1 van 3 april 2009;
 • Het reglement houdende de voorwaarden tot het toekennen van parkeerplaatsen voor personen met een handicap, goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • De Nieuwe Gemeentewet 24 juni 1988, artikel 119;
 • Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 41, § 2, 2°;
 • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van verkeerstekens, artikel 4, § 1, 2de lid en artikel 5, § 1, 2de lid.
 • Het gemeenteraadsbesluit van 14 december 2015, houdende de delegatie van de vaststellingsbevoegdheid inzake gemeentelijke aanvullende reglementen op het wegverkeer.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De nieuwe maatregel die bij dit besluit getroffen wordt, is het aanpassen van parkeerplaatsen voorbehouden voor kortparkeren. Deze staan foutief opgenomen in dit aanvullend reglement met als onderbord 'ticket', terwijl deze op het terrein zijn opgesteld met het onderbord 'ticket max 30 min van 7u tot 19u'. Bijkomend wordt de maximumduur bij kortparkeren standaard beperkt tot 15 minuten en niet tot 30 minuten. De maximumduur wordt ook aangepast bij deze 3 haakse parkeerplaatsen gelegen aan het Bijgaardepark.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Bij collegebesluit van 1 juli 2021 werd de bestaande toestand geregulariseerd na het plaatsen van de signalisatieborden bij de fietsenstalling.

Bij collegebesluit van 22 april 2021 werd als nieuwe maatregel getroffen, de inrichting van een extra voorbehouden parkeerplaats voor autodelen ter hoogte van huisnummers 83-85  in het kader van het inrichten van 500 voorbehouden autodeelplaatsen zoals bepaald in het Autodeelplan Gent 2025, goedgekeurd door de gemeenteraad van 25 januari 2021. Deze voorbehouden parkeerplaats zal gebruikt worden door een erkende autodeelorganisatie. Het totaal aantal voorbehouden autodeelplaatsen komt hierdoor op 3.

Bij collegebesluit van 21 november 2019 werden twee parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen verschoven naar huisnummer 85 en 87.

Bij collegebesluit van 10 juli 2019 werden twee parkeerplaatsen voorbehouden voor autodelen ingericht ter hoogte van huisnummers 93-93B en 95.

Bij collegebesluit van 24 maart 2016 werd de bestaande toestand geregulariseerd. In het kader van het Parkeerplan 2020 van Stad Gent worden de kortparkeerplaatsen ter hoogte van het Bijgaardepark gecontroleerd door middel van een ticket in plaats van de blauwe schijf.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Heft op het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Forelstraat, goedgekeurd in zitting van 1 juli 2021, van zodra het nieuwe reglement in werking treedt.

Artikel 2

Keurt goed het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Forelstraat.